Ohlášky

 

Milí farníci, pravidla pro bohoslužby se budou zřejmě opět měnit, sledujte prosím zde uveřejňované informace.

Ohlášky od pondělí 23.11.2020

Mše svaté jsou slouženy pouze ve všední dny.  

Moravany: středa a pátek v 18:30

Želešice: čtvrtek 18:00, sobota 8:00

Nedělní bohoslužby budou zatím slouženy jen pro osoby, které si zamluvily úmysl mše svaté: Moravany v 9:00, Želešice 10:30, Nebovidy 14:45 (maximálně však pro 20 osob).

Svaté přijímání mimo mši svatou se bude podávat v neděli: Moravany v 8:30 a 18:00, Želešice v 11:30.

Možnost svátosti smíření: v Moravanech půl hodiny před každou mší svatou a v sobotu během večerní adorace NS od 18:30 – 19:30.

V Želešicích zpověď bude půl hodiny před každou mší svatou ve všední dny a v neděli 11:15 – 11:45.

Adorace nejsvětější svátosti (tichá) v sobotu v moravanském kostele od 18:30 – 19:30 (s možností přistoupit ke zpovědi).

Svěcení adventních věnců dle potřeby, a to po každé mši svaté ve všední den. Neváhejte o to kdykoliv požádat.

Vzhledem k výpadku příjmů farnosti nekonáním sbírek můžete zaslat příspěvek pro farnost na účet. Pán Bůh zaplať! Číslo účtu: 202 333 9399/0800

Na stránkách Biskupství brněnského najdete výzvu otce biskupa Vojtěcha k postu za ukončení pandemie  https://www.biskupstvi.cz/2020-11-06-vyzva-k-postu-za-ukonceni-pandemie

Díky, že na naši farnost stále myslíte, podporujete ji a modlíte se za sebe navzájem. V tomto nelehkém čase se za vás modlím a při každé mši sv. vyprošuji dary Ducha sv., vytrvalost ve víře a pokoj srdce. Přeji vám požehnaný vstup do adventní doby.

 

Mariusz J. Sierpniak, farář 

 

STROM VZPOMÍNEK - Oblastní charita Rajhrad, on-line. Odkaz na přihlášení k vysílání najdete na Facebooku i na webových stránkách Oblastní charity Rajhrad.

https://www.facebook.com/events/1247399715639097/

 

 

Život farnosti - aktuálně od 23. října 2020

Vzhledem k aktuálnímu nařízení vlády a epidemiologickým opatřením dochází od 23. října 2020 k těmto změnám v naši farnosti:

Kostel v Moravanech je otevřen pouze k soukromé modlitbě: pondělí – neděle 17:30 – 18:30 hod. V Nebovidech v neděli 14:30 – 15:30 hod.

Možnost individuálního setkání s knězem v kostele, nebo svátosti smíření: pondělí – pátek 18:30 – 19:00 hod., sobota + neděle 17:30 – 19:00 (vstup bočním vchodem u sakristie).

V případě potřeby je též možnost domluvit osobní setkání (nebo zpověď) telefonicky na čísle 604 345 370.  

Svaté přijímání se uděluji individuálně. Společné podávání sv. přijímání a přijetí svátosti smíření během tiché adorace bohužel už není možné. Adorace se nebude konat.

Mše budou slouženy soukromě, v neděli v 10:30 vždy za farnost. Můžete se duchovně připojit (např. při sledování bohoslužby na TV Noe). Lze se však domluvit na odsloužení individuální mše, zejména za rodiny těch, kdo si zamluvili intenci (úmysl) mše svaté. U oltáře může být kněz, osoba, která pomáhá s liturgií (např. čte čtení) a ještě jedna osoba v lavicích.

Na svatbách a pohřbech nyní může být přítomno maximálně 10 osob. Ostatní farní aktivity jsou zrušeny.

Farnost můžete finančně podpořit zasláním daru na účet 202 333 9399/0800

 

V tyto dny obzvlášť na vás všechny myslím v modlitbě i při mši sv. a vyprošuji dary Ducha sv., vytrvalost ve víře a pokoj srdce!

 

Mariusz J. Sierpniak, farář 

 

Farní ohlášky od 17.10.2020

Mše sv. v Moravanech jsou nadále slouženy podle obvyklého pořádku, max. však pro 6 osob, přednostně pro rodiny těch, kdo si zamluvili intenci (úmysl) mše svaté.

Kostel bude otevřený k individuální modlitbě: pondělí – pátek od 17:30 do 18:30.

Adorace Nejsvětější svátosti: sobota + neděle od 17:30 do 19:00.

Svaté příjímání: sobota + neděle od 17:30 do 19:00 (během adorace NS) a v neděli od 8:00 do 9:00.

Zpověď: sobota + neděle od 17:30 do 19:00 (v sakristii během adorace).

Mše sv. v Nebovidech se ruší. Nebovidský kostel bude otevřený k individuální modlitbě v neděli od 14:30 do 15:30.

Vzhledem k výpadku příjmů farnosti nekonáním sbírek můžete zaslat příspěvek pro farnost na účet. Pán Bůh zaplať! Číslo účtu: 202 333 9399/0800.

 

Milí farníci, spojme se prosím ve společné modlitbě, zejména sv. růžence (alespoň desátku) každý den. Denně se za vás modlím v 20:00, především za trpící a nemocné, a všem vám žehnám! Neváhejte prosím volat, když něco potřebujete (tel.: 604 345 370) nebo přijít za mnou na faru. P.Mariusz Sierpniak, farář

 

Informace k 14.10.2020

Od zítra, tj. od 14. října 2020 dochází na území České republiky k dalšímu zpřísnění protiepidemických opatření. Týká se to také života naši farnosti. Na bohoslužbách a na všech ostatních setkáních bude nově povolena účast maximálně šesti osob. Těžce se tedy hledá klíč, podle kterého by se někteří z vás mohli účastnit mše svaté. 

Chtěl jsem vás tedy požádat, aby na mši sv. přišly vždycky osoby z rodiny, která si objednala úmysl mše a má ho už zapsaný v kalendáři. V praxi to znamená, že u oltáře bude kněz s jedním ministrantem (či kostelníkem) a čtyři osoby v lavicích. 

Mše v Moravanech budou slouženy dle obvyklého programu bohoslužeb, tj. ve středu a pátek v 18:30 a v neděli v 9:00. V Nebovidech mše sv. v neděli sloužena nebude. Toto omezení platí až do odvolání, tzn. až nám stát povolí větší počet účastníků bohoslužeb. 

Otec biskup Vojtěch Cikrle uděluje až do odvolání všem věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. Tímto jsme pozvání k využití internetu, rádia či sledování mše sv. v televizi. 

Svaté přijímání v Moravanech se bude podávat v sobotu v 19:00 – 20:00 a v neděli v 8:00 – 9:00, s dodržováním bezpečnostních opatření. V tomto čase lze také požádat o zpověď v sakristii nebo v presbytáři kostela. 

Na svátosti smíření se lze také domluvit v kostele nebo na faře v jiném čase, buď osobně nebo telefonicky. 

Jinak jsem vám k dispozici, neváhejte prosím volat (tel.: 604 345 370) nebo přijít za mnou na faru. V modlitbě vás provází a žehná, P. Mariusz Sierpniak 

 

28. neděle v mezidobí, 11.10.2020

- Dnes 11.10. máme 28. neděli liturgického mezidobí. Ve čtvrtek 15.10. bude památka Pam. sv. Terezie od Ježíše a v sobotu 17.10. sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka. 

- Vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 od zítra 12.10. je na bohoslužbě povolena účast maximálně deseti osob. U svateb a pohřbů od pondělí příštího týdne 19.10. bude povolena účast maximálně 30 osob. 

- Pořad bohoslužeb v tomto týdnu (12.-18.10.) se nemění, ale mše ve středu, v pátek a v neděli budou slouženy jen pro 10 osob. Po naplnění tohoto počtu prosíme, aby další osoby už nevcházely do kostela. 

- Otec biskup Vojtěch Cikrle uděluje až do odvolání všem věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. 

- Otec biskup také ruší společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze, při nichž počet účastníků přesahuje 10 osob.

- Liturgické zpěvy je možné praktikovat, ale pouze skrze reprosoustavu, přičemž kantor je sám v prostoru stavebně odděleném od shromážděného lidu, nebo bez reprosoustavy, a to také z prostoru stavebně odděleného (např. z kůru). Ostatní se zpěvu nezúčastňují. 

- Plánovaná sbírka na Misijní neděli dne 18.10. se přesouvá na termín, který bude stanoven později.

 

 

26. neděle v mezidobí, 27.9.2020

- Dnes 27.9. máme 26. neděli liturgického mezidobí. 

- Zítra 28.9. je Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa a také patrona naší moravanské farnosti. Poutní mše sv. bude sloužena v 10:00. Z důvodu pandemie se ale musíme vzdát pohoštění – agapé, jak jsme byli na to zvykli.  

- V úterý 29.9. bude svátek sv. Michaela Gabriela Rafaela, archandělů. 

- Ve středu 30.9. památka sv. Jeronýma. 

- Ve čtvrtek 1.9. památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše.

- V pátek 2.9. památka sv. andělů strážných. Tento pátek je také prvním pátkem v měsíci a po večerní mši bude adorace Nejsvětější svátosti. 

- Na stolku uprostřed kostela je k dispozici další číslo farního zpravodaje. 

- V sobotu 10.10.2020 hodlají uzavřít svátost manželství Markéta Kořenkova z naši farnosti, bytem Květná 8, Moravany - a Tomáš Cuna z Ľubochňa, Slovensko. Kdo by věděl o nějaké překážce bránicí platnému uzavření tohoto sňatku je povinen to oznámit na faře. 

- Na závěr chci poděkovat dětem, že se tak pěkně připravily na první sv. přijímání (zejména na zpověď) a také rodičům, že je v tom doprovázeli. Zvláštní poděkování patři také paní katechetce Radce Slavíkové, která je na přijímání připravovala.

 
 

25. neděle v mezidobí, 20.9.2020

- Dnes 20.9. máme 25. neděli liturgického mezidobí. Zítra je Svátek sv. Matouše a ve středu památka sv. Pia z Pietrelčiny.  

- V neděli 27.9. za týden !! v 10:30 !! v Moravanech se bude konat slavnostní liturgie s prvním svatým přijímáním děti z moravanské farnosti. 

