Nadcházející události

24. května
18.30, Moravany
25. května
18.00, Nebovidy
25. května
19.00, Moravany
26. května
10.00, Moravany
29. května
18.30, Moravany
31. května
18.30, Moravany
1. června
18.00, Nebovidy
Kalendář akcí
Všechny události

Kalendář

Noc kostelů Moravany 2023

pátek 02. června 2023, 17.00
Moravany

Noc kos­te­lů 2023

„Pojď­te a uvi­dí­te!“  Jan 1, 39

Sr­deč­ně vás zve­me na le­toš­ní Noc kos­te­lů, kte­rá pro­běh­ne v are­á­lu kos­te­la sv. Vác­la­va v Mo­ra­va­nech v pá­tek 2. červ­na 2023 od 17.30  do 21.30 ho­din. Noc kos­te­lů je ote­vře­na pro kaž­dé­ho, kdo chce na­hléd­nout, co se vlast­ně (nejen) za zdmi kos­te­la všech­no děje.

Na pro­gra­mu je kro­mě úvod­ní­ho vy­stou­pe­ní dětí ze ZŠ a MŠ Mo­ra­va­ny di­va­del­ní před­sta­ve­ní Ba­ja­ja zná­mé­ho uměl­ce Víti Mar­čí­ka, kte­ré je ur­če­né do­slo­va pro všech­ny vě­ko­vé ka­te­go­rie. Mů­že­te se tě­šit na před­náš­ku o sv. Vác­la­vo­vi nebo tře­ba hu­deb­ně - me­di­tač­ní ve­čer­ní pásmo. Děti si mo­hou v prů­bě­hu ve­če­ra pro­jít ven­kov­ní hru se sta­no­viš­ti nebo si zku­sit něco vy­ro­bit v naší tvo­ři­vé díl­ně. Do­spě­lé za­ujme tře­ba ochut­náv­ka meš­ních vín, stá­nek na pod­po­ru or­ga­ni­za­ce Ma­ry­´s Me­als, mož­nost vy­stou­pat až na věž kos­te­la, za­ne­chat v kos­te­le osob­ní vzka­zy či pros­by či si pro­hléd­nout vý­sta­vu fo­to­gra­fií ze ži­vo­ta far­nos­ti. Pro ná­vštěv­ní­ky akce je při­pra­ve­no ob­čer­stve­ní. Vše je zdar­ma.

Po­drob­ný pro­gram na­jde­te na pla­ká­tě níže a rov­něž na webu www.nockos­te­lu.cz.

Zvě­te, přijď­te a uvi­dí­te!


Akce je pod­po­ře­na do­tač­ním pro­gra­mem Mu­zej­ní noci a noci kos­te­lů v Ji­ho­mo­rav­ském kra­ji v roce 2023.

Eva Šímová
1. března 2023