Nadcházející události

31. března
17.55, Moravany
31. března
18.30, Moravany
1. dubna
18.00, Nebovidy
2. dubna
9.00, Moravany
2. dubna
17.00, Moravany
5. dubna
18.30, Moravany
6. dubna
19.00, Moravany
7. dubna
15.00, Moravany
7. dubna
15.45, Moravany
Kalendář akcí
Všechny události

Aktuálně

Možnost svátosti smíření před velikonočními svátky

Ve­li­ko­noč­ní zpo­věď s kně­zem z jiné far­nos­ti pro­běh­ne v Mo­ra­va­nech na Květ­nou ne­dě­li 2.4. od 14:00 do 15:00. Bude zpo­ví­dat fa­rář z Mod­řic, P. Zde­něk Drštka.

Otec Ma­riusz zpo­ví­dá v Mo­ra­va­nech před kaž­dou mší sva­tou a také bě­hem so­bot­ní ado­ra­ce od 20:30 do 21:00 (mimo ve­čer chval, kte­rý pro­běh­ne 25.3.). 

Dále bude o. Ma­riusz zpo­ví­dat ve Sva­tém týd­nu ve stře­du 5.4. pře­de mší sva­tou od 18:00 do 18:25 a po bo­ho­služ­bě cca od 19:00 do 19:30, pří­pad­ně déle pod­le po­tře­by.

V Že­le­ši­cích o. Ma­riusz zpo­ví­dá před kaž­dou mší sv., mimo ten­to čas lze po­žá­dat o zpo­věď v ne­dě­li po mši.

Kon­takt: P. Ma­riusz J. Sierp­ni­ak, by­tem na faře v Mo­ra­va­nech, Vnitř­ní 13, tel. 604 345 370

Eva Šímová
16. března 2023

Křížové cesty

Kří­žo­vé ces­ty bě­hem post­ní doby jsou v Mo­ra­va­nech v pá­tek 35 min. pře­de mší sva­tou, tj. v 17:55 a v ne­dě­li v 17:00. 

Štěpán Langášek
6. března 2023

Nový web farnosti

Od 12. 3. 2023 je do­stup­ný nový web far­nos­ti. Vě­ří­me, že se bude lí­bit. V pří­pa­dě do­ta­zů / při­po­mí­nek nás pro­sím kon­tak­tuj­te. Dě­ku­je­me.

Štěpán Langášek
16. února 2023