Nadcházející události

24. května
18.30, Moravany
25. května
18.00, Nebovidy
25. května
19.00, Moravany
26. května
10.00, Moravany
29. května
18.30, Moravany
31. května
18.30, Moravany
1. června
18.00, Nebovidy
Kalendář akcí
Všechny události

Bohoslužby

Mše svaté ve všech našich farnostech

Pro­sím sle­duj­te v od­ka­zu ohláš­ky in­for­ma­ce o ak­tu­ál­ních bo­ho­služ­bách.

Moravany
Kostel sv. Václava
Neděle09.00
Středa18.30
Pátek18.30
Nebovidy
Kostel sv. Kříže
Sobota18.00
Želešice
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
Neděle10.45
Čtvrtek18.00 na faře

Svátost smíření

Moravany a Nebovidy

Půl ho­di­ny před kaž­dou mší sva­tou

Želešice

Před kaž­dou mší sva­tou

Na svá­tost smí­ře­ní se lze do­mlu­vit také in­di­vi­du­ál­ně s ot­cem Voj­tě­chem na tel. čís­le 721 933 622.

Adorace před nejsvětější svátostí

Moravany

Prv­ní pá­tek v mě­sí­ci 19.00-19.30

Kaž­dou so­bo­tu ve 20.00-21.00
Po­sled­ní so­bo­tu v mě­sí­ci je mís­to ti­ché ado­ra­ce ob­vykle Ve­čer chval od 19.00. Přes­ný ter­mín vždy na­jde­te v ohláš­kách.

Želešice

Prv­ní čtvr­tek v mě­sí­ci po mši sva­té