- Z důvodu prvního svatého přijímání v Moravanech mše svaté za týden 27.9. budou slouženy: v 9:00 v Želešicích a v 10:30 v Moravanech. 

- V pondělí 28.9. na svatého Václava mše bude sloužena v 10:00. Bude to poutní mše, protože náš moravanský kostel je zasvěcený tomuto patronovi naší země. Z důvodu pandemie musíme se vzdát pohoštění – agapé, jak jsme byli na to zvykli.  

- V pátek 25.9. chci pozvat na mši děti, které půjdou v neděli k prvnímu přijímání a po mši bude zpověď, nedříve pro děti a potom dle možnosti i pro jejích rodiče. Připravíme se také na tu slavnost liturgickou zkouškou.  

- Na stolku uprostřed kostela je k dispozici další číslo farního zpravodaje. Najdete v něm svědectví ze života farnosti, jména děti, které letos poprvé přijmou Pána Ježíše v eucharistii a také inspirace k dobrému prožití října, který je měsícem Panny Marie a měsícem modlitby svatého růžence.  

- V říjnu 2020 hodlají uzavřít svátost manželství Markéta Kořenková z naší farnosti, bytem Květná 8, Moravany - a Tomáš Cuna z Ľubochňa, farnost Vysoké Tatry, Slovensko. Kdo by věděl o nějaké překážce bránicí platnému uzavření tohoto sňatku, je povinen to oznámit na faře. 

 

24. neděle v mezidobí, 13.9.2020

- Dnes 13.9. máme 24. neděli liturgického mezidobí. Zítra je svátek Povýšení svatého kříže. Je to patronátní svátek nebovidského kostela sv. Kříže. Oslavíme ho příští neděli 20.9. na mši v Nebovidech.

- V úterý 15.9. je památka Panny Marie Bolestné.

- Pokud budeme všichni zdraví, to v pátek 18.9. v 17:00 opět zvu na faru děti a rodiče (jednoho z rodičů) na přípravu před prvním svatým přijímáním, které plánujeme na poslední neděli tohoto měsíce, tj. na 27.9.

- Prosím také o dodržování v kostele nařízených bezpečnostních opatření spojených s touto nákazou.

- Výuka náboženství bude probíhat každou středu ve škole.

Přihlášky na výuku náboženství jsou dostupné ve škole a na stolku uprostřed kostela.

- V tuto sobotu 19.9. v 19:00 se v moravanském kostele bude konat večer chval. 

 

23. neděle v mezidobí, 6.9.2020

- Dnes 6.9. máme 23. neděli liturgického mezidobí a v úterý bude Svátek Narození Panny Marie.

- V pátek 11.9. v 17:00 opět zvu na faru děti a rodiče (jednoho z rodičů) na přípravu před prvním svatým přijímáním, které plánujeme na poslední neděli tohoto měsíce, tj. na 27.9.

- Plánované na dnes 6.9. setkání manželů se společným táborákem na farní zahradě musíme odvolat z důvodu zvětšení rizika spojeného s onemocněním COVID-19.

- Prosím také o dodržování v kostele nařízených bezpečnostních opatření spojených s touto nákazou.

- Pokud se nic nezmění, výuka náboženství bude probíhat každou středu ve škole.

PaedDr. Radka Slavíková bude učit nejmladší děti. Starší skupinu bude mít v péčí Ing. Marie Ryšavá, katechetka z Tvarožné.

Přihlášky na výuku náboženství jsou dostupné ve škole a na stolku uprostřed kostela.

Děti (mládež) od 6. třídy až do 9.třídy se mohou přihlásit u mě (u o. Mariusze) a budeme mít setkání na faře.

- Děkuji osobám, které v sobotu uklízely kostel.

- Na závěr chci požehnat dětem a učitelům, kteří v tomto týdnu začali nový školní rok. 

 

22. neděle v mezidobí, 30.8.2020

- Dnes 30.8. máme 22. neděli liturgického mezidobí a ve čtvrtek 3.8. bude památka sv. Řehoře Velikého. Na tento týden připadá také první pátek a první sobota v měsíci

- Zítra 31.8. večer v 18:00 začne příprava dospělých na svátosti. Setkání se budou konat jednou za dva týdny, vždy v pondělí. Kdo není pokřtěn, nebo nebyl u prvního svatého přijímání či ještě nebyl biřmován, má možnost se na tyto svátosti připravit.

- Letos se v červenci kvůli pandemii nekonalo první svaté přijímání děti. Chceme ho udělat v poslední neděli v září 27.9. Zveme tedy děti a rodiče (jednoho z rodičů) na 4 přípravná setkání, která se budou konat každý pátek v 17:00 na faře až do konce září.  První takové setkání bude už v tomto týdnu 4.9.

- V neděli 6. 9. za týden se budeme modlit za požehnání pro děti a učitele v novém školním roce a požehnám dětem a učitelům. Děti si mohou také přinést k požehnání školní aktovky či školní pomůcky.

- Za týden v neděli 6.9. večer v 17:00 začnou setkání manželů. První setkání začne společným táborákem, tedy za účasti rodičů i dětí, na farní zahradě. Potraviny k opékání a pečivo si prosím přineste vlastní, nápoje budou zajištěny. Těšíme se na setkání.

- Výuka náboženství bude probíhat každou středu ve škole.

PaedDr. Radka Slavíková bude učit nejmladší děti. Starší skupinu bude mít v péčí Ing. Marie Ryšavá, katechetka z Tvarožné.

Přihlášky na výuku náboženství jsou dostupné ve škole a na stolku uprostřed kostela.

Děti (mládež) od 6. třídy až do 9.třídy se mohou přihlásit u mě (u o. Mariusze) a budeme mít setkání na faře.

- Tuto sobotu 5.9. v 13:30 plánujeme generální úklid kostela. Prosíme o pomoc může a ženy, případně mládež. 

 

21. neděle v mezidobí, 23.8.2020

pondělí 24.8. Svát. sv. Bartoloměje, apoštola

čtvrtek 27.8. Pam. sv. Moniky

pátek 28.8. Pam. sv. Augustina

sobota 29.8. Umučení sv. Jana Křtitele

Bohoslužby v Moravanech od 16.8. do 30.8.

Středa 18:30 - Bohoslužba Slova

Pátek 18:30 - Bohoslužba Slova 21.8., Mše sv. 28.8.

Neděle 9:00 – Mše sv.

Bohoslužby v Nebovidech

Neděle 23.8. – Bohoslužba Slova v 14:45

Neděle 30.8. – Mše sv. 14:45

 

20. neděle v mezidobí, 16.8.2020

čtvrtek 20.8. - Pam. sv. Bernarda

pátek 21.8. Pam. sv. Pia X.

sobota 22.8. Pam. Panny Marie Královny

Dnes 16.8 se v Želešicích koná Květinová pouť s žehnáním květin na mši sv. v 10:30. Pouť se pořádá u příležitostí Slav. Nanebevzetí Panny Marie.

Odpoledne v Želešicích 16.8. v 15:00 se můžete těšit koncert duchovní hudby. Účinkuje Brněnská folková kapela D.N.A. pod vedením Václava Brázdy.

Tuto sobotu 22.8. při mši svaté v 10:30 bude ve farním kostele v Moravanech pokřtěna Dorotka Bartošková. Na slavnost zve srdečně všechny farníky rodina Bartoškova a Šímova.

 

19. neděle v mezidobí, 9.8.2020

Dnes 9.8. máme 19. neděli liturgického mezidobí (cyklus čtení A).

V pondělí 10.8. bude Svát. sv. Vavřince, v úterý 11.8. Pam. sv. Kláry, v pátek 14.8. Pam. sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, a v sobotu 15.8. Slav. Nanebevzetí Panny Marie. 

Za týden 16.8 v neděli v Želešicích se bude konat Květinová pouť s žehnáním květin na mši sv. v 10:30. Pouť se koná u příležitostí Slav. Nanebevzetí Panny Marie.

Odpoledne se v Želešicích 16.8. bude konat koncert duchovní hudby. Účinkuje Brněnská folková kapela D.N.A. pod vedením Václava Brázdy.

Na slavnost se můžeme připravit modlitbou noveny k Panně Marii, která je k dispozici na stolku uprostřed kostela.

Od pondělí 10.8. do pátku 14.8. jedeme s mládeží do Polska (Čenstochové, Zakopaného a Tater). Přihlásilo se 15 osob. Prosíme o modlitbu.

Bohoslužby v Moravanech od 9.8 – 16.8.

 • Středa 18:30 - Bohoslužba Slova
 • Pátek 18:30 - Bohoslužba Slova
 • Neděle 9:00 – Mše sv.

Tichá adorace Nejsvětější Svátosti v Moravanech:

 • středa (hned po Bohoslužbě Slova), cca 19:00 -19:30
 • sobota 20:00 – 21:00  

Mše sv. v Nebovidech: neděle v 14:45 

Kontakt: Římskokatolická farnost Moravany

Vnitřní 41/13, 664 48 Moravany

tel.: 604 345 370 

 

18. neděle v mezidobí, 2.8.2020

Dnes 2.8. máme 18. neděli liturgického mezidobí (cyklus čtení A).

V úterý 4.8. Pam. sv. Jana Vianneye, ve čtvrtek 6.8. Svát. Proměnění Páně, v sobotu 8.8. Pam. sv. Dominika.

Mše sv. v Moravanech od 2.8 – 9.8.

 • Středa 18:30
 • Čtvrtek 7:30 (dodatečná mše - Svát. Proměnění Páně)
 • Pátek 18:30
 • Neděle 9:00

Tichá adorace Nejsvětější Svátosti v Moravanech:

středa (hned po mši) 19:00 -19:30

sobota 20:00 – 21:00   

Mše sv. v Nebovidech: neděle v 14:45  

Kontakt: Římskokatolická farnost Moravany

Vnitřní 41/13, 664 48  Moravany

tel.: 604 345 370 

 

17. neděle v mezidobí, 26.7.2020

Dnes 26.7. máme 17. neděli liturgického mezidobí (cyklus čtení A). Zítra bude památka sv. Gorazda a druhů, ve středu památka sv. Marty, v pátek sv. Ignáce z Loyoly a v sobotu sv. Alfonsa Marie Liguori.

