Nadcházející události

24. května
18.30, Moravany
25. května
18.00, Nebovidy
25. května
19.00, Moravany
26. května
10.00, Moravany
29. května
18.30, Moravany
31. května
18.30, Moravany
1. června
18.00, Nebovidy
Kalendář akcí
Všechny události

Aktuálně

Současné | 2024 | 2023

Pozvání do farní kavárny

V ne­dě­li 26. květ­na o Slav­nos­ti Nej­svě­těj­ší Tro­ji­ce se mů­že­me opět se­tkat ve far­ní ka­vár­ně. Ka­vár­na pro­běh­ne ven­ku před kos­te­lem po far­ní mši sva­té, kte­rá bude za­mě­ře­ná na děti.  

Více in­for­ma­cí na při­lo­že­ném pla­kát­ku.

Eva Šímová
15. května 2024

Svatodušní novéna ve farním kostele

Od pát­ku 10.5. zve­me všech­ny far­ní­ky ke spo­leč­né mod­lit­bě no­vé­ny před Slav­nos­tí Se­slá­ní Du­cha sva­té­ho. 

No­vé­na za­čne v pá­tek 10.5. po mši sva­té a plá­no­va­né před­náš­ce. V dal­ší dny se bu­de­me mod­lit v kos­te­le vždy v 19 ho­din s vý­jim­kou so­bot, kdy no­vé­na za­čne až ve 20 ho­din v ná­vaz­nos­ti na pra­vi­del­nou so­bot­ní ti­chou ado­ra­ci.

Eva Šímová
9. května 2024

Víkend rodin Osová Bítýška 17.- 19. května 2024

Jako kaž­dý rok  vás opět zve­me na ví­kend ro­din do Oso­vé Bí­týš­ky spo­je­ný s pěší pou­tí do Kři­ža­no­va ke sv. Zdi­sla­vě, ochrán­ky­ni ro­din. 

Vlast­ní pouť za­čí­ná před fa­rou v Oso­vé Bí­týš­ce v so­bo­tu 18. květ­na v 8:45 ho­din spo­leč­nou mod­lit­bou. Od­chod od fary ná­sle­du­je v 9 hod, při­bliž­ně ve 13 ho­din pro­běh­ne mše sva­tá v kos­te­le v Kři­ža­no­vě a poté spo­leč­ný  oběd v re­stau­ra­ci na ná­měs­tí.

Po­kud plá­nu­je­te účast, za­piš­te se pro­sím do ne­dě­le 5. 5. do při­hla­šo­va­cí ta­bul­ky. Vy­plň­te pro­sím i úda­je o ev. přespá­ní v Oso­vé Bí­týš­ce, a také po­znám­ky stran spe­ci­ál­ních po­ža­dav­ků na jíd­lo apod.

Pro­sí­me také o pře­dá­ní při­hla­šo­va­cí­ho lin­ku těm va­šim přá­te­lům a zná­mým, o kte­rých si mys­lí­te, že by se rádi pou­ti zú­čast­ni­li.

Po­kud po­tře­bu­je­te více in­for­ma­cí, zde je kon­takt: Jan Ka­ňov­ský,  603 963 388

Eva Šímová
1. května 2024

FOTO: Děkanátní pouť ke cti sv. Peregrina

Od­kaz na fo­to­gra­fie na­jde­te ZDE

Štěpán Langášek
3. května 2024

Pěší pouť mužů

Le­toš­ní pěší pouť mužů po­ve­de do Ji­mra­mo­va, nové far­nos­ti otce Ma­rius­ze. Bude za­há­je­na mší sva­tou v Mo­ra­va­nech ve čtvr­tek 13. červ­na v 9 hod ráno. Do Ji­mra­mo­va by měli pout­ní­ci při­jít v so­bo­tu 15. 6. na­ve­čer.

Na pou­ti jsou ví­tá­ni všich­ni muži bez roz­dí­lu věku a pří­sluš­nos­ti k far­nos­ti.

Více in­for­ma­cí a při­hla­šo­vá­ní u Ji­ří­ho Šímy, tel. 602 600 217.

Fo­to­gra­fie je z loň­ské pou­ti do Šaští­na na Slo­ven­sku.

Eva Šímová
29. dubna 2024

Večer chval

Dub­no­vý ve­čer chval pro­běh­ne tuto so­bo­tu 27.4. od 19 ho­din ve far­ním kos­te­le. Jste sr­deč­ně zvá­ni!

"Zpí­vej­te Hos­po­di­nu pí­seň no­vou, ne­boť uči­nil po­di­vu­hod­né věci, zví­tě­zil svou pra­vi­cí, svou sva­tou paží!

