Nadcházející události

24. května
18.30, Moravany
25. května
18.00, Nebovidy
25. května
19.00, Moravany
26. května
10.00, Moravany
29. května
18.30, Moravany
31. května
18.30, Moravany
1. června
18.00, Nebovidy
Kalendář akcí
Všechny události

Aktuálně

Současné | 2024 | 2023

Exodus 90 pro muže

Od 1. led­na se mo­hou muži z far­nos­ti při­po­jit k du­chov­ní for­ma­ci Exo­dus 90. Jde o de­va­de­sá­ti­denní půst, mod­lit­bu a bra­tr­ské se­tká­vá­ní, kte­ré kon­čí na svát­ky Zmrtvýchvstá­ní 31. 3. Více in­for­ma­cí u Luká­še Bo­be­ka.

Eva Šímová
31. prosince 2023

Kobylský vokální ansámbl doprovodí farní mši svatou

Při ne­děl­ní mši sva­té 7. led­na v 9 ho­din v Mo­ra­va­nech nám za­zpí­vá Ko­byl­ský vo­kál­ní an­sám­bl. Po mši sva­té při­po­jí ješ­tě krát­ké pásmo zná­mých čes­kých a za­hra­nič­ních ko­led.

Eva Šímová
31. prosince 2023

Vánoční koncert moravanské scholy

Sr­deč­ně Vás zve­me na kaž­do­roč­ní kon­cert mo­ra­van­ské scho­ly 26.12. v 19.00.

Štěpán Langášek
23. prosince 2023

Sbírka na WC u kostela

Na stav­bu WC u kos­te­la se vy­bra­lo 120 ti­síc. Dě­ku­je­me za vaši štěd­rost!

Štěpán Langášek
24. prosince 2023

4. obecní ples v Nebovidech

Díky vý­bor­né spo­lu­prá­ci s na­ši­mi far­ní­mi ob­ce­mi vás zve­me do ne­bo­vid­ské haly ješ­tě jed­nou, a  to na 4. obec­ní ples, kte­rý pro­běh­ne už v so­bo­tu 13. led­na 2024

Zá­ru­kou skvě­lé­ho zá­žit­ku je nejen krás­né pro­stře­dí haly, ale ur­či­tě i ple­so­vá tom­bo­la, ve kte­ré mů­že­te vy­hrát tře­ba ví­ken­do­vý well­ness po­byt, te­le­vi­zi či čer­s­tvě upe­če­né buch­ty. 

Tak přijď­te do Ne­bo­vid! ❤

Eva Šímová
11. prosince 2023

Vánoční tvořivá dílna pro rodiče s dětmi

Už tuto so­bo­tu 2. 12. pro­běh­ne na faře od 15 ho­din vá­noč­ní tvo­ři­vá díl­na pro ro­di­če s dět­mi.

Vý­rob­ky z díl­ny pak bude mož­né za­kou­pit na vá­noč­ním jar­mar­ku 17.12. po mši sva­té.

Vý­tě­žek po­pu­tu­je na pod­po­ru or­ga­ni­za­ce Ma­ry­´s Me­als.

Eva Šímová
29. listopadu 2023

Modlitba za mír

 V so­bo­tu 2. pro­sin­ce pro­běh­ne v Brně v kos­te­le u Mi­no­ri­tů med­ju­gor­ský du­chov­ní ve­čer s Ma­ry­´s Me­als. Více in­for­ma­cí na pla­kát­ku.

Eva Šímová
27. listopadu 2023

Svátek sv. Kateřiny - mše svatá v Nebovidech při svíčkách

Jako kaž­dý rok vás zve­me na sva­to­ka­te­řin­skou mši sv. do Ne­bo­vid, a to v pá­tek 24. lis­to­pa­du od 18 ho­din. Tato mše sv. pro­bí­há pou­ze při svíč­kách. 

Hu­deb­ní do­pro­vod le­tos při­pra­vila Mo­ra­van­ská scho­la.

