Nadcházející události

7. června
18.30, Moravany
9. června
18.30, Moravany
10. června
18.00, Nebovidy
11. června
10.30, Moravany
14. června
18.30, Moravany
16. června
18.30, Moravany
17. června
18.00, Nebovidy
17. června
19.00, Moravany
Kalendář akcí
Všechny události

Kalendář

1. schůzka k Noci kostelů 2023

čtvrtek 23. března 2023, 18.30
Moravany

Zve­me všech­ny, kte­ří se chtě­jí za­po­jit do pří­prav Noci kos­te­lů, na 1. spo­leč­nou pra­cov­ní schůzku, kte­rá pro­běh­ne na faře v Mo­ra­va­nech 23. břez­na 2023 od 18.30 do 20 ho­din. 

 

Pro le­toš­ní noc kos­te­lů chys­tá­me vel­mi pes­t­rý pro­gram pro do­spě­lé i děti, bude tedy po­tře­ba i množ­ství ochot­ných dob­ro­vol­ní­ků, kte­ří se za­po­jí do pří­prav a prů­bě­hu akce. 1. schůz­ka bude vě­no­vá­na kon­krét­ní­mu roz­dě­le­ní úko­lů.

 

Kaž­dý je ví­tán, za­po­j­me spo­leč­ně své ruce a srd­ce, ať se dílo po­da­ří!

 

 

Eva Šímová
6. března 2023