Nadcházející události

31. března
17.55, Moravany
31. března
18.30, Moravany
1. dubna
18.00, Nebovidy
2. dubna
9.00, Moravany
2. dubna
17.00, Moravany
5. dubna
18.30, Moravany
6. dubna
19.00, Moravany
7. dubna
15.00, Moravany
7. dubna
15.45, Moravany
Kalendář akcí
Všechny události

Nedělní ohlášky

26. března2. dubna 2023

5. neděli postní

- Dnes 26.3. pro­ží­vá­me 5. ne­dě­li post­ní doby. Za tý­den 2.4. je Květ­ná ne­dě­le. Bude prů­vod s ra­to­lest­mi a je­jích svě­ce­ní.   

- Po mši sv. jste zvá­ni na se­tká­ní na faru „do far­ní ka­vár­ny“. 

- Dnes 26.3. od­po­led­ne v 17:00 bude kří­žo­vá ces­ta, kte­rou po­ve­dou děti. Za tý­den 2.3. na Květ­nou ne­dě­li pro­sí­me, aby se mod­lit­by kří­žo­vé ces­ty uja­li man­že­lé.

- Ve stře­du 29.3. v 18.30 se bude mís­to mše ko­nat Bo­ho­služ­ba Slo­va

- Ve­li­ko­noč­ní zpo­věď s kně­zem z jiné far­nos­ti pro­běh­ne v Mo­ra­va­nech za tý­den na Květ­nou ne­dě­li 2.4. od 14:00 – 15:00. Bude zpo­ví­dat fa­rář z Mod­řic, Zde­něk Drštka. 

- Otec Ma­riusz zpo­ví­dá před kaž­dou mši sva­tou a do­da­teč­ně bude zpo­ví­dat ve Sva­tém týd­nu ve stře­du 5.4. před mši sva­tou od 18:00 – 18:25 a po bo­ho­služ­bě cca od 19:00 do 19:30, pří­pad­ně déle pod­le po­tře­by. 

- Pře­hled ve­li­ko­noč­ních bo­ho­slu­žeb na­jde­te na ná­stěn­ce, na far­ním webu a ve far­ním zpra­vo­da­ji. 

- Na far­ním webu a v kos­te­le je k dis­po­zi­ci dal­ší čís­lo far­ní­ho zpra­vo­da­je. Dě­ku­je­me re­dak­ci za pří­spěv­ky.   

- Dnes 26.3. po mši sv. bu­de­te mít mož­nost za­kou­pit po­tra­vi­no­vé mniš­ské pro­duk­ty od brat­ři tra­pis­tů z No­vé­ho Dvo­ra. Pro­dá­vat je bude paní Ma­rie Ku­bo­vá z Osto­po­vic.   

- Při­po­mí­nám, že v Ne­bo­vi­dech je kaž­dou so­bo­tu mše sv. v 18:00 s ne­děl­ní plat­nos­tí. 

- Už dva týd­ny je v pro­vo­zu nový far­ní web far­nost­mo­ra­va­ny.cz. Hlav­ní­mi tvůr­ci webu je Petr Sy­nek a Ště­pán Lan­gá­šek. Na webu na­jde­te dů­le­ži­té in­for­ma­ce tý­ka­jí­cí se ži­vo­ta naší far­nos­ti, pře­hled­ný ka­len­dář všech pra­vi­del­ných i ne­pra­vi­del­ných far­ních ak­ti­vit a také ak­tu­a­li­ty. Bu­de­me rádi, když web na­vští­ví­te a dáte nám zpět­nou vazbu, jak se vám líbí a zda na něm na­chá­zí­te vše, co po­tře­bu­je­te.