Pra­vi­del­ná pá­teč­ní mše sva­tá v Mo­ra­va­nech ten­to den ne­bu­de.

Eva Šímová
20. listopadu 2023

Farní ples 2024

Sr­deč­ně Vás zve­me na již 8. roč­ník far­ní­ho ple­su. Více info far­ni­ples.cz.

Re­zer­va­ce míst u sto­lů bude spuš­tě­na v ne­dě­li 3. pro­sin­ce v 19 ho­din.

Po­kud by se sta­lo, že si ně­kdo mís­to re­zer­vo­vat ne­stih­ne, ob­rať­te se na or­ga­ni­zá­to­ry ple­su (kon­tak­ty na ple­so­vém webu), si­tu­a­ci ur­či­tě vy­ře­ší.

Štěpán Langášek
20. listopadu 2023

Adorační den farnosti Moravany a sobotní večer chval

V so­bo­tu 18.11. pro­běh­ne v mo­ra­van­ském kos­te­le opět ve­čer chval, kte­rý za­čne v 19 hod. 

Ve­če­rem chval zá­ro­veň za­čí­ná i ado­rač­ní den far­nos­ti Mo­ra­va­ny, kdy po 24 hod pro­bí­há ne­pře­tr­ži­tá ado­ra­ce před vy­sta­ve­nou Nej­svě­těj­ší Svá­tos­tí ve far­ním kos­te­le. 

Na ado­ra­ci se mů­že­te na­psat do této ta­bul­ky:

htt­ps://docs.go­o­gle.com/spread­she­ets/d/13Siy­GG­peh4wh­ZHm6J_py1pNwN­t­zy­d­Jq75sOV_he­lOtg/edit?usp=sha­ring

Po za­pl­ně­ní všech míst v ta­bul­ce je sa­mo­zřej­mě mož­né při­jít na ado­ra­ci kdy­ko­liv bez při­hlá­še­ní.

Eva Šímová
13. listopadu 2023

Nadcházející aktivity

V pří­lo­hách na­lez­ne­te plá­no­va­né ak­ti­vi­ty bě­hem pro­sin­ce.

Štěpán Langášek
7. listopadu 2023

Misijní neděle

V ne­dě­li 22. říj­na jsme se při mši sva­té za­mě­ře­né na děti spo­leč­ně mod­li­li za mi­sij­ní dílo a mi­si­o­ná­ře ce­lé­ho svě­ta. Na fo­to­gra­fie z této slav­nos­ti se mů­že­te po­dí­vat v ga­le­rii Ště­pá­na Lan­gáš­ka.

Eva Šímová
27. října 2023

MISIJNÍ NEDĚLE se blíží!

MI­SIJ­NÍ NE­DĚ­LE již tuto ne­dě­li spo­leč­ně s dět­skou mší!

Po ní jste zvá­ni do mi­sij­ní FAR­NÍ KA­VÁR­NY pří­mo před kos­te­lem, kde bude mož­nost za­kou­pit ko­lá­če, čaj i kávu - domů i ke kon­zu­ma­ci na mís­tě. Veš­ke­ré pe­ní­ze bu­dou ur­če­ny na mi­sie. Tě­ší­me se na vás ❤️😊

Štěpán Langášek
18. října 2023

Slavnost sv. Václava ve farním kostele

Ve čtvr­tek 28. září jsme osla­vi­li svá­tek pa­t­ro­na na­še­ho far­ní­ho kos­te­la - sv. Vác­la­va. Nej­pr­ve při slav­nost­ní mši sva­té a poté spo­leč­ným aga­pé na far­ní za­hra­dě. 

Dě­ku­je­me na­še­mu otci Voj­tě­cho­vi a dal­ším far­ní­kům za pří­pra­vu této ne­za­po­me­nu­tel­né slav­nos­ti. A spe­ci­ál­ně také Pav­lo­vi Ko­řen­ko­vi za krás­né fo­to­gra­fie, kte­ré si mů­že­te pro­hléd­nout v ga­le­rii.