Každou sobotu (pokud není večer chval) se koná v našem moravanském kostele adorace Nejsvětější Svátosti, od 20:00 – 21:00. Je to krásna příležitost, aby v tichu setrvávat před Pánem na modlitbě a zakusit jeho mimořádnou přítomnost v této svátosti.

Ale možná ne všem se hodí zrovna sobota večer, proto bych vám chtěl nabídnout ještě další možnost tiché adorace Nejsvětější Svátosti ve středu, přímo po mši svaté, až do 19:30. Mše svatá bude bez kázání, tedy o trochu kratší a po ní zhruba půlhodinový prostor na individuální tichou modlitbu. Začneme už od této středy 29.7.

 

Mše sv. v Moravanech:

 • Středa 18:30
 • Pátek 18:30
 • Neděle 9:00

Tichá adorace Nejsvětější Svátosti v Moravanech:

 • středa (hned po mši) 19:00 -19:30
 • sobota 20:00 – 21:00  

Mše sv. v Nebovidech: neděle v 14:45  

 

Ohlášky pro 6.-25.7.2020

Bohoslužby v Moravanech:

 • Středa 18:30 – Bohoslužba Slova
 • Pátek 18:30 – mše sv.
 • Neděle 9:00 – mše sv.
 • V sobotu od 20:00 – 21:00 adorace Nejsvětější Svátosti

Bohoslužby v Želešicích:

 • Čtvrtek v 18:00
 • Neděle v 10:30

Bohoslužby v Nebovidech: 

 • Neděle v 14:45 – Bohoslužba Slova 

 

13. neděle v mezidobí, 28.6.2020

Dnes 28.6. máme 13. neděli liturgického mezidobí (cyklus čtení A) a zítra bude Slavnost sv. Petra a Pavla – apoštolů, v pátek Svátek sv. Tomáše – apoštola, v neděli za týden 5.7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – patronů Evropy.

Dnešní sbírka 28.8. je určena na bohoslovce.

Poutě mužů do Koclířova se zúčastnilo 18 bratři. Modlili jsme se za naše farnosti a děkujeme za vaše modlitby.

Za týden od 6.7. (po Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje) odjedu na dva týdny na osobní dovolenou. Pokud byste před mým odjezdem něco potřebovali, jsem vám k dispozici.  

 

12. neděle v mezidobí, 21.6.2020

Dnes 21.6. máme 12. neděli liturgického mezidobí (cyklus čtení A) a ve středu bude Slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

Od středy 24.6. do neděle 28.6. se bude konat pouť mužů do Koclířova. Ve středu začneme mší sv. v 13:00 v Moravanech. Kdo by se chtěl ještě připojit, je možné přijít i bez přihlášení přímo na mši. Je třeba s sebou vzít spacák a karimatku a něco málo věcí do neděle.

Večerní mše sv. ve středu 24.6 v Moravanech nebude sloužena. Jste zvaní na mši s poutníky v 13:00.

Mše sv. v pátek 26.8. bude sloužená bez změn, v 18:30.

Sobotní večerní adorace z důvodu poutě mužů se nebude konat.

Dnes odpoledne dodatečnou mši sv. v 16:30 v Moravanech ukončíme Seminář obnovy v duchu svatém, který začal v únoru a z důvodu pandemie byl přerušen.

Za týden v neděli 28.8. proběhne v naši diecézi sbírka na bohoslovce. 

 

11. neděle v mezidobí, 14.6.2020

Dnes 14.6. máme 11. neděli liturgického mezidobí (cyklus čtení A), v pátek bude Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a v sobotu Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

V sobotu 20.6.2020 v 11:00 uzavřou v moravanském kostele svátost manželství Jan Polášek a z Moravan a Ivana Jurkovská. Kdo by věděl o nějaké překážce bránící platnému uzavření tohoto sňatku, je povinen to oznámit farnímu úřadu.

Od tohoto týdne se ruší dodatečná sobotní mše v Moravanech. Mše v sobotu 20.6. už nebude sloužena. Všichni jsou zvaní na nedělní bohoslužbu v 9:00.

Společenství manželů tento pátek 19.6. plánuje posezení po páteční mši svaté na zahrádce před Moravanskou rychtou,  (případně uvnitř - dle očekávaného počasí a počtu účastníků), cca v 19:30. Informace byly všem posílány e-mailem.

Blíží se pouť mužů do Koclířova. Proběhne od středy 24.6. do neděle 28.6. Zveme i nové poutníky. Mohou se přihlásit u o. Mariusze nebo u p. Jiřího Šímy z Nebovid – tel.: 602 600 217.

Ještě jednou chci poděkovat sestrám a bratřím, kteří se podíleli na organizaci Noci kostelů v moravanském kostele. Zejména manželům Šímovým, Štěpánovi Langáškovi a schole.   

Od 22. do 27. 8. 2020 se koná letní tábor pro děti farnosti Moravany. Plakát s více informacemi a možnost se předběžně zapisovat je vzadu v kostele (Ořechov a Moravany).

 

Slavnost Nejsvětější Trojice, 7.6.2020

Dnes 7.6. prožíváme Slavnost Nejsvětější Trojíce a ve čtvrtek bude Slavnost Těla a Krve Páně.

V Moravanech tuto slavnost oslavíme na mši sv.  příští neděli 14.6. a bude po mši sv. adorace Nejsvětější Svátosti.

V Želešicích Boží Tělo budeme slavit ve čtvrtek 11.6. na večerní mši sv. v 18:00. Po mši bude procesí s NS po hřbitově a modlitba za požehnání pro naši obec při polních oltářích.    

V pátek 12.7. se bude konat v moravanském kostele Noc kostelů.

Program Noci kostelů 12. června 2020

 • 17:00 mše svatá
 • 18:00-18:05 Úvodní slovo otce Mariusze Sierpniaka
 • 18:05-18:20 Komentovaná výstava obrázků dětí ze ZŠ Moravany s tématem „Sv. Václav“
 • 18:20-19:10 Přednáška „Proč chválit Boha?“
 • 19:15-20:30 Večer chval – doprovází moravanská chválová kapela

 

Svátost smíření: v Moravanech a Nebovidech vždy přede mší svatou. V Želešicích v neděli po mši svaté a ve čtvrtek přede mší.

Od 22. do 27. 8. 2020 se koná letní tábor pro děti farnosti Moravany. Plakát s více informacemi a možnost se předběžně zapisovat je vzadu v kostele (Ořechov a Moravany).

 

8. neděle velikonoční, 31.5.2020

- Dnešní Slavností Seslání Ducha Svatého končí velikonoční doba a začíná liturgické mezidobí.

- Zítra 1.7. je Památka P. Marie Matky církve a sv. Justina, ve čtvrtek 4.7. Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, v pátek 5.7. památka sv. Bonifáce a za týden v neděli 7.7. budeme prožívat Slavnost Nejsvětější Trojíce.

- V pátek 12.7. se bude konat v moravanském kostele Noc kostelů.

Program Noci kostelů 12. června 2020

 • 17:00 mše svatá

 • 18:00-18:05 Úvodní slovo otce Mariusze Sierpniaka

 • 18:05-18:20 Komentovaná výstava obrázků dětí ze ZŠ Moravany s tématem „Sv. Václav“

 • 18:20-19:10 Přednáška „Proč chválit Boha?“

 • 19:15-20:30 Večer chval – doprovází moravanská chválová kapela

- Svátost smíření: v Moravanech a Nebovidech vždy přede mší svatou. V Želešicích v neděli po mši svaté a ve čtvrtek přede mší.

- Od 22. do 27. 8. 2020 se koná letní tábor pro děti farnosti Moravany. Plakát s více informacemi a možnost se předběžně zapisovat je vzadu v kostele (Ořechov a Moravany).

 

7. neděle velikonoční, 24.5.2020

Dnes prožíváme předposlední neděli velikonoční doby, která skončí za týden 31.5. Slavností Seslání Ducha Svatého. Vybízím vás, abyste se na tuto Slavnost připravovali každodenní modlitbou ve vašich domovech, nejlépe společnou. V kostele se modlíme novenu k Duchu svatému po každé mši svaté.

V úterý 26.5. bude památka sv. Filipa Neriho, kněze a v sobotu 30.5. sv. Zdislavy.

Nedělní mše:

 • 9:00 Moravany
 • 10:30 Želešice
 • 14:45 Nebovidy
 • Dodatečná mše svatá v Moravanech s nedělní platnosti je sloužena v sobotu v 19:00, pro osoby předem přihlášené a ty, co z vážného důvodu nemohou přijít v neděli.

Mše ve všední dny:

 • Moravany - středa a pátek v 18:30
 • Želešice – čtvrtek v 18:00 (sobotní ranní mše v Želešicích po dobu trvání pandemie sloužena nebude. Místo ní je večerní mše s nedělní platnosti v Moravanech). 

Svátost smíření bude probíhat v sakristii, nikoliv ve zpovědnici. V Moravanech a Nebovidech vždy přede mší svatou. V Želešicích v neděli po mši svaté a ve čtvrtek přede mší.

Srdečně děkuji osobám, které reagovaly na moji výzvu z poslední neděle a přispěly farnosti finančním darem na účet nebo osobně.                              Ve čtvrtek 20.5. bude na faře v Moravanech setkání redakční rady f. zpravodaje, ve 20:00. 

 

6. neděle velikonoční, 17.5.2020

Od dnešního dne 17. 5. 2020 budou v našich farnostech  slouženy mše svaté dle pořadu před dobou pandemií covidu-19. Musí však být dodržena všechna bezpečnostní opatření (roušky, 2 m vzdálenosti, dezinfekce rukou před návštěvou bohoslužby).

Nedělní mše:

 • 9:00 Moravany
 • 10:30 Želešice
 • 14:45 Nebovidy
 • Dodatečná mše svatá v Moravanech s nedělní platnosti je sloužena v sobotu v 19:00, ale jen pro osoby předem přihlášené, tj. pro cca 50 lidí. Tato mše má pomoci zmenšit počet osob na nedělní bohoslužbě tak, aby byla dodržena nařízená bezpečnostní opatření.  

 

Mše ve všední dny:

 • Moravany - středa a pátek v 18:30
 • Želešice – čtvrtek v 18:00 (sobotní ranní mše v Želešicích po dobu trvání pandemie sloužena nebude. Místo ní je večerní mše s nedělní platnosti v Moravanech). 

