Nadcházející události

8. prosince
18.30, Želešice
9. prosince
18.00, Nebovidy
9. prosince
19.00, Ořechov
10. prosince
9.00, Moravany
10. prosince
17.00, Moravany
13. prosince
18.30, Moravany
15. prosince
18.30, Moravany
16. prosince
18.00, Nebovidy
Kalendář akcí
Všechny události

Kulturní aktivity

Farní ples

Kon­cem led­na se mů­že­te kaž­do­roč­ně tě­šit na zla­tý hřeb kul­tur­ní­ho ži­vo­ta far­nos­ti - ples po­řá­da­ný mlá­de­ží v nové ne­bo­vid­ské kul­tur­ní hale. Čeká na vás skvě­lá ka­pe­la, ori­gi­nál­ní úvod­ní před­tan­če­ní mlá­de­že, krás­ná vý­zdo­ba, půl­noč­ní pře­kva­pe­ní, bo­ha­tá tom­bo­la, slad­ký bar, fo­to­kou­tek a mno­ho dal­ší­ho. Ne­nech­te si ujít mož­nost za­žít tuto ne­o­pa­ko­va­tel­nou far­ní ro­dinnou at­mo­sfé­ru!

Re­zer­va­ce mís­te­nek on­li­ne a dal­ší info na www.far­ni­ples.cz.

Noc kostelů

Bě­hem této ce­lo­stát­ní akce má ši­ro­ká ve­řej­nost mož­nost na­vští­vit pro­sto­ry kos­te­la a na­hléd­nout do ži­vo­ta far­nos­ti. Pro­gram Noci kos­te­lů pro­bí­há stří­da­vě v obou kos­te­lech naší far­nos­ti, tedy v Mo­ra­va­nech i Ne­bo­vi­dech. V mi­nu­lých le­tech jsme u nás v rám­ci Noci kos­te­lů při­ví­ta­li např. P. Fran­tiš­ka Líz­nu či Voj­tě­cha Ko­de­ta nebo Di­va­dlo Víti Mar­čí­ka.

Kontakt Moravany

O. Voj­těch 721 933 622

Kontakt Nebovidy

Mi­lan Moj­žíš 725 111 409

Ko­mu­ni­ka­ce s bis­kup­stvím br­něn­ským pro pod­po­ru a pro­pa­ga­ci akce: Eva Ší­mo­vá723 670 670