Nadcházející události

26. června
18.30, Moravany
28. června
18.30, Moravany
29. června
18.00, Nebovidy
30. června
9.00, Moravany
3. července
18.30, Moravany
5. července
18.30, Moravany
6. července
18.00, Nebovidy
7. července
9.00, Moravany
Kalendář akcí
Všechny události

Vícedenní akce

Setkání rodin v Osové Bítýšce

Chceš na­kouk­nout pod po­klič­ku naší far­nos­ti? Po­znat blí­že ro­di­ny s dět­mi, kte­ré mož­ná po­tká­váš jen při ne­děl­ní bo­ho­služ­bě? Nebo do­kon­ce ani pra­vi­del­ně na mše ne­cho­díš a naše far­ní spo­le­čen­ství pří­liš ne­znáš, ale rád by ses se­zná­mil “ze­vnitř”? Ne­va­dí! Po­jeď s námi v květ­nu na kaž­do­roč­ní ví­ken­do­vé se­tká­ní ro­din v Oso­vé Bí­týš­ce. Na své si při­jde celá ro­di­na. Sou­čás­tí se­tká­ní je ob­vyk­lá so­bot­ní ce­lo­denní pěší pouť za sv. Zdi­sla­vou do Kři­ža­no­va bo­ho­služ­bou v kos­te­le sv. Vác­la­va a obě­dem.

Le­toš­ní se­tká­ní je na­plá­no­vá­no na 17. - 19. 5. 2024.

Tě­ší­me se na Tebe!

Kontakt

Jan Ka­ňov­ský 603 963 388

Pěší pouť mužů

Sta­lo se již po­žeh­na­nou tra­di­cí, že se muži vy­dá­va­jí kaž­do­roč­ně v červ­nu na 4denní pěší pouť (80 – 100 km). Je to skvě­lá pří­le­ži­tost pro­žít Boží blíz­kost v bra­tr­ském spo­le­čen­ství. Pou­ti se účast­ní zhru­ba 25 - 30 chla­pů nejen z mo­ra­van­ské far­nos­ti. Pouť je ote­vře­ná všem mužům bez ohle­du na věk a byd­liš­tě. V roce 2023 se chys­tá­me k Panně Ma­rii Sed­mi­bo­lest­né do Šaští­na - Strá­že na Slo­ven­sku, a to v ter­mí­nu 21. - 25. červ­na.

Kontakt

Jiří Šíma 602 600 217

Duchovní obnova pro manžele v Kostelním Vydří

Už více jak 10 let mo­hou man­žel­ské páry z naší far­nos­ti na­vští­vit v post­ní době kar­me­li­tán­ský kláš­ter v Kos­tel­ním Vy­dří, kde pro nás vždy ně­kte­rý z brat­ří kar­me­li­tá­nů při­pra­ví du­chov­ní ob­no­vu. Po­byt v krás­ném pro­stře­dí kláš­te­ra a jeho oko­lí nás vždy vel­mi obo­ha­tí du­chov­ně, je fi­nanč­ně do­stup­ný a man­že­lům na­bí­zí čas být spo­lu, sami se se­bou a s Bo­hem, tedy pro­ži­tí toho, co v běž­ném hek­tic­kém ži­vo­tě čas­to od­klá­dá­me až na po­sled­ní mís­ta. Ob­no­va ob­vykle za­čí­ná ve čtvr­tek ve­čer a kon­čí ne­děl­ním obě­dem.

In­for­ma­ce o ak­tu­ál­ním ter­mí­nu vždy na za­čát­ku ka­len­dář­ní­ho roku v pra­vi­del­ných ohláš­kách.

Kontakt

Více in­for­ma­cí a při­hla­šo­vá­ní u man­že­lů Ší­mo­vých z Ne­bo­vid
723 670 670 simova.e@seznam.cz

Pobyty mládeže v Tatrách

Otec Ma­riusz jez­dí s mo­ra­van­skou mlá­de­ží do pol­ských Ta­ter mno­ho let. Sám je vel­kým ho­ra­lem už od své­ho mlá­dí a pol­ské Ta­t­ry zná jak své boty, tak­že ví o spous­tě za­jí­ma­vých míst, kam vy­ra­zit. Nej­čas­tě­ji bere mlá­dež do pol­ské­ho měs­teč­ka Za­ko­pa­ne, od­kud pak spo­leč­ně vy­rá­ží do­bý­vat jed­not­li­vé vr­cho­ly Ta­ter. Při ces­tě do Pol­ska nebo zpět zá­ro­veň vždy na­vští­ví ně­ja­ké za­jí­ma­vé mís­to, ať už je to Kra­kow, Wa­dowi­ce nebo tře­ba zá­bav­ní park Le­gen­dia v Ka­to­vi­cích.

Vět­ši­nou se vý­le­tu do Ta­ter zú­čast­ní 10-15 mla­dých, ale v např. v roce 2015 jelo do Ta­ter do­kon­ce 5 pl­ných aut. Vě­ko­vý roz­ptyl účast­ní­ků je zpra­vi­dla od 13 až do 30 let.

V Ta­trách vždy pro­ži­je­me hez­ký čas, kdy neje­nom trá­ví­me čas v nád­her­né pří­ro­dě, ale za­ží­vá­me i krás­né spo­le­čen­ství. Máš-li chuť, při­dej se k nám! Le­tos po­je­de­me v ter­mí­nu 24. - 28. čer­ven­ce.

Kontakt

O. Ma­riusz, 604 345 370