 

Svátost smíření bude probíhat ve stejném režimu jak před pandemií, ale v sakristii, nikoliv ve zpovědnici. V Moravanech a Nebovidech vždy přede mší svatou. V Želešicích v neděli po mši svaté a ve čtvrtek přede mší.

Čeští a moravští biskupové i letos vyzývají farnosti ke sbírce na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Tato sbírka se bude konat v neděli 17. května, kdy si připomínáme Den modliteb za pronásledované křesťany.

 

Prosba farníkům o finanční podporu farnosti  

Po dobu pandemie se v naší farnosti nekonaly žádné sbírky na chod farnosti. Při výpadku zhruba pětiny příjmů ze sbírek po dobu trvání pandemie (více než dva měsíce bez sbírek, v létě jsou navíc o dost menší příjmy, takže se v zimě šetří na léto) máme nyní problém se zaplacením běžné režie farnosti.

Chci vás proto poprosit o příspěvky, které alespoň částečně pokryjí tyto výdaje. Můžete přispět v hotovosti v sakristii nebo poslat na účet farnosti Moravany: 202 333 9399/0800, Česká spořitelna. Děkujeme za vaši pomoc! 

 

Aktuální info o bohoslužbách, 2.5.2020

Dle posledního usnesení Vlády ČR o zvýšení počtu osob na bohoslužbách po 11. květnu 2020 se jich může zúčastnit už 100 lidí. Musí však být dodržena bezpečnostní opatření (roušky, 2 m vzdálenosti, dezinfekce rukou před návštěvou bohoslužby).

Kvůli většímu počtu lidí, kteří mají zájem o nedělní bohoslužbu v Moravanech, budou slouženy dvě mše s nedělní platností, až do ustání pandemie:  

 1. V sobotu v 19h (první už 16. května) pro cca 50 osob, pro osoby předem přihlášené
 2. V neděli v 9h pro všechny ostatní. Pokud to dovolí počasí, venku před kostelem bude instalován reproduktor i lavice a také se před kostelem bude podávat svaté přijímání. 

Mše ve všední dny začnou už v příštím týdnu, tj. od 6.5. ve středu a v pátek v 18:30h.  V sobotu 9.5. od 18 – 19h bude výstav Nejsvětější svátosti, od 16. května pak v sobotu pouze mše sv. v 19 hod.

Nedělní mše sv. v Nebovidech bude sloužena od 17. května ve 14:45 s tím, že upozorňuji na malou kapacitu nebovidského kostela.

Nedělní mše sv. v Želešicích začnou být slouženy od 17. května, v 10:30h.

 
 

3. neděle velikonoční, 26. dubna 2020

- Dle usnesení Vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 a upřesnění ČBK je možné slavit veřejné bohoslužby s dodržením přísných bezpečnostních opatření takto: od 24. dubna pro 15 lidí, od 11. května pro 30 lidí, od 25. května pro 50 lidí a od 8. června pro neomezený počet lidí. Podrobná stanovená pravidla pro slavení najdete na naší farní nástěnce, farním webu a www.cirkev.cz.  Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě a musí liturgii přizpůsobit místním poměrům a specifikům konkrétních farností.  

- V našich obou farnostech (v Moravanech a Želešicích) při zachování církevních a státních předpisů může bezpečné slavení bohoslužeb začít:

 • ve všední dny od 11. května a o nedělích až od 25. května, kdy je již povolen počet účastníků bohoslužeb do 50 osob. S tím, že v Moravanech bude navíc nutně sloužená dodatečná mše svatá s nedělní platností v sobotu večer v 19 hodin, a to až do skončení pandemie. Aby bylo nějakým způsobem možné v Moravanech regulovat počet osob na mši s nedělní platností, vytvoří se tedy skupina zájemců na sobotní mši (konkrétní rodiny budou osloveny) a všichni ostatní mohou přijít v neděli.
 • do 11. května budou mše sv. nadále slouženy soukromě, tzn. jen pro rodinu, která si o to požádá (nebo pro jinak propojené osoby), nejlépe však, aby to byly rodiny, které měly už předem objednaný úmysl mše svaté na daný den.

- Svatby a křty se mohou konat už od 24. dubna, ale stále s limitem do 15 lidí.

- Do 25. května je možné v neděli přistoupit ke svatému přijímání v podobném čase v podobném čase, jak tomu bylo doposud: v Moravanech od 9 - 10h a od 18 - 19h, v Želešicích od 13:30 - 15h, v Nebovidech od 15.30 - 16h.  

- Do 25. května budou zároveň všechny tři naše kostely přístupné k individuální modlitbě:  

 • v Moravanech ve středu, v pátek, v sobotu a v neděli vždy od 18 – 19h. Kromě toho v neděli i v dopoledních hodinách od 9 -10h.
 • V Nebovidech v neděli od 15 - 16h.
 • V Želešicích v neděli od 13:30 – 15h.

- Na svátosti smíření anebo osobním rozhovoru je možné se domluvit s P. Mariuszem v kostele nebo na telefonním čísle 604 345 370.

 

Dle usnesení Vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 a upřesnění ČBK je možné slavit veřejné bohoslužby za dodržení těchto pravidel:

- Bohoslužby za účasti 15 osob jsou povolené od 24. dubna, od 11. května pro 30 lidí, od 25. května pro 50 lidí a od 8. června neomezený počet lidí;

- V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);

- Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;

- Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;

- Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;

- Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;

- Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;

- Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;

- Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;

- Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;

- Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí;

- Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;

- Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě. 

 

Neděle Božího milosrdenství - 19. dubna 2020

Milí farníci, liturgii neděli Božího milosrdenství budeme nadále prožívat v soukromí naších domovů. Ke sledování bohoslužeb můžete využít nabídky TV Noe nebo webového portálu www.mseonline.cz.

Všechny naše tři kostely jsou alespoň částečně přístupné k individuální modlitbě.

V Moravanech je kostel otevřený ve středu, v pátek, v sobotu a v neděli vždy od 18h – 19h. Kromě toho v neděli i v dopoledních hodinách od 9h-11h.

V Nebovidech je kostel otevřený každou neděli od 15h-16h.

V Želešicích máte možnost soukromé modlitby v kostele v neděli od 13:30 – 15h.

V neděli je možné během otevření kostela individuálně pořádat o svaté přijímání. 

Na svátosti smíření anebo osobním rozhovoru je možné se domluvit s P. Mariuszem v kostele nebo telefonním čísle 604345370.

 

 

Svatý týden a velikonoční svátky 4. - 19. 4. 2020

Velikonoční svátky, ve kterých si každoročně liturgicky zvláštním způsobem připomínáme Ježíšovo utrpení, smrt a zmrtvýchvstání jsou naše největší křesťanské svátky. Vděční Bohu za dar víry děkujeme také za náš křest a obnovujeme křestní závazky.

Letos se ale bohoslužby v naších kostelích nemohou konat. Proto vás zvu, abyste toto netradiční slavení velikonočních svátků prožili ve spojení s Ježíšem v domácím prostředí. Věřím, že budete v tom tvořiví a že i tento čas se všemi nejistotami vnějších okolností může být pro nás časem milostí a požehnání. Ke sledování bohoslužeb můžete využít nabídky TV Noe nebo webového portálu www.mseonline.cz.

Otec biskup Vojtěch nám napsal dopis.

Na webu moravanské farnosti je k dispozici Farní zpravodaj k Velikonocům se zajímavými příspěvky a velikonočním přáním:

Svátost smíření je možné přijmout kdykoliv po předchozí tel. domluvě, tel: 604 345 370.

Svaté přijímání během velikonočního tridua a v jiném čase budu dle možnosti udělovat individuálně, tj. po předchozí domluvě na telefonním čísle 604 345 370, tak aby se dodržovalo bezpečnostní nařízení.

 

Modlím se za Vás každý den, zejména ve 20 hodin. Kéž Vás zmrtvýchvstalý Ježíš Kristus naplní velikonoční nadějí a ať jste plni života.

 

Přeji Vám krásné Velikonoce! Pán Vám žehnej! o. Mariusz Sierpniak, farář  

 
 
SLAVENÍ NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

„Věřící mohou svou nedělní povinnost účastnit se mše svaté splnit také poslechem televizního, rádiového či internetového přenosu a svátečním slavením dne Páně."

Při sledování mše svaté v domácnosti nezapomeňme, že jde o modlitbu.

Připravme se ni a vytvořme si hezké prostředí.

Při sledování si můžeme vystavit kříž, zapálit svíčku, nachystat kancionál a připojit se ke zpěvu písní.

Zklidněme se a soustřeďme se jen na sledování přenosu.

Nenechme se rozptylovat mobilními telefony, vařením, topením, různými domácími pracemi a úkoly. Prožijme sledování mše svaté tak, jako bychom byli v kostele.

 

2. neděle postní, 8. 3. 2020

- Vážení farníci, na základě opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ohledně shromáždění osob a v návaznosti na výzvu ČBK v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 si prosím přečtěte pokyny našeho otce biskupa Vojtěcha Cikrleho, které platí do odvolání také v naší farnosti. Pro zajištění maximálního počtu 100 osob při bohoslužbách v našem farním kostele sv. Václava v Moravanech žádáme, aby se farníci z obce Nebovidy a dále ti, kteří mohou, zúčastnili nedělní mše svaté v Nebovidech, v pravidelném čase 14:45. Případně je možné využít nedělní dopolední mše sv. v Želešicích v 10:30. Díky tomuto opatření nebudou rušeny žádné bohoslužby v našich farnostech !

- Dnes 8.3. prožíváme 2. neděli postní.

- Po celou postní dobu máme v naších farnostech pobožnosti křížové cesty. V Moravanech je každou neděli v 14:00 a v pátky v 17:55, před mší sv.

- Za týden v neděli 15. 3. křížovou cestu v 14:00 povede mládež.

- V pátek 13. 3. zvu na setkání mládež z 6.a 7.třídy. Sejdeme se na faře večer v 19:20, po mši svaté.

- S doporučením České biskupské konference se i letos koná dobročinna akce Postní almužna. Zapojit se do ní může každý. Jsou k tomu připraveny papírové pokladničky – postničky, které najdete na stolku vzadu kostela.

- V sobotu 28. 3. se uskuteční v Telnici „Dívčí olympiáda“ modřického děkanátu. Je to nabídka pro děvčata základních škol. Vzadu na stolku jsou přihlášky. Podrobnější informace můžete získat u p. Petry Marcinčakové. Přihlašování končí dnes 8.3. Mám radost, že se už skupinka děvčat přihlásila.

