Nadcházející události

8. prosince
18.30, Želešice
9. prosince
18.00, Nebovidy
9. prosince
19.00, Ořechov
10. prosince
9.00, Moravany
10. prosince
17.00, Moravany
13. prosince
18.30, Moravany
15. prosince
18.30, Moravany
16. prosince
18.00, Nebovidy
Kalendář akcí
Všechny události

Nedělní ohlášky

3.10. prosince 2023

1. neděle adventní

 

Den

 

Čas

 

Li­tur­gie

 

Úmy­sl

 

Ne

3.12.

 

 

9.00

 

 

 

 

Mše sva­tá

  1. ne­dě­le  ad­vent­ní

 

Za ro­di­nu Te­sa­řo­vu, 

Me­tel­ko­vu a Taťá­ko­vu

   Po

4.12.

 

 

 

 

 

   Út

5.12.

   

    St

6.12.

 

18.30

Bo­ho­služ­ba slo­va           Ti­chá ado­ra­ce 15 min Bo­ho­služ­ba slo­va

   Čt

7.12.

 

 

 

Pa­mát­ka sv. Am­bro­že, bis­ku­pa

 

   Pá

8.12.

 

 18.30

 

V Mo­ra­va­nech                       není mše sva­tá

V Že­le­ši­cích pout­ní mše sv.                               ze Slav­nos­ti Pan­ny Ma­rie po­ča­té

bez po­skvr­ny pr­vot­ní­ho hří­chu

 

   So

9.12.

6.30

 

20.00-21.00

Mše sva­tá - ro­rá­ty

 

Ti­chá ado­ra­ce  1 hod                                                   

 

Mše sva­tá

 

 

 

 

18.00

NE­BO­VI­DY

Mše sva­tá                    s ne­děl­ní plat­nos­tí 

 

 

Ne

10.12.

 

 

9.00

 

Mše sva­tá

          2. ne­dě­le ad­vent­ní

 

 

Za +. syna Jana, ro­di­če Martín­ko­vy a Boží po­žeh­ná­ní             a po­moc pro živé ro­di­ny

 

 

 

  • V pon­dě­lí od­jíž­dím na du­chov­ní cvi­če­ní, vrá­tím se na ve­čer­ní mši sv. v pá­tek do Že­le­šic. Z toho dů­vo­du bude 6. 12. bo­ho­služ­ba slo­va v 18:30. V pří­pa­dě po­třeb se ob­ra­cej­te na o. Jan Ko­tík z Oře­cho­va (777 975 888)
  • 8. 12. Slav­nost Ne­po­sk­vr­ně­né­ho Po­če­tí Pan­ny Ma­rie v Že­le­ši­cích. Mše sv. v 18:00. 
  • 9. 12. se usku­teč­ní ro­rát­ní mše sv. při svíč­kách v 6:30. Po mši jste zvá­ni na ranní po­se­ze­ní na faře.
  • Příští ne­dě­li 10. 12. se usku­teč­ní dal­ší se­tká­ní man­že­lů na faře.
  • Vy­šlo nové čís­lo far­ní­ho zpra­vo­da­je, pa­pí­ro­vé vý­tis­ky máte k ro­ze­brá­ní na sto­leč­ku vza­du v kos­te­le, ke sta­že­ní ho na­lez­ne­te také na webo­vých strán­kách.
  • Far­ní ples pro­běh­ne v so­bo­tu 27. led­na 2024 v Ne­bo­vid­ské hale. Mís­to u sto­lu si mů­že­te re­zer­vo­vat tuto ne­dě­li, tedy 3. pro­sin­ce, a to od 19 ho­din ve­čer, kdy se jako ob­vykle ote­vře re­zer­vač­ní sys­tém pří­mo na webo­vé strán­ce ple­su. Re­zer­vo­va­né líst­ky si poz­dě­ji mů­že­te vy­zved­nout zde v Ne­bo­vi­dech u Mag­da­lé­ny Ší­mo­vé/ v Mo­ra­va­nech u Blan­ky Mo­rav­co­vé/ v Že­le­ši­cích u Mar­kéty Kor­ge­ro­vé, kon­takt na­jde­te rov­něž na ple­so­vém webu. Po­kud by si ně­kdo líst­ky za­re­zer­vo­vat ne­sti­hl, ať se ob­rá­tí na ně­ko­ho z or­ga­ni­zá­to­rů ple­su a vy­ře­ší­me to, mís­to se ur­či­tě na­jde. Všech­ny dal­ší in­for­ma­ce k ple­su na­jde­te na webu a na pla­ká­tu, kte­rý visí na ná­stěn­ce.