Hos­po­din dal po­znat svo­ji spá­su, zje­vil před oči­ma pro­ná­ro­dů svo­ji spra­ve­dl­nost,

na své mi­lo­sr­den­ství se roz­po­me­nul, na svou věr­nost domu Iz­ra­e­le. Spat­ři­ly všech­ny dá­la­vy země spá­su na­še­ho Boha."

Žalm 98, 1- 3

Eva Šímová
24. dubna 2024

Mše svatá o Slavnosti Zvěstování Páně

Na pon­dě­lí 8. dub­na byla le­tos pře­lo­že­na Slav­nost Zvěs­to­vá­ní Páně. Mše sva­tá bude ve far­ním kos­te­le mi­mo­řád­ně ve 12 ho­din.

Eva Šímová
7. dubna 2024

FOTO: Velikonoční triduum

Fo­to­gra­fie z le­toš­ních Ve­li­ko­noc ve far­ním kos­te­le na­jde­te tady:

 

Štěpán Langášek
2. dubna 2024

Duchovní obnova v Kostelním Vydří - fotogalerie

7.- 10. břez­na pro­bě­hl už 10. roč­ník post­ní du­chov­ní ob­no­vy pro naši far­nost v kláš­te­ře kar­me­li­tá­nů v Kos­tel­ním Vy­dří. Na­čer­pa­li jsme du­chov­ní i fy­zic­ké síly na mís­tě pro­mod­le­ném spous­tou ge­ne­ra­cí před námi. 

Na člá­nek o ob­no­vě se mů­že­te tě­šit ve far­ním zpra­vo­da­ji :-), už nyní vám na­bí­zí­me ga­le­rii fo­tek Pav­la Ko­řen­ka z celé akce. Vě­ří­me, že vám bu­dou slou­žit jako in­spi­ra­ce, po­kud, dá-li Pán, bude mož­nost zú­čast­nit se této ob­no­vy zase příští rok.

Pavle, dě­ku­je­me! ❤

Eva Šímová
18. března 2024

Poděkování za sbírku od vězeňského společenství DISMAS

V so­bo­tu 17. úno­ra nám ve far­nos­ti svěd­čil Mgr. Mi­chal Li­bant o služ­bě slo­ven­sko – čes­ké­ho vě­zeň­ské­ho spo­le­čen­ství DISMAS. Na činnost spo­le­čen­ství se při tom­to ve­če­ru vy­bra­lo 6.800 Kč. Osob­ní po­dě­ko­vá­ní Mi­cha­la Li­ban­ta s in­for­ma­ce­mi o vy­u­ži­tí sbír­ky na­jde­te v při­lo­že­ném pla­kát­ku. 

Eva Šímová
4. března 2024

Diecézní ministrantská pouť 2024

In­for­ma­ce o pou­ti, kte­rá pro­běh­ne 27. dub­na, na­jde­te v při­lo­že­ném pla­ká­tu.

Štěpán Langášek
4. března 2024

FOTO: 2. neděle postní

O 2. post­ní ne­dě­li pro­běh­lo při mši sva­té se za­mě­ře­ním na děti také před­sta­ve­ní dětí z naší far­nos­ti, kte­ré le­tos při­stou­pí k 1. sva­té­mu při­jí­má­ní.

Fo­to­gra­fie z této ne­dě­le na­lez­ne­te ZDE

Štěpán Langášek
26. února 2024

Postní duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem

Brat­ři mi­no­ri­té sr­deč­ně zvou na post­ní du­chov­ní ob­no­vu s o.  Voj­tě­chem Ko­de­tem. Pro­běh­ne už ten­to ví­kend od pát­ku do so­bo­ty 16. - 17.2. Pro­gram na­jde­te  na pla­kát­ku.

Ob­no­va pro­bí­há v br­něn­ském mi­no­rit­ském kos­te­le a je ote­vře­ná všem, není tře­ba se ni­kde při­hla­šo­vat.

Eva Šímová
12. února 2024

Postní duchovní obnova s biskupem Pavlem Posádem

V so­bo­tu 17. 2. pro­běh­ne ve Šla­pa­ni­cích post­ní du­chov­ní ob­no­va s té­ma­tem “Ve ško­le mod­lit­by.” Po­ve­de ji otec bis­kup Pa­vel Po­sád. Více in­for­ma­cí na pla­kát­ku.

Eva Šímová
12. února 2024

Setkání se Slovensko – českým vězeňským společenstvím DISMAS

Sr­deč­ně všech­ny far­ní­ky na se­tká­ní s Mgr. Mi­cha­lem Li­ban­tem ze Slo­ven­sko – čes­ké­ho vě­zeň­ské­ho spo­le­čen­ství DISMAS, kte­rý nám bude svěd­čit o služ­bě od­sou­ze­ným věz­ňům. Se­tká­ní pro­běh­ne v so­bo­tu 17. úno­ra ve far­ním kos­te­le sv. Vác­la­va od 19 ho­din.