- Už v tomto týdnu proběhne v karmelitánském klášteře v Kostelním Vydří postní duchovní obnova pro manželské páry z naších farnosti. Začne ve čtvrtek 12.3. a skončí v neděli 15.3. Doprovázejme ji prosím svou modlitbou. 

- Je také nabídka postní duchovní obnovy v Brně pro všechny. Bude se konat také v tomto týdnu, a to v pátek a sobotu 13-14.3. ve farnosti sv. Augustina. Povede ji vojenský kaplan o. Tomáš Mlýnek. Program máte na nástěnce.

- Zemřela paní Milada Nováková (ul. Sadová), která patřila do našeho společenství a částo jsme ji viděli v naším kostele, na posledi možná před měsícem. Měla 78 let.  V sobotu 14. 3. ve 14:30 se s ní rozloučíme v tomto kostele na zádušní mši svaté a bude potom pohřbená do rodinného hrobu na našem hřbitově v Moravanech.  

 
 

1. neděle postní, 1. 3. 2020

- Dnes 1.3. prožíváme 1. neděli postní.

- Po celou postní dobu se budou konat v naších farnostech pobožnosti křížové cesty. V Moravanech budou každou neděli v 14:00 a v pátky v 17:55, před mší sv.

- Za týden v neděli 8. 3. křížovou cestu v 14:00 povedou muži se společenství mužů.

- Pani katechetka Radka Slavíková připravila dětem úkoly na postní dobu.  

- V pátek 6. 3., na první pátek v měsíci, se bude po mši sv. konat adorace NS. 

- S doporučením České biskupské konference bude se i letos konat dobročinná akce Postní almužna. Zapojit se do ní může každý. Jsou k tomu připraveny papírové pokladničky – postničky, které najdete na stolku vzadu kostela. Postničky mohou být v rodinách vhodným nástrojem při výchově děti k solidaritě a vnímání potřeb lidí v nouzi. Vybrané prostředky budou použity na charitativní činnost.

- V sobotu 28. 3. se uskuteční v Telnici „Dívčí olympiáda“ modřického děkanátu. Je to nabídka pro děvčata základních škol. Mohou se hlásit děvčata i z naši farnosti. Vzadu na stolku jsou přihlášky. Podrobnější informace můžete získat u p. Petry Marcinčakové. Přihlašování je do příští neděle 8.3. 

 

7. neděle v mezidobí, 23. 2. 2020 

- Dnes 23.2. prožíváme 7. neděli lit. mezidobí.

- Ve středu 26. 2., Popeleční středou, začíná postní doba a naše příprava na Velikonoce. Popeleční středa je dnem přísného postu (půst od zdrženlivosti masa a půst „újmy“ - jen jednou za den úplné nasycení).

- Na Popeleční středu 26.3 bude sloužená mše sv. s udělováním popelce: v Želešicích v 17:30, v Moravanech v 19:00.

- Křížové cesty budou v Moravanech v pátek vždy 35 min. přede mší svatou a v neděli ve 14.00.

- Křížové cesty v Želešicích budou půl hodiny přede mší svatou v neděli. 

- Máme k dispozici Farní zpravodaj. Najdete v něm inspirace k lepšímu prožití postní doby. Jsou tam také svědectví ze života farnosti, a informace ze života diecéze. Děkuji všem, kteří se zapojili do tvorby tohoto časopisu. 

- V pondělí 24.2. proběhne příprava dospělých na svátosti: křest, první svaté přijímání a biřmování. Setkání se konají každý druhý týden v 18:00 na faře v Moravanech.  

- Ve čtvrtek 27.2. v 18:00 setkání ekonomické rady farnosti Želešice.

- V pátek 28.2. v 19:20 chci pozvat v Moravanech na faru 6. a 7. třídu.  

 

6. neděle v mezidobí, 16. 2. 2020     

- Dnes 16.2. prožíváme 6. neděli lit. mezidobí. V sobotu bude Svátek Stolce sv. Petra.

- Ve středu 19.2. bude v Moravanech místo mše sv. Bohoslužba Slova.

- Ve čtvrtek 20. 2. a v sobotu 22. bude také Bohoslužba Slova v Želešicích.

- Tradiční výlet mládeže do Polska a do Tater se bude konat v srpnu od 10.8. do 14.8. (po – pá). Zájemci se mohou přihlašovat e-mailem na adrese: sierpniak@centrum.cz  

- Začala příprava dospělých na svátosti: křest, první svaté přijímání a biřmování. Setkání se konají každý druhý týden. Další setkání bude v pondělí 24.2. v 18:00 na faře v Moravanech. 

 
 

5. neděle v mezidobí, 9. 2. 2020

- Dnes 9.2. prožíváme 5. neděli lit. mezidobí. Zítra bude památka sv. Scholastiky a v úterý památka Panny Marie Lurdské, bude to současně (11.2.) Světový den nemocných.

- Na modlitbu za naše nemocné vás chci pozvat v pátek 14.2. na pravidelnou mši v 18:30, na které budu také udělovat nemocným a starším osobám svátost pomazání nemocných. Před mši budete mít možnost přistoupit ke svátosti smíření, abyste tu svátost přijali duchovně připravení. Jinak zpověď probíhá také každou středu a každou neděli, vždy půl hodiny před mši svatou.   

- Ve středu 12.2. v 19:15 se uskuteční na faře setkání pastorační rady moravanské farnosti.  

- V pátek 14.2. chci pozvat na setkání na faru mladší mládež (6.-7. třída), cca v 19:30, po modlitbě za nemocné.

- Připomínám, že každou sobotu se koná v naším kostele tichá večerní adorace od 20:00 – 21:00, s výjimkou jedné soboty v měsíci, kdy místo ní je večer chval v 19:00. Je to pěkná příležitost, jak být před Pánem v závěru týdne a poděkovat za obdržené milosti.     

- Děkuji p. Radce Slavíkové, naší milé katechetce, za přípravu dnešní mši svaté a její službu dětem ve škole.

- Opět zveme manžele z našich farností na postní duchovní obnovu pro manželské páry v karmelitánském klášteře v Kostelním Vydří. Uskuteční se v termínu 12. - 15. března, tedy od čtvrtečního večera do nedělního poledne pod vedením otce karmelitána Serafima Jana Smejkala.  Na obnovu se můžete přihlásit u manželů Šímových z Nebovid. Kdo Šímovy nezná, může se přihlásit i u o. Mariusze. Kvůli obsazenosti kláštera je potřeba se závazně přihlásit a dnes 9.2. večer končí přihlašování.

- Tradiční výlet mládeže do Polska a do Tater se bude konat v srpnu od 10.8. do 14.8. (po – pá). Zájemci se mohou přihlašovat e-mailem do příští neděle 16.2. na adrese: sierpniak@centrum.cz

- Od toho pondělí 10.2. chci začít přípravu dospělých na svátosti: křest, první svaté přijímání a biřmování. Setkání se konají každý druhý týden, v 18:00 na faře v Moravanech. O svátcích a během prázdnin je přestávka. 

 

 

4. neděle v mezidobí, 2. 2. 2020

- Dnes prožíváme 4. neděli lit. mezidobí. Zítra bude nezávazná památka sv. Blažeje, ve středu památka sv. Agáty a ve čtvrtek sv. Pavla Mikiho a druhů.

- Ve středu 5. 1. místo mše sv. bude sloužena Bohoslužba Slova.

- Ve čtvrtek 6. 1. ve 20:00 se uskuteční na moravanské faře setkání redakční rady farního zpravodaje.

- V pátek 7. 1., na první pátek v měsíci, po mši sv. bude adorace Nejsvětější svátosti. Pomodlíme se také za nemocné a budu udělovat svatoblažejské požehnání.

- Za týden v neděli 9. 1. mše sv. v Moravanech bude zaměřena pro děti.

- Opět zveme manžele z našich farností na postní duchovní obnovu pro manželské páry v karmelitánském klášteře v Kostelním Vydří. Uskuteční se v termínu 12. - 15. března, tedy od čtvrtečního večera do nedělního poledne pod vedením otce karmelitána Serafima Jana Smejkala.  Na obnovu se prosím přihlašujte u manželů Šímových z Nebovid, kterých se také můžete zeptat na všechny podrobnosti. (Kdo Šímovy nezná, může se přihlásit u o. Mariusze.) Kvůli obsazenosti kláštera je potřeba se závazně přihlásit nejpozději do neděle 9. února, tedy do konce příštího týdne.

- Chci ještě jednou ze srdce poděkovat organizátorům Farního plesu.  

 

3. neděle v mezidobí, 26. 1. 2020  

 - Dnešní, 26.1, 3. neděli v liturgickém mezidobí, papež František vyhlásil jako neděli Božího slova. V úterý bude pam. sv. Tomáše Akvinského a sv. Jana Boska.

„Ustanovuji … 3. neděli v mezidobí jako neděli věnovanou slavení Božího slova, jeho šíření a jeho kontemplaci. Neděle Božího slova se tak vhodně začlení do té doby během roku, v níž jsme zváni, abychom upevňovali pouta se židy a modlili se za jednotu křesťanů. Nejde o náhodnou časovou souhru: slavení neděle Božího slova má ekumenický rozměr, protože těm, kdo naslouchají Písmu svatému, ukazuje cestu k dosažení autentické a pevné jednoty.“ (Apoštolský list Svatého otce Františka „Aperuit illis“, kterým se stanoví neděle Božího slova)

- Dnes 19. 1. večer v 17:00 bude v moravanském kostele druhé setkání Semináře  obnovy v Duchu Svatém. Je to poslední možnost přihlásit se ještě do této obnovy zapojit. Každé setkání začíná přednáškou v kostele a pak se pracuje s Biblí ve skupinkách. Přihlásilo se přes padesát osob a máme šest skupinek. Neváhejte a dejte šanci Duchu svatému, aby k vám promlouval ve svém Slově.

- Chci ze srdce poděkovat organizátorům Farního plesu. Opět nám připravili úžasnou zábavu…

- Mše sv. pro děti v Moravanech bude v neděli 9.2. za dva týdny. 

 

2. neděle v mezidobí, 19. 1. 2020

- Dnes 19.1. prožíváme 2. neděli lit. mezidobí. V pátek bude památka sv. Františka Saleského a v sobotu svátek Obrácení sv. Pavla.

Trvá Týden modliteb za jednotu křesťanů, který skončí v sobotu.

