Nadcházející události

22. března
18.30, Moravany
22. března
19.30, Moravany
23. března
18.30, Moravany
24. března
17.55, Moravany
24. března
18.30, Moravany
25. března
18.00, Nebovidy
25. března
19.00, Moravany
26. března
9.00, Moravany
26. března
10.00, Moravany
Kalendář akcí
Všechny události

Nadcházející události

22. března
18.30, Moravany
22. března
19.30, Moravany
23. března
18.30, Moravany
24. března
17.55, Moravany
24. března
18.30, Moravany
25. března
18.00, Nebovidy
25. března
19.00, Moravany
26. března
9.00, Moravany
26. března
10.00, Moravany
Kalendář akcí
Všechny události

Aktuálně

Organizace Noci kostelů

Ve čtvr­tek 23.3. v 18:30 se usku­teč­ní na faře se­tká­ní ohled­ně Noci kos­te­lů, kte­rá se bude le­tos ko­nat v Mo­ra­va­nech v pá­tek 2. červ­na. Na se­tká­ní zve­me všech­ny oso­by, kte­ré by chtě­ly po­mo­ci s pří­pra­vou pro­gra­mu. 

Možnost svátosti smíření před velikonočními svátky

Ve­li­ko­noč­ní zpo­věď s kně­zem z jiné far­nos­ti pro­běh­ne v Mo­ra­va­nech na Květ­nou ne­dě­li 2.4. od 14:00 do 15:00. Bude zpo­ví­dat fa­rář z Mod­řic, P. Zde­něk Drštka.

Otec Ma­riusz zpo­ví­dá v Mo­ra­va­nech před kaž­dou mší sva­tou a také bě­hem so­bot­ní ado­ra­ce od 20:30 do 21:00 (mimo ve­čer chval, kte­rý pro­běh­ne 25.3.). 

Dále bude o. Ma­riusz zpo­ví­dat ve Sva­tém týd­nu ve stře­du 5.4. pře­de mší sva­tou od 18:00 do 18:25 a po bo­ho­služ­bě cca od 19:00 do 19:30, pří­pad­ně déle pod­le po­tře­by.

V Že­le­ši­cích o. Ma­riusz zpo­ví­dá před kaž­dou mší sv., mimo ten­to čas lze po­žá­dat o zpo­věď v ne­dě­li po mši.

Kon­takt: P. Ma­riusz J. Sierp­ni­ak, by­tem na faře v Mo­ra­va­nech, Vnitř­ní 13, tel. 604 345 370

Křížové cesty

Kří­žo­vé ces­ty bě­hem post­ní doby jsou v Mo­ra­va­nech v pá­tek 35 min. pře­de mší sva­tou, tj. v 17:55 a v ne­dě­li v 17:00. 

Nový web farnosti

Od 12. 3. 2023 je do­stup­ný nový web far­nos­ti. Vě­ří­me, že se bude lí­bit. V pří­pa­dě do­ta­zů / při­po­mí­nek nás pro­sím kon­tak­tuj­te. Dě­ku­je­me.