Eva Šímová
2. října 2023

Pouť do Padovy a San Giovanni Rotonda 22. 10. - 28. 10. 2023

Při­jmě­te po­zvá­ní na pouť do San Gi­o­vanni Ro­ton­da, kde se na­chá­zí hrob a ostat­ky sv. otce Pio. Více in­for­ma­cí na­lez­ne­te v pří­lo­ze níže a na strán­kách far­nos­ti Ji­mra­mov.

Štěpán Langášek
11. září 2023

Aktivity v následujících týdnech

A níže uve­de­ných pla­kát­cích na­jde­te in­for­ma­ce o ak­ti­vi­tách pro ná­sle­du­jí­cí týd­ny.

Štěpán Langášek
24. září 2023

Prvokomunikanti 2023

Diecéz­ní se­tká­ní dětí, kte­ré po­pr­vé při­stou­pi­ly ke sva­té­mu při­jí­má­ní.

Štěpán Langášek
11. září 2023

Animátorské kurzy

Ani­má­tor­ské kur­zy od září 2023 v no­vém.

Štěpán Langášek
11. září 2023

Kontakt P. Vojtěch Libra

P. Voj­těch Lib­ra

Tel.: +420721933622

E-mail: mo­ra­va­ny@die­ce­ze.cz

Štěpán Langášek
16. srpna 2023

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 15. 8. - mše svatá v komunitě Blahoslavenství ve Střelicích

V úte­rý 15. 8. na Slav­nost Na­ne­be­vze­tí Pan­ny Ma­rie mše sva­tá v Mo­ra­va­nech ne­bu­de, na mši sva­tou jsme zvá­ni do kap­le domu ko­mu­ni­ty Bla­ho­sla­ven­ství ve Stře­li­cích (bý­va­lý kláš­ter sester do­mi­ni­ká­nek, Te­t­čic­ká 646/67, Stře­li­ce). 

Mše sva­tá pro všech­ny zde bude sla­ve­na v 17. 15 hod (více viz Ko­mu­ni­ta Bla­ho­sla­ven­ství).

 

Eva Šímová
14. srpna 2023

Rozloučení s o. Mariuszem - foto

V ne­dě­li 30. čer­ven­ce jsme se de­fi­ni­tiv­ně roz­lou­či­li s na­ším o. Ma­rius­zem, kte­rý nyní po­kra­ču­je ve své kněž­ské služ­bě na Vy­so­či­ně ve far­nos­ti Ji­mra­mov. 

Zde si mů­že­te pro­hléd­nout ga­le­rii fo­to­gra­fií z roz­lou­če­ní od Ště­pá­na Lan­gáš­ka.

Dě­ku­je­me ze srd­ce o. Ma­rius­zo­vi za jeho 4.138 dní obě­ta­vé a las­ka­vé péče o naši far­nost a pře­je­me mu hoj­nost Boží ochra­ny, po­žeh­ná­ní a moc­né­ho pů­so­be­ní Du­cha sva­té­ho na jeho no­vém pů­so­biš­ti!

Eva Šímová
13. srpna 2023

Foto z farních akcí

Zde si mů­že­te pro­hléd­nout fo­to­gra­fie ze dvou far­ních akcí, za kte­ré vdě­čí­me na­še­mu “mi­s­tru mo­men­tek” Pavlu Ko­řen­ko­vi. Díky, Pavle!

Květ­no­vá pouť ke sva­té Zdi­sla­vě do Kři­ža­no­va

Mše sva­tá a far­ní tá­bo­rák s o. Ma­rius­zem na zá­věr škol­ní­ho roku

Eva Šímová
4. července 2023

Farní tábor hledá kuchařku/kuchaře

Far­ní tá­bor, kte­rý pro­běh­ne v ter­mí­nu 20.- 27. srp­na v Heř­ma­no­vé, hle­dá ku­chař­ku či ku­cha­ře. Kdo se k této služ­bě cítí po/vo­lán, při­hlas­te se pro­sím ko­mu­ko­liv z ro­di­ny Je­řáb­ko­vých, Švest­ko­vých či Ší­mo­vých.