Za týden 26.1, 3. neděli v liturgickém mezidobí, papež František vyhlásil jako neděli Božího slova.

„Ustanovuji … 3. neděli v mezidobí jako neděli věnovanou slavení Božího slova, jeho šíření a jeho kontemplaci. Neděle Božího slova se tak vhodně začlení do té doby během roku, v níž jsme zváni, abychom upevňovali pouta se židy a modlili se za jednotu křesťanů. Nejde o náhodnou časovou souhru: slavení neděle Božího slova má ekumenický rozměr, protože těm, kdo naslouchají Písmu svatému, ukazuje cestu k dosažení autentické a pevné jednoty.“ (Apoštolský list Svatého otce Františka „Aperuit illis“, kterým se stanoví neděle Božího slova)

- Dnes 19. 1. večer v 17:00 začíná v moravanském kostele Seminář obnovy v Duchu Svatém. Jedná se o 10 setkání pro ty, kteří chtějí prohloubit osobní vztah k Pánu a nechat se Duchem svatým ještě více obdarovat.  Stále je možné se přihlašovat, nejlépe zapsáním na stolečku v kostele, kde jsou také uvedeny všechny termíny setkání. Můžete také přijít bez přihlášení.

- V pátek 24.1. chci pozvat na faru mladší mládež, z 6. a 7. třidy. Setkání začne hned po mši sv., přibližně v 19:15.  

- V sobotu 25.1. večer se můžete těšit na Farní ples v Nebovidech. Z tohoto důvodu ruším večerní adoraci v moravanském kostele, která bývá obvykle ve 20:00.

- Tříkrálová sbírka vynesla v Moravanech 123 281 Kč, v Želešicích 57 678 Kč, v Nebovidech 25 020 Kč. 

 

Svátek křtu Páně, 12. 1. 2020

- Dnes 12. 1. 2020 Svátkem Křtu Páně končí vánoční doba. Od zítra začíná tzv. liturgické mezidobí. V pátek bude pam. sv. Antonína, opata a v sobotu P. Marie, Matky jednoty křesťanů.

Od soboty 18. 1. začne Týden modliteb za jednotu křesťanů. Křesťane různých církví se budou společně modlit za jednotu. Mottem týdne je verš: „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost“ (Dt 16,18-20).

- Dnes 12. 1. večer v 17:00 se uskuteční na faře v Moravanech další setkání společenství manželů. Povedou je manželé Kaňovští.

- Ve čtvrtek 16. 1. od 9:00 budeme hostit na faře v Moravanech kněze a zaměstnance z celého modřického děkanátů, přibližně 17 - 20 osob. Bude zapotřebí pouklízet faru a něco připravit. Budu vděčný za každou pomoc.

- Už v neděli 19. 1. za týden začne v moravanském kostele v 17:00 Seminář obnovy v Duchu Svatém. Jedná se o 10 setkání pro ty, kteří chtějí prohloubit osobní vztah k Pánu a nechat se Duchem svatým obdarovat pro plný křesťanský život. Stále je možné se přihlašovat, nejlépe zapsáním na stolečku v kostele, kde jsou také uvedeny všechny termíny setkání. 

- Ve Střelicích od 22. 1. – 1.4. 2020 (každou středu) se budou konat Kurzy ALFA, které nabízí přednášky k prohloubení víry. Na nástěnce je plakát.

- Ze srdce děkuji koledníkům Tříkrálové sbírky za vaši obětavost a službu, která není vždy příjemná. 

 
 

2.neděle po narození Páně, 5. 1. 2020

- Dnes 5. 1. 2020 slavíme 2. neděli po narození Páně. Zítra budeme mít Slavnost Zjevení Páně. V neděli za týden, Svátkem Křtu Páně, skončí vánoční doba. 

- Dnes 5. 1. večer proběhne další setkání společenství mužů. Sejdeme se nejdříve v moravanském kostele v 18:30, potom na faře. 

- Zítra 6. 1. na Slavnost Zjevení Páně (Tři králů) bude mše svatá sloužená v Moravanech v 19:00.

- V pátek 10. 1. hned po mši svaté chci pozvat na faru na setkání mládež z 6. a 7. třídy. Začneme cca v 19:15. 

- V sobotu 11. 1. proběhne Tříkrálová sbírka v Moravanech a Želešicích. Požehnání koledníkům v Moravanech bude v kostele v 9:30. V Želešicích bude po mši sv. na faře v 8:45. V Nebovidech Tříkrálová sbírka proběhne dnes 5. 1. od 10:30.

- V neděli 12. za týden se uskuteční na faře v 17:00 další setkání společenství manželů.

- Za 14 dní, v neděli 19. 1. začne v moravanském kostele v 17:00 Seminář obnovy v Duchu Svatém. Jedná se o 10 setkání pro ty, kteří chtějí prohloubit osobní vztah k Pánu a nechat se Duchem svatým obdarovat pro plný křesťanský život. Stále je možné se přihlašovat, nejlépe zapsáním na stolečku v kostele, kde jsou také uvedeny všechny termíny setkání.  

 
 

Svaté Rodiny, neděle - 29.12.2019 

- Dnes 29. 12. prožíváme Svátek Svaté Rodiny.

- V úterý 31. 12. v poslední den roku na mši sv. v Moravanech v 19:00 poděkujeme Bohu za uplynulý rok 2019 a po ní budete mít možnost se zúčastnit děkovné adorace před Nejsvětější svátosti.  

- Ve středu 1.1.2020 na Nový rok, na Slavnost Matky Boží, Panny Marie, mše budou sloužený jak v neděli: 9:00 Moravany, 10:30 Želešice a v 14:45 v Nebovidech.

- Tradiční Tříkrálová sbírka proběhne v Moravanech a Želešicích v sobotu až 11.1.2020. V Nebovidech už tuto neděli 5.1.2020 od 10:30.

- Děkuji za vaši angažovanost během svátků: varhaníkům a scholi za hudební doprovod během liturgie, koncert a krásné zpěvy, kostelníkům a ministrantům za službu u oltáře a ostatní práce. Děkuji rovněž těm, co uklízeli kostel, zdobili stromky … A také děkuji všem, kteří se modlili za sebe navzájem, za naši farnost i za mne.

- V sakristii si můžete zapisovat úmysly mši svatých na příští rok 2020.  

 
 

4. neděle adventní a vánoční svátky

- Dnes 22. 12. prožíváme 4. adventní neděli.

- V úterý 24. 12. je Štědrý den. Večer začne liturgická oslava vánočních svátků. V 17:00 bude vánoční bohoslužba v Želešicích a v 22:30 v Moravanech.

- Ve středu 25. 12. na Slavnost Narození Páně a na Svátek sv. Štěpána mše sv. v Moravanech a Želešicích budou slouženy jak v neděli, tj. v 9:00 v Moravanech, v 10:30 Želešicích.  

- V Nebovidech mše sv. bude sloužená jen 25. 12. na Narození Páně, v 14:45. Na sv. Štěpána mše tam nebude.

- Na Svátek sv. Štěpána 26. 12. mše sv. v Moravanech bude už tradičně zaměřena více pro děti. Děti také mají dva úkoly: vzadu v kostele na nástěnce pořád ještě čeká na ozdoby stromeček (máte je ozdobit dobrými skutky v adventu) a druhý úkol se týká vašich modliteb za někoho, koho jste si vylosovali na začátku adventu. A teď je prosba, abyste tomu člověku ve středu na Slavnost Narození Páně nebo už v úterý večer přinesli malý dárek a nechali ho pod stromečkem vepředu kostela.

 - Na koncert v moravanské scholy se můžete těšit ve čtvrtek na sv. Štěpána 26. 12. v kostele Moravanech v 19:00. 

- Za týden v neděli 29. 12. na Svátek Svaté Rodiny během mše svaté požehnám manželským párům a manžele budou mít možnost obnovit své manželské sliby. 

- Jsou k dispozici vánoční oplátky, vzadu na stolku. V jednom balení je 10 ks a stojí 20 Kč.  

- V sakristii si můžete zapisovat úmysly mši svatých na příští rok 2020.  

- Betlémské světlo si budete moci opatřit: v moravanském kostele dnes po mši svaté a potom ho postavíme ve vstupu do kostela a přes mříž při otevřených dveřích si ho budete moci vzít až do 17:00. V pondělí a v úterý (na Štědrý den) bude dostupné stejným způsobem od 9:00 – 17:00. Také je možné si ho vyzvednout u rodiny Kořenkové během dne v pondělí a úterý na ul. Květné 8.  

V Nebovidech betlémské světlo bude dostupné v neděli po mši a pak v pondělí a úterý od 9:00 do 15 hodin.  

Možnost návštěvy Betlémů:

 • Moravany  25.12. od 14:00 – 17:00, 26.12. od 13:00 – 15:00.
 • Nebovidy  25.12. od 15:30 – 16:30, 26.12. od 15:30 – 16:30.
 • Želešice  25.12. od 14:30 – 16:00, 26.12. od 14:30 – 16:00.
 
 

3. neděle adventní, 15. 12. 2019

- Dnes 15. 12. prožíváme 3. neděli adventní. Od úterý 17. 12. nás liturgické texty budou už přímo připravovat na blížící se Slavnost Narození Páně.

- Dnes 15. 12. v 19:00 se uskuteční na faře v Moravanech další setkání společenství mužů.

- Pátek 20. 12. v 16:30 zvu na faru děti s rodiči, které v příštím roce přistoupí k prvnímu sv. přijímání. Dohodneme se už termínu této slavnosti.

- V sobotu 21. 12. v 19:00 se můžete těšit na předvánoční Večer chval. Během celého večera bude možnost přistoupit ke svatosti smíření.

- Pravidelná zpověď se koná: v Moravanech a v Nebovidech půl hodiny před každou mši svatou. V Želešicích půl hodiny před mši svatou ve čtvrtky a soboty na faře, a v neděli po mši svaté v kostele. 

- Za týden v neděli 22. 12. po mši sv. v Moravanech paní Kubová z Ostopovic bude nabízet ekologické potravinové výrobky bratři trapistů z Nového Dvora. Jejích zakoupením podpoříme jejích řeholní život a budeme moci počítat s jejích modlitbami za dobrodince.  

 
 

2. neděle adventní, 8. 12. 2019

- Dnes 8. 12. máme 2. neděli adventní. Zítra je Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie, v pátek bude památka sv. Lucie a v sobotu sv. Jana od Kříže.