Služ­ba spo­le­čen­ství DISMAS spo­čí­vá zejmé­na v mod­lit­bách, půs­tech a v ohla­šo­vá­ní evan­ge­lia od­sou­ze­ným ve věz­ni­cích, zejmé­na v těch nej­těž­ších. Není vý­jim­kou, že při hlá­sá­ní Boží ra­dost­né zvěs­ti se ob­ra­ce­jí k Pánu i ti nej­těž­ší věz­ni. Spo­le­čen­ství má služ­bu a čle­ny jak za zdmi věz­nic, tak i ven­ku.

Ak­tu­ál­ně spo­le­čen­ství Dismas vy­dá­vá svě­dec­tví a po­řá­dá křes­ťan­ské akce, di­va­dla, kon­cer­ty, chvá­ly a se­tká­ní zejmé­na ve věz­ni­cích, kde po­sky­tu­jí pod­po­ru pří­sluš­né­mu kap­la­no­vi věz­ni­ce. Při­tom slou­ží také pro­puš­tě­ným věz­ňům a je­jich ro­di­nám, a to jak ma­te­ri­ál­ní po­mo­cí, tak pod­po­rou při za­čle­ně­ní se do křes­ťan­ské­ho ži­vo­ta a spo­le­čen­ství na svo­bo­dě.
  

Eva Šímová
10. února 2024

Farní tábor 2024

Již nyní mů­že­te při­hla­šo­vat své děti na le­toš­ní far­ní tá­bor. Usku­teč­ní  se 27.7. – 3.8. 2024

Při­hláš­ky a všech­ny po­drob­né in­for­ma­ce na­lez­ne­te na webo­vých strán­kách tá­bo­ra.

Eva Šímová
5. února 2024

Ohlednutí za farním plesem 2024

Jmé­nem or­ga­ni­zač­ní­ho týmu dě­ku­je­me všem far­ní­kům blíz­kým i (už) vzdá­le­něj­ším, kte­ří si pro po­sled­ní led­no­vý so­bot­ní ve­čer zvo­li­li prá­vě náš far­ní ples. Vy­tvo­ři­li jsme spo­leč­ně ne­za­po­me­nu­tel­nou a vy­ni­ka­jí­cí at­mo­sfé­ru, kte­rou si mů­že­te zno­vu při­po­me­nout skr­ze od­ka­zy na ple­so­vá vi­dea a fo­to­gra­fie níže.

Bu­de­me se na vás opět tě­šit 25. led­na 2025 na 9. far­ním ple­se. K tan­ci a po­sle­chu za­hra­je ta­neč­ní or­chestr For­dan­ce Or­chest­ra.

Zde si mů­že­te pro­hléd­nout vý­běr fo­to­gra­fií z ple­su

Od­ka­zy na ple­so­vá vi­dea: před­tan­če­ní, vy­stou­pe­ní  a půl­noč­ní pře­kva­pe­ní.

Ob­rov­ské po­dě­ko­vá­ní pat­ří pře­de­vším na­šim mla­dým or­ga­ni­zá­to­rům ple­su, kte­ří se svých úko­lů (opět) cho­pi­li s nej­vět­ším mož­ným na­sa­ze­ním a pre­ciz­nos­tí. Díky za vás!!!

Hlav­ní spon­zo­ři far­ní­ho ple­su 2024:

Obec Mo­ra­va­ny, ZE­MA­KO, NADOP, Ro­di­na Mo­rav­co­va, ICON­TIO, SUN­TEN­SE, kvě­ti­nář­ství Mag­no­lie, Mls­ná Réza, WON­DER­LAB, TA­WAN, Bob­ra­va a.s., Buď Pi­lot, Úklid pro klid, Au­gusti­ni­án­ský Dům****S

Dále dě­ku­je­me:

