Nadcházející události

7. června
18.30, Moravany
9. června
18.30, Moravany
10. června
18.00, Nebovidy
11. června
10.30, Moravany
14. června
18.30, Moravany
16. června
18.30, Moravany
17. června
18.00, Nebovidy
17. června
19.00, Moravany
Kalendář akcí
Všechny události

Nedělní ohlášky

4.11. června 2023

Slavnost Nejsvětější Trojice

  • Dnes 4.6. pro­ží­vá­me Slav­nost Nej­svě­těj­ší Tro­ji­ce. 
  • Zí­t­ra 5.6. bude pa­mát­ka sv. Bo­ni­fá­ce. 
  • Na čtvr­tek 8.6. při­pa­dá Slav­nost Těla a krve Páně. 

Tuto slav­nost osla­ví­me v ne­dě­li 11.6.  

- V ne­dě­li 11.6. za tý­den se bude ko­nat v mo­ra­van­ské far­nos­ti prv­ní sva­té při­jí­má­ní osmi děti, jed­no bude ze Že­le­šic. Bude změ­na pro­gra­mu bo­ho­slu­žeb. Mše sv. v Mo­ra­va­nech bude v 10:30 a v Že­le­ši­cích v 8:30.   

Zve­me všech­ny muže na dal­ší spo­leč­nou pěší pouť, ten­to­krát k Panně Ma­rii Sed­mi­bo­lest­né do Šaští­na na Slo­ven­sku. Je to skvě­lá pří­le­ži­tost pro­žít Boží blíz­kost v bra­tr­ském spo­le­čen­ství. Pouť za­čí­ná ve stře­du 21.6. v 9:00 mší sva­tou v Mo­ra­va­nech. Do Šaští­na by měli muži do­ra­zit v so­bo­tu ve­čer, 24.6. Více in­for­ma­cí a při­hla­šo­vá­ní u Ji­ří­ho Šímy. 

Sr­deč­ně dě­ku­ji za pří­pra­vu Noci kos­te­lů, kte­rá pro­běh­la mi­nu­lý pá­tek 2.6. Na její or­ga­ni­za­ci se po­dí­le­lo hod­ně osob z na­še­ho spo­le­čen­ství. Po­dě­ko­vá­ní pat­ří pře­de­vším ro­di­ně Ši­mo­vé, Ko­řen­ko­vé, Lan­gáš­ko­vé, Mar­cin­ča­ko­vé, Te­sa­řo­vé, Sla­vi­ko­vé, ro­di­ně No­vot­ných, naší mlá­de­ží, dě­tem, uči­tel­kám ze ško­ly a jed­not­li­vým oso­bám, Ka­te­ři­ně No­vo­hrad­ské, Ma­rii Ogó­rek, Míši Svo­bo­do­vé i dal­ším. Po­dě­ko­vá­ní pat­ří také obci Mo­ra­va­ny za po­moc, za půj­če­ní la­vic a po­třeb­né­ho vy­ba­ve­ní. Bylo to vel­ké spo­leč­né dílo, kte­ré jak vě­řím při­spě­lo jed­no­tě naší obce a mno­hým udě­la­lo ra­dost. 

Vza­du v kos­te­lu nám ješ­tě zby­ly vý­rob­ky z Noci kos­te­lů od far­ních ma­mi­nek, kte­ré se ne­pro­da­ly. Je­jich za­kou­pe­ním mů­že­te při­spět na or­ga­ni­za­ci Mary's me­als, kte­rá za­jiš­ťu­je jíd­lo dě­tem ve ško­lách z roz­vo­jo­vých zemi svě­ta.

Vče­ra 3.4. byl Dět­ský den, kte­rý po­řá­da­la obec. Část pro­gra­mu se ko­na­la i ve far­ní za­hra­dě. Dě­ku­ji Míši Lan­gaš­ko­vé a naší mlá­de­ží, že se do toho tak úžas­ně za­po­ji­li. 

Spo­lek Spo­ko­je­ný se­ni­or – KLAS z.s. a Bis­kup­ství br­něn­ské zvou se­ni­o­ry ke spo­leč­né­mu pu­to­vá­ní do Tře­bí­če a Ja­ro­mě­řic nad Rokyt­nou. Pouť se usku­teč­ní ve stře­du 21. červ­na. Více in­for­ma­cí na­jde­te na vý­věs­ce nebo far­ních webo­vých strán­kách.                                         

Od 1.8. P. Ma­riusz Sierp­ni­ak bude pře­lo­žen do far­nos­ti Ji­mra­mov a bude mít na sta­ros­ti ješ­tě dal­ší dvě far­nos­ti Sul­ko­vec a Da­le­čín. V Mo­ra­va­nech ho vy­stří­dá P. Voj­těch Lib­ra, kte­rý do­sud pů­so­bil jako kap­lan v Mo­rav­ských Bu­dě­jo­vi­cích.