- Dnes 8.12. v 17:00 se uskuteční na moravanské faře setkání manželských párů. Téma: „Vliv rodiny aneb co si člověk s sebou nese do manželství“. Hlídání děti jako obvykle bude zajištěno.

- V Želešicích ve stejnou dobu se dnes, v 17:00, můžete těšit na adventní koncert. Účinkují: MUDr. Jana Chloupková (soprán) a Doc. Jan Král (varhany), který současně bude koncert moderovat.

- Zítra 9. 12. na Slavnost Neposkvrněného početí P. M. mše bude sloužená v Moravanech v 18:30.

- V pátek 13. 12. bude místo večerní mše sv. Bohoslužba Slova.

- Za týden v neděli 15. 12. v 19:00 se uskuteční na faře v Moravanech další setkání společenství mužů.

- Dá se koupit Průvodce adventem, který každoročně připravuje Pastorační středisko brněnské diecéze, a je také dostupný jako Aplikace všem uživatelům mobilních zařízení s operačním systémem Android. K doplnění biblických rozjímání byly letos použity myšlenky těchto autorů: papež František, Daniel Ange, Józef Augustyn, Josef Beránek, biskup Vojtěch Cikrle, John a Stasi Eldredge, sv. Petr Julián Eymard, Bruno Ferrero, Anselm Grün, Fabrice Hadjadj, Ladislav Heryán, Tomáš Kutil, Anthony de Mello, Jan Rybář, Klemens Schaupp, Josef Suchár, Marie Svatošová, Michal Zamkovský.

 
 

1. neděle adventní - 1. 12. 2019

- Dnešní nedělí 1. 12. začíná advent nového církevního roku. V úterý bude  památka sv. Františka Xaverského a v sobotu sv. Ambrože.  

- V nedělí 8. 12. za týden bude v Želešicích v 10:30 sloužená poutní mše sv., na Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Je patronátní svátek želešického kostela, který je zasvěcen Neposkvrněnému početí Panny Marie. Odpoledne v 17:00 hodin se můžete těšit na adventní koncert. Účinkují: MUDr. Jana Chloupková (soprán) a Doc. Jan Král (varhany), který současně bude koncert moderovat.

- V pátek 6. 12. po mši sv. se děti mohou těšit na Mikuláše. Mše v pátek je  pravidelně v 18:30. Kvůli návštěvě Mikuláše musíme zrušit adoraci, která se obvykle koná na první pátek v měsíci.

- V sobotu 7.12. proběhne v Tvarožné setkání mládeže modřického děkanátu.  Program začíná mší svatou ve 13:30. Dále bude setkání probíhat na Kosmáku a zakončeno bude večerní adorací v kostele od 18:30. 

- Za týden v neděli 8. 12. v 17:00 se uskuteční na faře v Moravanech další setkání manželských párů.

- Dá se už koupit Průvodce adventem, který každoročně připravuje Pastorační středisko brněnské diecéze, a je také dostupný jako Aplikace všem uživatelům mobilních zařízení s operačním systémem Android. K doplnění biblických rozjímání byly letos použity myšlenky těchto autorů: papež František, Daniel Ange, Józef Augustyn, Josef Beránek, biskup Vojtěch Cikrle, John a Stasi Eldredge, sv. Petr Julián Eymard, Bruno Ferrero, Anselm Grün, Fabrice Hadjadj, Ladislav Heryán, Tomáš Kutil, Anthony de Mello, Jan Rybář, Klemens Schaupp, Josef Suchár, Marie Svatošová, Michal Zamkovský.

 
 

34. neděle v mezidobí – 24. 11. 2019

- Dnes 24. 11. prožíváme Slavnost Ježíše Krista Krále a končí starý liturgický rok. Za týden vstupujeme do nového církevního roku, který otevírá první adventní neděle a bohoslužba začne požehnáním adventního věnce. Můžete si přinést k posvěcení i vaše adventní věnce.

- V sobotu 30. 11. je Svátek sv. Ondřeje. Mše sv. bude sloužena ráno v Želešicích v 8:00, v kapli na faře.

- V sobotu 30. 11. večer se bude konat v moravanském kostele adorace Nejsvětější svátosti, 20:00 – 21:00. Je to krásná příležitost se v tichu pomodlit,  v závěru týdne a církevního roku. Lze na ni přistoupit ke svátosti smíření.

- Dnes 24. 11. večer v 18:00 bude v Nebovidech sloužena mše sv. ke cti sv. Kateřiny Alexandrijské. Jedná se o slavnostní poutní mši, už tradičně při svíčkách, za hudebního doprovodu scholy ze Želešic.

- Od příští neděle 1. 12. 2019 mše sv. v Nebovidech bude sloužena v 14:45,  tj. o 15 min. později než dosud.

- Od příští neděle 1. 12. se už bude možné přihlašovat na náš farní ples. Tentokrát proběhne ve Sportovní a společenské hale v Nebovidech. Podrobnější informace najdete na nástěnce nebo webu https://www.farniples.cz.

- Chci poděkovat osobám, které se během adoračního dne zapojily do modlitby za naši farnost, diecézi a záležitosti církve.

- Sbírka za týden 1. 12. v neděli bude určená na církevní školství. Otec biskup Pavel Konzbul nám k tomu napsal své slovo…

- SEMINÁŘ OBNOVY V DUCHU SVATÉM se v naší farnosti uskuteční od ledna do března příštího roku. Informativní článek máte na nástěnce. Máme dnes mezi sebou manželé Šmerdovi z farnosti Pozořice, kteří o tomto semináři podají svědectví a pomohou pak s jeho vedením v naší farnosti. Zahájení semináře bude v neděli 19. 1. 2020 v 17:00, v kostele v Moravanech. Už nyní srdečně zveme všechny zájemce! 

 
 

33. neděle v mezidobí – 17. 11. 2019

- Dnes 17. 11. prožíváme 33. neděli liturgického mezidobí. Ve čtvrtek je liturgická památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě a v sobotu sv. Cecilie. Příští neděli Slavností Ježíše Krista Krále končí liturgický rok.

- Dnes 17. 11. večer se uskuteční další setkání společenství mužů, začne v 18:30. 

- V úterý 19. 11. se bude v naší farnosti konat adorační den. Je to modlitba před NS, kde se modlíme za diecézi a potřeby církve. Takový jeden modlitební den v roce (ale v jiném termínu) má každá farnost. Díky tomu se za sebe navzájem a za potřeby církve nepřetržitě modlíme po celý rok. Vzadu v kostele je rozpis, kde se můžete zapsat na půlhodinovou adoraci. Začneme v 10:00 a den zakončíme večer mší svatou v 18:30.

- V pátek 22. 11. po mši sv. chci pozvat na setkání mládež z 6. a 7. třídy ZŠ, od 19:20.  

- V sobotu 23. 11. v 19:00 bude Večer chval. Před tím proběhne  setkání pro nově biřmované, v 17:00.  

- V neděli 24. 11. za týden v 18:00 v Nebovidech bude sloužena mše sv. ke cti sv. Kateřiny Alexandrijské. Bude to slavnostní poutní mše, už tradičně při svíčkách, za hudebního doprovodu scholy ze Želešic. Z tohoto důvodu mše sv. ve 14:30 nebude sloužena. 

- Od 1. prosince 2019 mše sv. v Nebovidech bude sloužena v 14:45, tj. o 15 min. později, než dosud. 

 

32. neděle v mezidobí – 10. 11. 2019

- Dnes 10. 11. prožíváme 32. neděli liturgického mezidobí. Zítra je památka sv. Martina Turského, v úterý sv. Josafata a ve středu sv. Anežky České. 

- Ve středu 13. 11. chci pozvat na setkání pastorační radu moravanské farnosti. Sejdeme se na faře po večerní mši sv., cca v 19:15.

- V pátek 15. 11. večer po mši sv. může mít spolčo starší mládež.

- Příští neděli 17. 11. bude mše sv. zaměřená pro děti.

- Příští neděli 17. 11. večer se uskuteční další setkání společenství mužů, začne v 18:30.

- Za dva týdny v neděli 24. 11. v 18:00 v Nebovidech bude sloužena mše sv. ke ctí sv. Kateřiny Alexandrijské. Bude to slavnostní poutní mše, už tradičně při svíčkách, za hudebního doprovodu scholy ze Želešic. Z tohoto důvodu mše sv. v 14:30 nebude sloužena. 

- Je k dispozici další číslo farního časopisu. 

 

31. neděle v mezidobí – 3. 11. 2019

- Dnes 3. 10. prožíváme 31. neděli liturgického mezidobí. Zítra je památka sv. Karla Boromejského a v sobotu Svátek Posvěcení Lateránské baziliky. 

- Dnes 27. 10. odpoledne v 17:00 se bude konat další společenství manželů. Povedou ho manželé Kaňovští, téma: Intimní život. Zveme všechny manželské páry. Hlídání děti bude zajištěno.

- V pátek 8. 11. chci pozvat na setkání mladší mládež (6. a 7. třídu). Sejdeme se na faře po večerní mši, cca 19:20.

- Připomínám, že každou sobotu od 20:00 do 21:00 se koná v moravanském kostele tichá adorace Nejsvětější svátosti, na které lze také požádat o svátost smíření. 

- Dnes 3. 11. po mši v Nebovidech se půjdeme pomodlit za zemřelé na nebovidský hřbitov, cca v 15:20.  

- Je k dispozici další číslo farního časopisu. Najdete v něm zajímavá svědectví ze života farnosti, inspirace k modlitbě za zemřelé, typ na knížku k přečtení a něco málo pro děti. Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem přičinili ke vzniku časopisu. 

 

30. neděle v mezidobí – 27. 10. 2019

- Dnes 27. 10. prožíváme 30. neděli liturgického mezidobí. Zítra je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. V občanském kalendáři státní svátek Den vzniku samostatného československého státu. Modleme se za naši vlast. 

- Dnes 27. 10. večer v 18:30 se bude konat společenství můžu. Začne v kostele modlitbou sv. růžence. 

- V pátek 1. 11. nás čeká Slavnost Všech svatých. Mše v Moravanech bude sloužena v neobvyklém čase v 19:00. V Želešicích v 17:30, v kostele. Tento den nebude po mši sv. v Moravanech adorace na první pátek v měsíci.  

