Nadcházející události

31. března
17.55, Moravany
31. března
18.30, Moravany
1. dubna
18.00, Nebovidy
2. dubna
9.00, Moravany
2. dubna
17.00, Moravany
5. dubna
18.30, Moravany
6. dubna
19.00, Moravany
7. dubna
15.00, Moravany
7. dubna
15.45, Moravany
Kalendář akcí
Všechny události

Bohoslužby

Mše svaté ve všech našich farnostech

ad­mi­nis­tro­va­ných P. Ma­rius­zem Sierp­ni­a­kem. Pro­sím sle­duj­te v od­ka­zu ohláš­ky in­for­ma­ce o ak­tu­ál­ních bo­ho­služ­bách.

Moravany
Kostel sv. Václava
Neděle09.00
Středa18.30
Pátek18.30
Nebovidy
Kostel sv. Kříže
Sobota18.00
Želešice
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
Neděle10.45
Čtvrtek18.00 v kostele (letní čas)
nebo 17.00 na faře (zimní čas)

Svátost smíření

Moravany a Nebovidy

Půl ho­di­ny před kaž­dou mší sva­tou

Želešice

Před kaž­dou mší sva­tou

Na svá­tost smí­ře­ní se lze do­mlu­vit také in­di­vi­du­ál­ně s ot­cem Ma­rius­zem na tel. čís­le 604 345 370.

Adorace před nejsvětější svátostí

Moravany

Prv­ní pá­tek v mě­sí­ci 19.00-19.30 (vede mlá­dež)

Kaž­dou so­bo­tu ve 20.00-21.00
Po­sled­ní so­bo­tu v mě­sí­ci je mís­to ti­ché ado­ra­ce ob­vykle Ve­čer chval od 19.00. Přes­ný ter­mín vždy na­jde­te v ohláš­kách.

Želešice

Prv­ní čtvr­tek v mě­sí­ci po mši sva­té