Nadcházející události

26. června
18.30, Moravany
28. června
18.30, Moravany
29. června
18.00, Nebovidy
30. června
9.00, Moravany
3. července
18.30, Moravany
5. července
18.30, Moravany
6. července
18.00, Nebovidy
7. července
9.00, Moravany
Kalendář akcí
Všechny události

Sbírky

Adopce na dálku

Od roku 2017 spo­le­čen­ství man­že­lů pod­po­ru­je fi­nanč­ně in­dic­ké­ho chlap­ce Mel­vi­na Fer­nan­de­se (nar. 2005) v rám­ci pro­jek­tu Adop­ce na dál­ku. Při­spí­vá­me kaž­dý rok na jeho škol­né a dal­ší vý­da­je spo­je­né se vzdě­lá­vá­ním. Kaž­do­roč­ně od něj do­sta­ne­me ně­ko­lik do­pi­sů, sou­čas­ně také mů­že­me hod­no­tit (za­tím vý­bor­né ) vy­svěd­če­ní.

Pod­po­ru v rám­ci spo­le­čen­ství or­ga­ni­zu­jí man­že­lé Ka­ňov­ští.

Tříkrálová sbírka

Tříkrá­lo­vá sbír­ka je nej­vět­ší dob­ro­činnou sbír­ko­vou akcí v Čes­ké re­pub­li­ce. Do or­ga­ni­za­ce a prů­bě­hu ko­le­do­vá­ní se kaž­do­roč­ně za­po­jí více než 70 ti­síc dob­ro­vol­ní­ků, kte­ří do kasi­ček vy­be­rou de­sít­ky mi­li­o­nů ko­run (v roce 2020 to bylo přes 130 mi­li­o­nů ko­run, za ce­lou dobu exis­ten­ce sbír­ky už 1,5 mi­li­ar­dy ko­run). Tři krá­lo­vé vy­šli do ulic po­pr­vé v roce 2000 v olo­mouc­ké ar­ci­diecé­zi a ob­no­vi­li tak sta­ro­dáv­nou li­do­vou tra­di­ci. Ko­led­ní­ci dnes stej­ně jako kdy­si šíří mezi lid­mi Boží po­žeh­ná­ní a po­sel­ství mi­lo­srd­né lás­ky, a pro­sí při­tom o pří­spě­vek pro lidi v nou­zi. Tříkrá­lo­vá sbír­ka je též svát­kem so­li­da­ri­ty. Zpro­střed­ko­vá­vá me­zi­ge­ne­rač­ní se­tká­vá­ní a soudrž­nost. I bě­hem krát­ké chví­le umož­ňu­je za­žít po­cit ra­dos­ti a vzá­jem­nos­ti.

Dob­rým skut­kem tak za­čí­na­jí nový rok nejen ko­led­ní­ci, ale také všich­ni, kte­ří je vlíd­ně při­ja­li a mno­zí i po­hos­ti­li ve svých do­mo­vech. V le­toš­ním roce ko­led­ní­ci při­ja­li po­žeh­ná­ní od otce Ma­rius­ze v so­bo­tu 7. 1. 2023 a s ra­dos­tí vy­šli po na­šich ob­cích. Díky více jak 60 obě­ta­vým ko­led­ní­kům jsme moh­li při­spět Ob­last­ní cha­ri­tě Raj­hrad vy­bra­nou část­kou 146.134 Kč v Mo­ra­va­nech a 31.023 Kč v Ne­bo­vi­dech.

Kaž­dý rok je pak v ne­dě­li slou­že­na mše sva­tá za všech­ny ko­led­ní­ky - za ty, kte­ří je do­pro­vá­zí, a také za všech­ny, kte­ré na­vští­ví.

Malé děti tak ne­zišt­ně po­má­ha­jí těm nej­po­třeb­něj­ším. A ko­na­jí tak s leh­kos­tí, ra­dos­tí a lás­kou. Vždyť pra­vá lás­ka še­t­ří slo­vy…. pra­vá lás­ka se pro­je­vu­je skut­ky.

Kontakty

Ne­bo­vi­dy: Petr Kout­ný 731 166 814
Mo­ra­va­ny: Ol­dřiš­ka Lan­gáš­ko­vá 737 478 084