Dou­fá­me a dě­ku­je­me! Vaši tá­bor­ní­ci

Eva Šímová
3. července 2023

Příprava na svátost biřmování

Od září  le­toš­ní­ho roku za­čne opět roč­ní pří­pra­va na svá­tost biř­mo­vá­ní. Pří­pra­va je ur­če­na všem po­křtě­ným oso­bám od 15 let věku, kte­ré do­sud tuto svá­tost ne­při­ja­ly. 

Pří­pra­vu po­ve­de P. Jan Ko­tík z Oře­cho­va ve spo­lu­prá­ci s no­vým kně­zem far­nos­ti Mo­ra­va­ny a Že­le­ši­ce P.  Voj­tě­chem Librou a man­že­li Ší­mo­vý­mi z Ne­bo­vid. 

Prv­ní se­tká­ní biř­mo­van­ců bude ve 2. po­lo­vi­ně září a už v říj­nu pro­běh­ne také prv­ní spo­leč­ný ví­kend biř­mo­van­ců, na kte­rém bude hlav­ním hos­tem P. Voj­těch Ko­det.

Na pří­pra­vu se pro­sím za­pi­suj­te v mo­ra­van­ském kos­te­le, na lis­tu vza­du na stol­ku na­jde­te i bliž­ší in­for­ma­ce a kon­tak­ty.

Biř­mo­vá­ní je svá­tos­tí křes­ťan­ské do­spě­los­ti a osob­ním roz­hod­nu­tím ne­chat do své­ho ži­vo­ta vstou­pit no­vým způ­so­bem Du­cha sva­té­ho a žít svůj ži­vot z Jeho moci. Je tedy po­tře­ba, aby při­hlá­še­ní k pří­pra­vě na biř­mo­vá­ní bylo oprav­du svo­bod­ným roz­hod­nu­tím kaž­dé­ho biř­mo­van­ce.

Eva Šímová
29. června 2023

Farní tábor hledá kuchařku

Far­ní tá­bor, kte­rý pro­běh­ne v ter­mí­nu 20. - 27. srp­na v Heř­ma­no­vě, stá­le bo­hu­žel nemá ku­chař­ku. Po­kud se na­jde ně­kdo schop­ný a ochot­ný se do této služ­by za­po­jit, při­hlas­te se pro­sím u ko­ho­ko­liv z ro­di­ny Je­řáb­ko­vých či Ší­mo­vých. 

Dou­fá­me a dě­ku­je­me!  Všich­ni tá­bor­ní­ci

Eva Šímová
29. června 2023

Farní táborák a společná fotografie farnosti

V pá­tek 30. 6. se usku­teč­ní na far­ní za­hra­dě tá­bo­rák. Je to po­sled­ní vět­ší spo­leč­ná akce s o. Ma­rius­zem, kte­rý naši far­nost opus­tí k 31. 7. a pře­su­ne se na svo­je nové pů­so­biš­tě v Ji­mra­mo­vě. 

Pá­teč­ní ve­čer 30. 6. bude pro­bí­hat ná­sle­dov­ně: 

17.00 far­ní mše sva­tá

17.45 spo­leč­né foto far­nos­ti na far­ní za­hra­dě

18.00 a dále - tá­bo­rák, spo­leč­ný ve­čer (jíd­lo a opé­ka­cí pru­ty s se­bou)

Po­zvě­te pro­sím na tuto akci všech­ny far­ní­ky a celé ro­di­ny, i ty, kte­ří už tře­ba v naší far­nos­ti nyní ne­byd­lí. Bude skvě­lé, když se nás (nejen) na fo­to­gra­fii far­nos­ti shro­máž­dí co nej­víc!

