Nadcházející události

8. prosince
18.30, Želešice
9. prosince
18.00, Nebovidy
9. prosince
19.00, Ořechov
10. prosince
9.00, Moravany
10. prosince
17.00, Moravany
13. prosince
18.30, Moravany
15. prosince
18.30, Moravany
16. prosince
18.00, Nebovidy
Kalendář akcí
Všechny události

Aktuálně

Farní ples 2024

Sr­deč­ně Vás zve­me na již 8. roč­ník far­ní­ho ple­su. Více info far­ni­ples.cz.

Re­zer­va­ce míst u sto­lů bude spuš­tě­na v ne­dě­li 3. pro­sin­ce v 19 ho­din.

Po­kud by se sta­lo, že si ně­kdo mís­to re­zer­vo­vat ne­stih­ne, ob­rať­te se na or­ga­ni­zá­to­ry ple­su (kon­tak­ty na ple­so­vém webu), si­tu­a­ci ur­či­tě vy­ře­ší.

Štěpán Langášek
20. listopadu 2023