Bar­bo­ra Krš­ko­vá – ro­dinná fo­to­gra­f­ka, KPP - Pod­la­hy, Zá­bav­ní park Šikland, di­va­dlo Husa na pro­váz­ku, Ka­deř­nic­tví Anny Obert, OXA­LIS – To nej­lep­ší z čaje a kávy, Sady Sta­rý Lís­ko­vec, EGO stu­dio, cuk­rár­na TAR­TA, Řez­nic­tví Kra­ti­no­vi, KA­FE­BAK s.r.o., Kos­me­ti­ka Taťja­na Čaj­ko­vá, Pta­ko­vi­ny.biz, Cuk­rár­na & vi­no­té­ka U Ku­la­té, PIK­NIK, Hos­po­da Oře­chov, Obec Oře­chov, Rad­ka Jed­lič­ko­vá – kos­me­ti­ka, ro­di­na Moj­ží­šo­va, Ra­de­ton, HOR­TIM – In­ter­nati­o­nal, spol. s r.o., GU­MEX, Vi­nař­ství Ju­ři­čář, ro­di­na Ma­šo­va, Schůz­ka 7.13, Vi­nař­ství Jan Pla­ček, ro­di­na Te­sa­řo­va, AVON Fu­tu­rum, Če­svel

Eva Šímová
31. ledna 2024

Lednový večer chval se sestrami františkánkami

V so­bo­tu 20. led­na pro­běh­ne v kos­te­le sv. Vác­la­va opět ve­čer chval. Ten­to­krát jej po­ve­de ře­hol­ní ko­mu­ni­ta sester fran­tiš­ká­nek, kte­ré za námi a také za na­ši­mi biř­mo­van­ci při­je­dou z Li­ber­ce a z Brna. Sou­čás­tí ve­če­ra bude i mož­nost přímluv­né mod­lit­by. 

Za­čí­ná­me v 19 hod, jste sr­deč­ně zvá­ni!

 

Eva Šímová
18. ledna 2024

Postní duchovní obnova u karmelitánů v Kostelním Vydří

Sr­deč­ně zve­me všech­ny do­spě­lé zá­jem­ce na post­ní du­chov­ní ob­no­vu do kar­me­li­tán­ské­ho kláš­te­ra v Kos­tel­ním Vy­dří ve dnech 7. – 10. břez­na. Za­čí­ná se ve čtvr­tek ve­čer a kon­čí ne­děl­ním obě­dem. Ob­no­vu po­ve­de kar­me­li­tán P. Se­ra­fim Jan Smej­kal.

Cena ob­no­vy včet­ně uby­to­vá­ní a ce­lo­denní­ho stra­vo­vá­ní je 2.265 Kč za oso­bu. 

Na ob­no­vu je po­tře­ba se při­hlá­sit do 15. led­na.

Ob­no­vu or­ga­ni­zu­jí man­že­lé Ší­mo­vi, při­hlá­še­ní a více in­for­ma­cí u nich:

Eva tel. 723 670 670,  Jiří tel. 602 600 217, kon­takt­ní mail si­mo­va.e@se­znam.cz

Eva Šímová
5. ledna 2024

Tříkrálová koleda opět po roce v našich obcích

Tříkrá­lo­vá sbír­ka je nej­vět­ší cha­ri­ta­tiv­ní sbír­ko­vou akcí u nás. Na je­jím prů­bě­hu se po­dí­le­jí ti­sí­ce dob­ro­vol­ní­ků, vý­nos pu­tu­je na po­moc li­dem v nou­zi pro­střed­nic­tvím Cha­ri­ty Čes­ká re­pub­li­ka, kte­rá je po­řa­da­te­lem sbír­ky.

Fi­nanč­ním da­rem do kasi­ček ko­led­ní­ků v na­šich far­ních ob­cích po­má­há­te Ob­last­ní cha­ri­tě Raj­hrad kva­lit­ně pe­čo­vat o pa­ci­en­ty lůž­ko­vé­ho a mo­bil­ní­ho hospi­ce, kli­en­ty Cha­rit­ní zá­chranné sítě, kli­en­ty Do­mo­va se zvlášt­ním re­ži­mem sv. Lu­i­sy, Cha­rit­ní pe­čo­va­tel­ské služ­by a pa­ci­en­ty Do­má­cí zdra­vot­ní péče.

V Mo­ra­va­nech pro­běh­ne ko­le­do­vá­ní v so­bo­tu 6. led­na od 10 ho­din (popř. ješ­tě i v ne­dě­li 7. led­na).

V Ne­bo­vi­dech bu­dou ko­led­ní­ci ob­chá­zet domy v ne­dě­li 7. led­na zhru­ba od 10.30 ho­din.

Zde si mů­že­te pře­číst o tom, na co všech­no plá­nu­je OCH Raj­hrad vy­bra­né pe­ní­ze po­u­žít.

Po­kud víte, že vás ko­led­ní­ci ne­za­stih­nou doma, mů­že­te svůj pří­spě­vek vlo­žit do on­li­ne kasič­ky.

Vše o pro­bí­ha­jí­cí sbír­ce na­jde­te na je­jím webu.

Eva Šímová
2. ledna 2024

Foto Vánoce 2023

Štěpán Langášek
1. ledna 2024