Eva Šímová
21. června 2023

Večer chval již tuto sobotu

Sr­deč­ně zve­me na po­sled­ní ve­čer chval před prázd­ni­na­mi. Pro­běh­ne mi­mo­řád­ně už tuto so­bo­tu 17.6. v Mo­ra­va­nech, jako ob­vykle od 19 ho­din. O tý­den poz­dě­ji už bu­dou muži z far­nos­ti na pou­ti.

Na dal­ším ve­če­ru chval se se­tká­me, dá-li Pán, až zase v září. 

Eva Šímová
12. června 2023

Pěší pouť mužů do Šaštína

Zve­me všech­ny muže bez roz­dí­lu věku a byd­liš­tě na dal­ší spo­leč­nou pěší pouť, ten­to­krát k Panně Ma­rii Sed­mi­bo­lest­né do Šaští­na na Slo­ven­sku. Je to skvě­lá pří­le­ži­tost pro­žít Boží blíz­kost v bra­tr­ském spo­le­čen­ství.

Pouť za­čí­ná 21. červ­na v 9 ho­din mší sva­tou v Mo­ra­va­nech. Do Šaští­na by měli muži do­ra­zit v so­bo­tu 24. červ­na.

Více in­for­ma­cí a při­hla­šo­vá­ní u Ji­ří­ho Šímy, tel. 602 600 217

Fo­to­gra­fie je z pří­cho­du do cíle pu­to­vá­ní - k Panně Ma­rii Kar­mel­ské v Kos­tel­ním Vy­dří v červ­nu 2022.

Eva Šímová
7. června 2023

FOTO: Noc kostelů 2023

Fo­to­gra­fie z Noci kos­te­lů na­lez­ne­te ZDE.

Štěpán Langášek
7. června 2023

Pouť seniorů

Spo­lek Spo­ko­je­ný se­ni­or – KLAS z.s. a Bis­kup­ství br­něn­ské zvou se­ni­o­ry ke spo­leč­né­mu pu­to­vá­ní do Tře­bí­če a Ja­ro­mě­řic nad Rokyt­nou. Pouť se usku­teč­ní ve stře­du 21. červ­na. Více in­for­ma­cí na­jde­te na pla­ká­tu níže.

Štěpán Langášek
3. června 2023

Dobrovolník v pastoraci nemocných a seniorů

Bis­kup­ství br­něn­ské po­řá­dá s pod­po­rou měs­ta Brna na pře­lo­mu let 2022 a 2024 kurz Dob­ro­vol­ník v pas­to­ra­ci ne­moc­ných a se­ni­o­rů.

Štěpán Langášek
10. června 2023

Noc kostelů 2023

„Pojď­te a uvi­dí­te!“  Jan 1, 39

Sr­deč­ně vás zve­me na le­toš­ní Noc kos­te­lů, kte­rá pro­běh­ne v are­á­lu kos­te­la sv. Vác­la­va v Mo­ra­va­nech v pá­tek 2. červ­na 2023 od 17.30  do 21.30 ho­din. Noc kos­te­lů je ote­vře­na pro kaž­dé­ho, kdo chce na­hléd­nout, co se vlast­ně (nejen) za zdmi kos­te­la všech­no děje.

