Nadcházející události

7. června
18.30, Moravany
9. června
18.30, Moravany
10. června
18.00, Nebovidy
11. června
10.30, Moravany
14. června
18.30, Moravany
16. června
18.30, Moravany
17. června
18.00, Nebovidy
17. června
19.00, Moravany
Kalendář akcí
Všechny události

Kulturní aktivity

Farní ples

Kon­cem led­na se mů­že­te kaž­do­roč­ně tě­šit na zla­tý hřeb kul­tur­ní­ho ži­vo­ta far­nos­ti - ples po­řá­da­ný mlá­de­ží v nové ne­bo­vid­ské kul­tur­ní hale. Čeká na vás skvě­lá ka­pe­la, ori­gi­nál­ní úvod­ní před­tan­če­ní mlá­de­že, krás­ná vý­zdo­ba, půl­noč­ní pře­kva­pe­ní, bo­ha­tá tom­bo­la, slad­ký bar, fo­to­kou­tek a mno­ho dal­ší­ho. Ne­nech­te si ujít mož­nost za­žít tuto ne­o­pa­ko­va­tel­nou far­ní ro­dinnou at­mo­sfé­ru!

Re­zer­va­ce mís­te­nek on­li­ne a dal­ší info na www.far­ni­ples.cz.

Noc kostelů

Bě­hem této ce­lo­stát­ní akce má ši­ro­ká ve­řej­nost mož­nost na­vští­vit pro­sto­ry kos­te­la a na­hléd­nout do ži­vo­ta far­nos­ti. Pro­gram Noci kos­te­lů pro­bí­há stří­da­vě v obou kos­te­lech naší far­nos­ti, tedy v Mo­ra­va­nech i Ne­bo­vi­dech. V mi­nu­lých le­tech jsme u nás v rám­ci Noci kos­te­lů při­ví­ta­li např. P. Fran­tiš­ka Líz­nu či Voj­tě­cha Ko­de­ta nebo Di­va­dlo Víti Mar­čí­ka.

Kontakt Moravany

O. Ma­riusz 604 345 370

Kontakt Nebovidy

Mi­lan Moj­žíš 725 111 409

Ko­mu­ni­ka­ce s bis­kup­stvím br­něn­ským pro pod­po­ru a pro­pa­ga­ci akce: Eva Ší­mo­vá723 670 670