Nadcházející události

24. května
18.30, Moravany
25. května
18.00, Nebovidy
25. května
19.00, Moravany
26. května
10.00, Moravany
29. května
18.30, Moravany
31. května
18.30, Moravany
1. června
18.00, Nebovidy
Kalendář akcí
Všechny události

Nedělní ohlášky

19.26. května 2024

Slavnost Seslání Ducha svatého

 

DenČasLi­tur­gieÚmy­sl

 

Ne

19.5.

 

 

9.00

 

 

 

           

            Mše sva­tá

Slav­nost                                          Se­slá­ní Du­cha sva­té­ho

 

        Za ce­lou naši far­nost

   Po

20.5.

 Pa­mát­ka Pan­ny Ma­rie,    Mat­ky církve 

 

Út

21.5.

 

Ne­zá­vazná pa­mát­ka                                       Po­svě­ce­ní řím­ských ba­zi­lik sv.Pet­ra a Pav­la

 

 

 

St

22.5.

 

18.30

Mše sva­tá

Ti­chá ado­ra­ce  15 min

 

Za dvo­je +. ro­di­če, syna Pet­ra

a Boží ochra­nu                                   pro živé ro­di­ny

Čt

23.5.

 

 

Svá­tek Je­ží­še Kris­ta,               nej­vyš­ší­ho a věč­né­ho kně­ze 

 

24.5.

 

18.30

 

Mše sva­tá

 

Za +. Ma­rii a Fran­tiš­ka Do­hna­lo­vy  a Boží po­žeh­ná­ní pro živé ro­di­ny

So

25.5.

19.00-20.00

 

Ve­čer chval

 

 

So

25.5.

18.00

Ne­bo­vi­dy – Mše sva­tá

(s ne­děl­ní plat­nos­tí)

 

 

Ne

26.5.

 

 

 9.00

 

 

 

 

 

Mše sva­tá

Slav­nost  

Nej­svě­těj­ší Tro­ji­ce                        

 

 

Ke cti, chvá­le a slá­vě Nej­svě­těj­ší Tro­ji­ce

 

 

·       Po skon­če­ní mše sva­té bu­dou mít děti zkouš­ku zpě­vu na příští tý­den, mše sv. bude se za­mě­ře­ním pro děti.

·       Ve­čer chval pro­běh­ne 25. 5. od 19:00. Při­jmě­te sr­deč­né po­zvá­ní.

·       Příští ne­dě­li o Slav­nos­ti Nej­svě­těj­ší Tro­ji­ce se mů­že­me opět se­tkat ve far­ní ka­vár­ně. Ka­vár­na pro­běh­ne ven­ku před kos­te­lem po far­ní mši sva­té, kte­rá bude za­mě­ře­ná na děti.  

·       Zve­me muže na dal­ší spo­leč­nou pěší pouť, kte­rá ten­to­krát po­ve­de do Ji­mra­mo­va do chrá­mu Na­ro­ze­ní Pan­ny Ma­rie. Za­čí­ná­me mší sva­tou ve čtvr­tek 13. červ­na v 9 hod ráno v mo­ra­van­ském kos­te­le. Do Ji­mra­mo­va bychom měli při­jít v so­bo­tu 15. 6. na­ve­čer. Na pou­ti jsou ví­tá­ni všich­ni muži bez roz­dí­lu věku a pří­sluš­nos­ti k far­nos­ti. Více in­for­ma­cí a při­hla­šo­vá­ní u Ji­ří­ho Šímy, tel. 602 600 217.