Na pro­gra­mu je kro­mě úvod­ní­ho vy­stou­pe­ní dětí ze ZŠ a MŠ Mo­ra­va­ny di­va­del­ní před­sta­ve­ní Ba­ja­ja zná­mé­ho uměl­ce Víti Mar­čí­ka, kte­ré je ur­če­né do­slo­va pro všech­ny vě­ko­vé ka­te­go­rie. Mů­že­te se tě­šit na před­náš­ku o sv. Vác­la­vo­vi nebo tře­ba hu­deb­ně - me­di­tač­ní ve­čer­ní pásmo. Děti si mo­hou v prů­bě­hu ve­če­ra pro­jít ven­kov­ní hru se sta­no­viš­ti nebo si zku­sit něco vy­ro­bit v naší tvo­ři­vé díl­ně. Do­spě­lé za­ujme tře­ba ochut­náv­ka meš­ních vín, stá­nek na pod­po­ru or­ga­ni­za­ce Ma­ry­´s Me­als, mož­nost vy­stou­pat až na věž kos­te­la, za­ne­chat v kos­te­le osob­ní vzka­zy či pros­by či si pro­hléd­nout vý­sta­vu fo­to­gra­fií ze ži­vo­ta far­nos­ti. Pro ná­vštěv­ní­ky akce je při­pra­ve­no ob­čer­stve­ní. Vše je zdar­ma.

Po­drob­ný pro­gram na­jde­te na pla­ká­tě níže a rov­něž na webu www.nockos­te­lu.cz

Mů­že­te po­zvat své přá­te­le také sdí­le­ním udá­los­ti na fa­ce­boo­ku.

Zvě­te, přijď­te a uvi­dí­te! :-)


Akce je pod­po­ře­na do­tač­ním pro­gra­mem Mu­zej­ní noci a noci kos­te­lů v Ji­ho­mo­rav­ském kra­ji v roce 2023.

Štěpán Langášek
12. května 2023

Víkend rodin Osová Bítýška

12. -14. květ­na 2023 pro­běh­ne dal­ší far­ní ví­kend ro­din v Oso­vé Bí­týš­ce.

Níže na­jde­te od­kaz na Go­o­gle Dri­ve sdí­le­nou ta­bul­ku k této akci, kte­rá za­hr­nu­je také tra­dič­ní so­bot­ní pouť do Kři­ža­no­va. Vlast­ní pouť za­čí­ná před fa­rou v Oso­vé Bí­týš­ce v 8:45 ho­din spo­leč­nou mod­lit­bou, od­chod od fary v 9 ho­din, pře­běž­ně ve 13 ho­din mše sva­tá v kos­te­le v Kři­ža­no­vě a ná­sled­ně oběd v re­stau­ra­ci na ná­měs­tí. 

Ta­bul­ku pro­sím vy­plň­te do 1.5. 

htt­ps://docs.go­o­gle.com/spread­she­ets/d/1_1XkKvPsbd­CYE­O­Vr­sP­NM­Gyeo_sBWN_XLT­CIhLXubZAI/edit?usp=sha­ring

Dal­ší in­for­ma­ce u man­že­lů Hon­zy a Luc­ky Ka­ňov­ských.

Eva Šímová
27. dubna 2023

2. organizační schůzka k Noci kostelů

Dru­há schůz­ka k Noci kos­te­lů pro­běh­ne v úte­rý 2. květ­na od 18.30 ho­din na faře v Mo­ra­va­nech

Zve­me na ni nejen ty, co se už do or­ga­ni­za­ce této akce za­po­ji­li, ale i ostat­ní, kte­ří tře­ba ješ­tě vá­ha­jí. Úko­lů je oprav­du hod­ně, pro kaž­dé­ho se roz­hod­ně ně­ja­ký na­jde. 

Při­po­mí­ná­me, že ter­mín Noci kos­te­lů je 2. červ­na.

Eva Šímová
27. dubna 2023

Organizace Noci kostelů

Ve čtvr­tek 23.3. v 18:30 se usku­teč­ní na faře se­tká­ní ohled­ně Noci kos­te­lů, kte­rá se bude le­tos ko­nat v Mo­ra­va­nech v pá­tek 2. červ­na. Na se­tká­ní zve­me všech­ny oso­by, kte­ré by chtě­ly po­mo­ci s pří­pra­vou pro­gra­mu. 

