Nadcházející události

24. května
18.30, Moravany
25. května
18.00, Nebovidy
25. května
19.00, Moravany
26. května
10.00, Moravany
29. května
18.30, Moravany
31. května
18.30, Moravany
1. června
18.00, Nebovidy
Kalendář akcí
Všechny události

Aktivity pro děti

Minischola

Ať si vel­ký nebo malý nebo ako­rát, přijď si s námi za­zpí­vat! Sr­deč­ně zve­me všech­ny malé zpě­váč­ky a zpě­vač­ky všech vě­ko­vých ka­te­go­rií do naší far­ní mi­nischo­ly. Ak­tu­ál­ní ter­mí­ny zkou­šek na­lez­ne­ze vždy v ohláš­kách.

Kontakt

Mi­cha­e­la Lan­gáš­ko­vá 721 529 766

Den dětí

Přijď­te kon­cem červ­na strá­vit s va­ši­mi dět­mi od­po­led­ne plné her na far­ní za­hra­du a za­kon­čit tak škol­ní rok. Na zá­věr se koná vždy spo­leč­ný tá­bo­rák, tak­že buř­ty s se­bou! Tě­ší­me se na vás :)

Kontakt

Mi­cha­e­la Lan­gáš­ko­vá 721 529 766

Tábory

Po­šle­te své děti na ne­za­po­me­nu­tel­ný tý­den plný legra­ce, dob­ro­druž­ství i du­chov­ní­ho pro­gra­mu. Le­toš­ní tá­bor Ju­ni­or s té­ma­tem Fan­ta­sy pro­běh­ne v ter­mí­nu 20.- 27 .8. 2023 v Heř­ma­no­vě. Zvá­ny jsou děti ve věku od 7 do 17 let.

Kontakt

Voj­těch Šíma sim.vojtech@gmail.com 720 554 505 https://farnitabor.jecool.net/

Mikulášská nadílka

Za­čát­kem pro­sin­ce kaž­do­roč­ně zve­me po mši sva­té všech­ny děti z far­nos­ti na se­tká­ní se sva­tým Mi­ku­lá­šem a jeho an­děl­ským po­moc­ní­kem. A když se k nám při­dá­te a Mi­ku­láši s námi za­zpí­vá­te, slad­ká od­mě­na vás ne­mi­me!

Výuka náboženství

Paed­Dr. Rad­ka Sla­ví­ko­vá - děti 1., 2. a 3. tří­da (pří­pra­va na 1. sva­té při­jí­má­ní) - ve stře­du od­po­led­ne ve ško­le

Ing. Ma­rie Ryša­vá - děti 4. - 5. tří­da (po 1. sva­tém při­jí­má­ní) - ve stře­du od­po­led­ne