Nadcházející události

24. července
18.30, Moravany
26. července
18.30, Moravany
27. července
18.00, Nebovidy
28. července
9.00, Moravany
31. července
18.30, Moravany
2. srpna
18.30, Moravany
3. srpna
18.00, Nebovidy
4. srpna
9.00, Moravany
Kalendář akcí
Všechny události

Aktuálně

Současné | 2024 | 2023

Ohlédnutí za Nocí kostelů v Nebovidech

Při le­toš­ní Noci kos­te­lů jsme se moh­li po­tkat v kos­te­le sv. Kří­že v Ne­bo­vi­dech.

At­mo­sfé­ru krás­né­ho ve­če­ra si mů­že­te při­po­me­nout ve fo­to­ga­le­rii Pav­la Ko­řen­ka. 

Ve­li­ké díky pat­ří pře­de­vším Mi­la­nu Moj­ží­šo­vi a všem po­moc­ní­kům na akci.

Dá-li Pán, bu­de­me se tě­šit příští rok na Noc kos­te­lů v Že­le­ši­cích.

Eva Šímová
15. července 2024

Sbírka na rekonstrukci farního přístřešku

Stá­le je mož­né fi­nanč­ně při­spět na re­kon­struk­ci pří­střeš­ku na far­ní za­hra­dě.

Ak­tu­ál­ně vy­brá­no: 44.529 Kč 

Cí­lo­vá část­ka: 150.000 Kč

Příští sbír­ka na tuto re­kon­struk­ci se usku­teč­ní v ne­dě­li 4. 8. 2024.

Všem dár­cům sr­deč­né díky.

Eva Šímová
8. července 2024

Vzdělávací program "Stávat se tvůrci Pokoje" a Seminář tvorby společenství

In­for­ma­ce i po­zvá­ní k účas­ti na vzdě­lá­va­cím pro­gra­mu Stá­vat se tvůr­ci Po­ko­je a na Se­mi­ná­ři tvor­by spo­le­čen­ství v Brně na­jde­te v pří­lo­ze níže.

Štěpán Langášek
23. června 2024

1. svaté přijímání ve fotogalerii

V ne­dě­li 2. červ­na při­stou­pi­lo 5 dětí z naší far­nos­ti po­pr­vé ke sto­lu Páně. 

Slav­nost­ní mši sva­tou za­chy­til ve fo­to­gra­fi­ích Ště­pán Lan­gá­šek.

Díky pat­ří ro­di­čům, paní ka­te­chet­ce Rad­ce Sla­ví­ko­vé a otci Voj­tě­cho­vi za pří­pra­vu dětí na ten­to vý­znam­ný den a též mo­ra­van­ské scho­le za vy­ni­ka­jí­cí hu­deb­ní do­pro­vod mše sva­té. ❤

Eva Šímová
10. června 2024