Štěpán Langášek
6. března 2023

Možnost svátosti smíření před velikonočními svátky

Ve­li­ko­noč­ní zpo­věď s kně­zem z jiné far­nos­ti pro­běh­ne v Mo­ra­va­nech na Květ­nou ne­dě­li 2.4. od 14:00 do 15:00. Bude zpo­ví­dat fa­rář z Mod­řic, P. Zde­něk Drštka.

Otec Ma­riusz zpo­ví­dá v Mo­ra­va­nech před kaž­dou mší sva­tou a také bě­hem so­bot­ní ado­ra­ce od 20:30 do 21:00 (mimo ve­čer chval, kte­rý pro­běh­ne 25.3.). 

Dále bude o. Ma­riusz zpo­ví­dat ve Sva­tém týd­nu ve stře­du 5.4. pře­de mší sva­tou od 18:00 do 18:25 a po bo­ho­služ­bě cca od 19:00 do 19:30, pří­pad­ně déle pod­le po­tře­by.

V Že­le­ši­cích o. Ma­riusz zpo­ví­dá před kaž­dou mší sv., mimo ten­to čas lze po­žá­dat o zpo­věď v ne­dě­li po mši.

Kon­takt: P. Ma­riusz J. Sierp­ni­ak, by­tem na faře v Mo­ra­va­nech, Vnitř­ní 13, tel. 604 345 370

Eva Šímová
16. března 2023

Křížové cesty

Kří­žo­vé ces­ty bě­hem post­ní doby jsou v Mo­ra­va­nech v pá­tek 35 min. pře­de mší sva­tou, tj. v 17:55 a v ne­dě­li v 17:00. 

Štěpán Langášek
6. března 2023

24 hodin pro Pána

24 ho­din pro Pána je pas­to­rač­ní ini­ci­a­ti­va ka­to­lic­ké církve, kte­rou vy­hlá­si­la Pa­pež­ská rada pro no­vou evan­ge­li­za­ci z pod­ně­tu pa­pe­že Fran­tiš­ka. Pa­pe­žo­vým cí­lem je vy­tvo­řit kaž­do­roč­ní tra­di­ci, kte­rá bude pro­bí­hat před 4. ne­dě­lí post­ní­ho ob­do­bí.

Post­ní ka­jí­cí li­tur­gii v rám­ci ini­ci­a­ti­vy „24 ho­din pro Pána“ při­po­me­nul po ne­děl­ní po­led­ní ma­ri­án­ské mod­lit­bě pa­pež Fran­ti­šek. „Příští pá­tek 17. břez­na a so­bo­tu 18. břez­na se opět koná ce­lo­cír­kev­ní ini­ci­a­ti­va ‚24 ho­din pro Pána‘: čas vě­no­va­ný mod­lit­bě, ado­ra­ci a svá­tos­ti smí­ře­ní. … Před rokem jsme v této sou­vis­los­ti uči­ni­li slav­nost­ní akt za­svě­ce­ní Ne­po­sk­vr­ně­né­mu Srd­ci Pan­ny Ma­rie a vzý­va­li dar po­ko­je. Kéž naše dů­vě­ra ne­zkla­me, kéž naše na­dě­je ne­za­ko­lísá! Pán vždy vy­sly­ší pros­by, kte­ré mu jeho lid ad­re­su­je na přímlu­vu své Mat­ky. Zů­staň­me jed­not­ní ve víře a so­li­da­ri­tě s na­ši­mi bra­t­ry a sestra­mi, kte­ří trpí v dů­sled­ku vál­ky."

Ter­mín: 17. - 18.3.

Za­pi­so­vat na ado­ra­ci se mů­že­te ZDE

Štěpán Langášek
15. března 2023

Nový web farnosti

Od 12. 3. 2023 je do­stup­ný nový web far­nos­ti. Vě­ří­me, že se bude lí­bit. V pří­pa­dě do­ta­zů / při­po­mí­nek nás pro­sím kon­tak­tuj­te. Dě­ku­je­me.

Štěpán Langášek
16. února 2023