Nadcházející události

24. května
18.30, Moravany
25. května
18.00, Nebovidy
25. května
19.00, Moravany
26. května
10.00, Moravany
29. května
18.30, Moravany
31. května
18.30, Moravany
1. června
18.00, Nebovidy
Kalendář akcí
Všechny události

Kalendář

Setkání rodin v Osové Bítýšce a pouť ke sv. Zdislavě do Křižanova

pátek 17. května 2024neděle 19. května 2024
DC Mamre Osová Bítýška

Jako kaž­dý rok  vás opět zve­me na ví­kend ro­din do Oso­vé Bí­týš­ky spo­je­ný s pěší pou­tí do Kři­ža­no­va ke sv. Zdi­sla­vě, ochrán­ky­ni ro­din. 

Vlast­ní pouť za­čí­ná před fa­rou v Oso­vé Bí­týš­ce v so­bo­tu 18. květ­na v 8:45 ho­din spo­leč­nou mod­lit­bou. Od­chod od fary ná­sle­du­je v 9 hod, při­bliž­ně ve 13 ho­din pro­běh­ne mše sva­tá v kos­te­le v Kři­ža­no­vě a poté spo­leč­ný  oběd v re­stau­ra­ci na ná­měs­tí.

Po­kud plá­nu­je­te účast, za­piš­te se pro­sím do ne­dě­le 5.5. do při­hla­šo­va­cí ta­bul­ky. Vy­plň­te pro­sím i úda­je o ev. přespá­ní v Oso­vé Bí­týš­ce, a také po­znám­ky stran spe­ci­ál­ních po­ža­dav­ků na jíd­lo apod.

Pro­sí­me také o pře­dá­ní při­hla­šo­va­cí­ho lin­ku těm va­šim přá­te­lům a zná­mým, o kte­rých si mys­lí­te, že by se rádi pou­ti zú­čast­ni­li.

Po­kud po­tře­bu­je­te více in­for­ma­cí, zde je kon­takt: Jan Ka­ňov­ský,  603 963 388

Štěpán Langášek
17. října 2023