Nadcházející události

26. června
18.30, Moravany
28. června
18.30, Moravany
29. června
18.00, Nebovidy
30. června
9.00, Moravany
3. července
18.30, Moravany
5. července
18.30, Moravany
6. července
18.00, Nebovidy
7. července
9.00, Moravany
Kalendář akcí
Všechny události

Modlitby a bohoslužby

Modlitby matek

Při­jmě­te po­zvá­ní do mod­li­teb­ní­ho spo­le­čen­ství ma­tek, kte­ré spo­ju­je ma­min­ky, jež se chtě­jí spo­leč­ně mod­lit za své děti a vnou­ča­ta. Při­poj­te se v prosbách ke všem mod­lí­cím se ro­di­čům svě­ta.

Schá­zí­me se kaž­dou so­bo­tu v 7 ho­din (Květ­ná 8, Mo­ra­va­ny).

Kontakt

Ol­dřiš­ka Lan­gáš­ko­vá 737 478 084

Večery chval

Přijď­te jed­nou za mě­síc spo­leč­ně chvá­lit Pána s naší chvá­lo­vou ka­pe­lou! Tě­ší­me se na vás. Chvá­ly za­čí­na­jí v 19 ho­din, ob­vykle po­sled­ní so­bo­tu v mě­sí­ci mís­to ti­ché ado­ra­ce.

Více in­for­ma­cí na­lez­ne­te vždy v ak­tu­ál­ních ohláš­kách a také na webu ve­ce­rych­val.cz, kde jsou zve­řej­ňo­vá­ny ak­tu­ál­ní ter­mí­ny ve­če­rů chval z celé ČR.

Kontakt

Mag­da­lé­na Ší­mo­vá 724 854 856

Adorace

Kaž­dou so­bo­tu od 20 ho­din je ote­vřen kos­tel sv. Vác­la­va v Mo­ra­va­nech s vy­sta­ve­nou Nej­svě­těj­ší svá­tos­tí ol­tář­ní. Je to je­di­neč­ná pří­le­ži­tost být v ti­chu s na­ším Pá­nem.

Živý růženec

Kaž­do­denní mod­lit­ba de­sát­ku rů­žen­ce v jed­not­li­vých ro­di­nách naší far­nos­ti.

Kon­takt: paní Prů­šo­vá, pří­pad­ně zde

Schönstattské hnutí

Schön­statt­ská sva­tyň­ka pu­tu­je po ro­di­nách naší far­nos­ti a zů­stá­vá u kaž­dé po tři dny.

Kon­takt: paní Prů­šo­vá, pří­pad­ně zde