Nadcházející události

8. prosince
18.30, Želešice
9. prosince
18.00, Nebovidy
9. prosince
19.00, Ořechov
10. prosince
9.00, Moravany
10. prosince
17.00, Moravany
13. prosince
18.30, Moravany
15. prosince
18.30, Moravany
16. prosince
18.00, Nebovidy
Kalendář akcí
Všechny události

Bohoslužby

Mše svaté ve všech našich farnostech

ad­mi­nis­tro­va­ných P. Voj­tě­chem Librou. Pro­sím sle­duj­te v od­ka­zu ohláš­ky in­for­ma­ce o ak­tu­ál­ních bo­ho­služ­bách.

Moravany
Kostel sv. Václava
Neděle09.00
Středa18.30
Pátek18.30
Nebovidy
Kostel sv. Kříže
Sobota18.00
Želešice
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
Neděle10.45
Čtvrtek18.00 v kostele (letní čas)
nebo 17.00 na faře (zimní čas)

Svátost smíření

Moravany a Nebovidy

Půl ho­di­ny před kaž­dou mší sva­tou

Želešice

Před kaž­dou mší sva­tou

Na svá­tost smí­ře­ní se lze do­mlu­vit také in­di­vi­du­ál­ně s ot­cem Voj­tě­chem na tel. čís­le 721 933 622.

Adorace před nejsvětější svátostí

Moravany

Prv­ní pá­tek v mě­sí­ci 19.00-19.30 (vede mlá­dež)

Kaž­dou so­bo­tu ve 20.00-21.00
Po­sled­ní so­bo­tu v mě­sí­ci je mís­to ti­ché ado­ra­ce ob­vykle Ve­čer chval od 19.00. Přes­ný ter­mín vždy na­jde­te v ohláš­kách.

Želešice

Prv­ní čtvr­tek v mě­sí­ci po mši sva­té