Nadcházející události

24. května
18.30, Moravany
25. května
18.00, Nebovidy
25. května
19.00, Moravany
26. května
10.00, Moravany
29. května
18.30, Moravany
31. května
18.30, Moravany
1. června
18.00, Nebovidy
Kalendář akcí
Všechny události

Společenství

Schola

Naše far­ní scho­la do­pro­vá­zí li­tur­gii pra­vi­del­ně při svát­cích a slav­nos­tech v prů­bě­hu ce­lé­ho roku. Po do­mluvě též za­hra­je­me i na svat­bách a křti­nách.

Po­kud máš rád hud­bu, baví tě zpí­vat, či hra­ješ na ně­ja­ký hu­deb­ní ná­stroj a chceš se ak­tiv­ně za­po­jit, ne­vá­hej a při­dej se k nám. Zkouš­ka scho­ly pro­bí­há téměř kaž­dou ne­dě­li (mimo let­ní prázd­ni­ny) od 18 ho­din v kos­te­le sv. Vác­la­va. Na zá­věr roku tě pak čeká již tra­dič­ní vá­noč­ní kon­cert.

Jdi po slu­chu, ur­či­tě ne­za­blou­díš! Tě­ší­me se na nové čle­ny.

Kontakt

Te­re­za Švest­ko­vá 724 563 652

Společenství manželů

Spo­le­čen­ství man­že­lů je spo­le­čen­ství, kte­ré­ho se účast­ní man­žel­ské páry, pří­pad­ně je­den z man­že­lů, a kte­ré se schá­zí bě­hem škol­ní­ho roku jed­nou za mě­síc, ob­vykle v ne­dě­li ve­čer na faře v Mo­ra­va­nech. Man­že­lé se se­tká­va­jí ke spo­leč­né mod­lit­bě nejen za ro­di­ny, sdí­lí se spo­lu o růz­ných té­ma­tech du­chov­ní­ho a ro­dinné­ho ži­vo­ta a pod­ni­ka­jí spo­leč­né ak­ti­vi­ty. Zá­kla­dem je tedy spo­leč­ná mod­lit­ba, po ní ná­sle­du­je téma, o němž se be­se­du­je, a se­tká­ní bý­va­jí za­kon­če­na ma­lým aga­pé, tedy spo­leč­ný­mi chví­le­mi u ně­če­ho dob­ré­ho.

Bě­hem se­tká­ní se o děti sta­ra­jí mla­dí z naší far­nos­ti, tak­že man­že­lé mo­hou ten­to čas pro­žít sku­teč­ně pou­ze spo­lu. Ob­vykle jed­nou do roka se koná ví­kend ro­din spo­je­ný s pou­tí ke sv. Zdi­sla­vě do Kři­ža­no­va. Ně­kte­rá se­tká­ní pro­bí­ha­jí for­mou vy­cház­ky či kří­žo­vé ces­ty. Bě­hem ko­ro­na­vi­ro­vé­ho ob­do­bí pře­šlo toto spo­le­čen­ství do vir­tu­ál­ní­ho pro­sto­ru a koná se přes plat­for­mu zoom.

Kontakt

Petr Kout­ný 731 166 814

Mládež

Naše spo­le­čen­ství spo­ju­je mla­dé lidi z far­nos­ti Mo­ra­van a Ne­bo­vid, Že­le­šic i Oře­cho­va, kte­ří chtě­jí spo­leč­ně růst ve vzta­hu k Bohu a k sobě na­vzá­jem. Rádi se spo­lu za­smě­je­me, po­po­ví­dá­me, po­vzbu­dí­me. Ne­chy­bí nám ani chuť plá­no­vat a usku­teč­ňo­vat spo­leč­ně růz­né akce jako je ples, vý­le­ty na vodu nebo do hor, po­by­ty na cha­tě apod.

Se­tká­vá­me se v úte­rý v 18 ho­din nebo ve stře­du v 19.30 ho­din k mod­lit­bě, čet­bě Písma a v ne­po­sled­ní řadě ke sdí­le­ní na­še­ho pu­to­vá­ní s Bo­hem.

Po­kud hle­dáš spo­le­čen­ství mla­dých, ve kte­rém bys za­kot­vil/a, moc rádi Tě mezi se­bou uvi­dí­me!

Kontakt

Mag­da­lé­na Ší­mo­vá 724 854 856

Společenství mužů

Jsi muž a máš zá­jem upev­nit své­ho vnitř­ní­ho du­cha, ujas­nit si růz­né po­sto­je a ná­zo­ry v ži­vo­tě či čer­pat z bo­ha­té­ho pra­me­ne Bo­ží­ho Slo­va? Rádi uví­tá­me dal­ší zá­jem­ce z řad mužů, kte­ří s námi chtě­jí po­dob­né ces­ty ob­je­vo­vat.

Se­tká­vá­me se kaž­dou 2. ne­dě­li v mě­sí­ci ve­čer na mo­ra­van­ské faře.