Nadcházející události

8. prosince
18.30, Želešice
9. prosince
18.00, Nebovidy
9. prosince
19.00, Ořechov
10. prosince
9.00, Moravany
10. prosince
17.00, Moravany
13. prosince
18.30, Moravany
15. prosince
18.30, Moravany
16. prosince
18.00, Nebovidy
Kalendář akcí
Všechny události

Aktivity pro děti

Minischola

Ať si vel­ký nebo malý nebo ako­rát, přijď si s námi za­zpí­vat! Sr­deč­ně zve­me všech­ny malé zpě­váč­ky a zpě­vač­ky všech vě­ko­vých ka­te­go­rií do naší far­ní mi­nischo­ly. Ak­tu­ál­ní ter­mí­ny zkou­šek na­lez­ne­ze vždy v ohláš­kách.

Kontakt

Mi­cha­e­la Lan­gáš­ko­vá 721 529 766

Den dětí

Přijď­te kon­cem červ­na strá­vit s va­ši­mi dět­mi od­po­led­ne plné her na far­ní za­hra­du a za­kon­čit tak škol­ní rok. Na zá­věr se koná vždy spo­leč­ný tá­bo­rák, tak­že buř­ty s se­bou! Tě­ší­me se na vás :)

Kontakt

Mi­cha­e­la Lan­gáš­ko­vá 721 529 766

Tábory

Po­šle­te své děti na ne­za­po­me­nu­tel­ný tý­den plný legra­ce, dob­ro­druž­ství i du­chov­ní­ho pro­gra­mu. Le­toš­ní tá­bor Ju­ni­or s té­ma­tem Fan­ta­sy pro­běh­ne v ter­mí­nu 20.- 27 .8. 2023 v Heř­ma­no­vě. Zvá­ny jsou děti ve věku od 7 do 17 let.

Kontakt

Voj­těch Šíma sim.vojtech@gmail.com 720 554 505

Mikulášská nadílka

Za­čát­kem pro­sin­ce kaž­do­roč­ně zve­me po mši sva­té všech­ny děti z far­nos­ti na se­tká­ní se sva­tým Mi­ku­lá­šem a jeho an­děl­ským po­moc­ní­kem. A když se k nám při­dá­te a Mi­ku­láši s námi za­zpí­vá­te, slad­ká od­mě­na vás ne­mi­me!

Výuka náboženství

Paed­Dr. Rad­ka Sla­ví­ko­vá - děti 1., 2. a 3. tří­da (pří­pra­va na 1. sva­té při­jí­má­ní) - ve stře­du od­po­led­ne ve ško­le

Ing. Ma­rie Ryša­vá - děti 4. - 5. tří­da (po 1. sva­tém při­jí­má­ní) - ve stře­du od­po­led­ne