- V Želešicích se na hřbitově budeme modlit za týden 3. 11. po nedělní mši sv., cca v 11:20.

- V sobotu 2. 11. se slaví liturgická Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Ráno v 8:00 bude mše sv. sloužena v Želešicích, v kostele. V Moravanech v 17:30 a po ní se půjdeme pomodlit na moravanský hřbitov za naše zemřelé. Večerní sobotní adorace zůstává bez změn, 20:00 – 21:00 a bude na ni možnost přistoupit ke svátosti smíření. 

- V Nebovidech společná modlitba na hřbitově za zemřelé proběhne také za týden 3. 11. po nedělní mši sv., cca v 15:20. 

- V sobotu v příštím týdnu 9. 11. se bude konat v Telnici Ministrantská olympiáda. Je zapotřebí se předem přihlásit, a to už v tomto týdnu.

 

29. neděle mezidobí – 20. 10. 2019

- Dnes 20. 10. slavíme 29. neděli v mezidobí.

- V pátek 25. 10. chci pozvat na setkání mladší mládež, z 2.stupně ZŠ. Sejdeme se v Moravanech na faře v 19:20. 

- Za týden v neděli 27. 10. se bude konat v Moravanech společenství mužů. Začne v kostele v 18:30.

- Dnešní neděle je Misijní neděle. „Ve všech kostelích na celém světě se modlíme za to, aby se evangelium šířilo do celého světa. Misijní neděle je svátkem celosvětového společenství, ve kterém si navzájem vyměňujeme dary duchovní i materiální.“ (Leoš Halbrštát) Tento den se koná sbírka na misie. 

 

28. neděle mezidobí – 13. 10. 2019, Moravany a Nebovidy

- Dnes 13. 10. slavíme 28. neděli v mezidobí. V úterý nás čeká památka sv. Terezie od Ježíše, ve čtvrtek sv. Ignáce Antiochijského a v pátek svátek sv. Lukáše.
- Dnes 13. 10. večer se bude konat první po prázdninách setkání společenství manželů. Sejdeme se jako obvykle na faře v Moravanech v 17:00. Na setkání zveme rovněž nové manželské páry. Hlídání děti bude zajištěno.  
- Už za týden v neděli 20. 10. se bude konat biřmování v naších farnostech. Svátosti udělí otec biskup Vojtěch Cikrle a slavnost proběhne v kostele v Želešicích v 10:30.
- Začala modlitba noveny k Duchu svatému za naše biřmovance a skončí v sobotu 19. 10. v 19:00 Večerem chval. Zvu na ni jak biřmovance, tak i jejich rodiny a celé farní společenství. Modlitba se koná v kostele v Moravanech. 

Čas začátku modlitby pro zbylé dny novény:
Neděle 13.10 - bezprostředně po mši sv., Pondělí 14.10 - v 19.30, Úterý 15.10 - v 19.30, Středa 16.10 - bezprostředně po mši sv. (která začíná v 18.30), Čtvrtek 17.10 - v 19.30, Pátek 18.10. - bezprostředně po mši sv. (která začíná v 18.30).
Sobota 19.10. - v 19 hod, kdy poslední den novény bude součástí večera chval, ve kterém chceme Pánu děkovat za život našich biřmovanců a prosit o hojnost darů Ducha svatého pro ně. Při celém tomto večeru bude o. Mariusz zpovídat, nabídka svátosti smíření je určena především biřmovancům, jejich kmotrům a rodinám. Možnost svátosti smíření je také jako obvykle půl hodiny před každou výše uvedenou mší svatou.
- V uplynulém týdnu zemřel p. Josef Šafránek z Nebovid. Rozloučíme se se s ním na zadušní mši sv. v nebovidském kostele ve středu 16. 10. v 15:30.
- Příští neděle je Misijní neděle. „Ve všech kostelích na celém světě se budeme modlit za to, aby se evangelium šířilo do celého světa. Misijní neděle je svátkem celosvětového společenství, ve kterém si navzájem vyměňujeme dary duchovní i materiální.“ (Leoš Halbrštát) Tento den se také koná sbírka na misie. 

 

27. neděle mezidobí – 6. 10. 2019, Moravany a Nebovidy

- Dnes 6. 10. slavíme 27. neděli v mezidobí. Zítra nás čeká památka Panny Marie Růžencové. 

- Za týden v neděli 13. 10. se bude konat první po prázdninách setkání společenství manželů. Sejdeme se jako obvykle na faře v Moravanech v 17:00.  Na setkání zveme rovněž nové manželské páry. Hlídání děti bude zajištěno.   

- Za týden v neděli 13. 10. bude sloužená mše svatá zaměřená pro děti. 

- Už za dva týdny v neděli 20. 10. se bude konat biřmování v naších farnostech. Svátosti udělí otec biskup Vojtěch Cikrle a slavnost proběhne v kostele v Želešicích v 10:30. 

- Chceme se za naše biřmovance modlit novénu k Duchu svatému a zvu na ni jak biřmovance, tak i jejich rodiny a celé farní společenství. 

Čas začátku modlitby pro jednotlivé dny novény:

Pátek 11.10. - bezprostředně po mši sv. (která začíná v 18:30)

Sobota 12.10. - v 19:30, poté následuje ve 20 hod. obvyklá sobotní adorace, při které bude o. Mariusz zpovídat,

Neděle 13.10 - bezprostředně po mši sv. (která začíná v 9.00),

Pondělí 14.10 - v 19.30,

Úterý 15.10 - v 19.30,

Středa 16.10 - bezprostředně po mši sv. (která začíná v 18.30), 

Čtvrtek 17.10 - v 19.30,

Pátek 18.10. - bezprostředně po mši sv. (která začíná v 18.30). 

Sobota 19.10. - v 19 hod, kdy poslední den novény bude součástí večera chval, ve kterém chceme Pánu děkovat za život našich biřmovanců a prosit o hojnost darů Ducha svatého pro ně. Při celém tomto večeru bude o. Mariusz zpovídat, nabídka svátosti smíření je určena především biřmovancům, jejich kmotrům a rodinám. Možnost svátosti smíření je také jako obvykle půl hodiny před každou výše uvedenou mší svatou. 

- Dnes se v naších kostelích koná sčítání návštěvníků bohoslužeb… 

 

4.8.2019 - 18. neděle v mezidobí – kostel sv. Václava v Moravanech

- dnešní mše sv.byla sloužena ke cti, chvále a slávě Nejsvětější Trojice 

Svátky v příštím týdnu :

 • pondělí – Posvěcení římské baziliky Panny Marie
 • úterý – Svátek Proměnění Páně
 • čtvrtek – památka sv. Dominika (zakladatele řádu)
 • pátek – Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže (Edith Stein, spolupatr. Evropy)
 • sobota – Svátek sv. Vavřince (jáhna, mučedníka)
 • příští neděle – 19. v mezidobí, památka sv. Kláry – řeholnice, zakl. řádu

Mše svaté v příštím týdnu :

 • ve středu není mše svatá
 • v pátek v 18.30 hod - za posilu v nemoci a za uzdravení našeho bratra Pavla
 • v neděli v 10.30 hod – za živou rodinu Synkovu, Ruschkovu a Kořenkovu

Znovu připomínám trvalé změny v nejbližších dvou měsících:

 • ve středu mše svaté nebudou slouženy
 • v pátek budou mše svaté v obvyklý čas v 18.30 hod
 • v neděli v srpnu budou mše svaté v 10.30 hod, v září v našem obvyklém čase v 9.00 hod

- Otec Mariusz dorazil v pondělí šťastně na místo a posílá všem pozdravy

- včera začal ve Štítarech u Vranovské přehrady farní tábor pro děti, pamatujme na ně v modlitbách

- každý den večer budeme pokračovat ve společné modlitbě, ve které chceme doprovázet našeho bratra Pavla Šimonka a jeho rodinu v jeho těžké nemoci a prosit za uzdravení. Scházíme se v kostele ve 20.00 hod, v pátek navazuje modlitba na mši svatou

- Přejeme všem požehnanou neděli, příp. dovolenou

- děkujeme P. Romanu Fričovi za výpomoc a sloužení mše sv. 

 

17.neděle mezidobí – 28. 7. 2019, Moravany a Nebovidy  

- Dnes 28. 7. slavíme 17. neděli v mezidobí. Zítra bude památka sv. Marty, ve středu sv. Ignáce z Loyoly a ve čtvrtek sv. Alfonsa Marie z Liguori. 

- Ve středu nebude sloužená mše sv. v Moravanech. 

- Během nepřítomnosti faráře v Moravanech se ve všech záležitostech můžete obracet na pana faráře z Ořechova, tel.: 732 369 069,  e-mail: orechov-vsechsvatych@dieceze.cz  

- Mše sv. v Moravanech v neděli v srpnu budou slouženy v 10:30, v září bez změn, tj. v 9:00. Mše sv. ve středu v srpnu a září nebudou slouženy. V pátky mše bude sloužena jako obvykle, tj. v 18:30. 

- Podrobný rozpis mši sv. na měsíc srpen a září najdete na nástěnce. 

- V Želešicích mše sv. v neděli v srpnu a září zůstává bez změn. Během týdne místo mše sv. se bude konat Bohoslužba Slova, která bude předem v neděli vždycky vyhlášená. 

 

16.neděle mezidobí – 21. 7. 2019, Moravany a Nebovidy  

- Dnes 21. 7. slavíme 16. neděli v mezidobí. Zítra bude svátek sv. Marie Magdalény, v úterý sv. Brigity – patronky Evropy, ve čtvrtek sv. Jakuba – apoštola a v pátek sv. Jáchyma a Anny - rodičů Panny Marie. 

- Mše sv. během týdne budou slouženy bez změn. Ve středu a v pátek v 18:30.  

- Během nepřítomnosti faráře v Moravanech se ve všech záležitostech můžete obracet na pana faráře z Ořechova, tel.: 732 369 069,  e-mail: orechov-vsechsvatych@dieceze.cz  

- Mše sv. v Moravanech v neděli v srpnu budou slouženy v 10:30, v září bez změn, tj. v 9:00. Mše sv. ve středu v srpnu a září nebudou slouženy. V pátky mše bude sloužena jako obvykle, tj. v 18:30.

- V Želešicích mše sv. v neděli v srpnu a září zůstává bez změn. Během týdne místo mše sv. se bude konat Bohoslužba Slova, která bude předem v neděli vždycky vyhlášená. 

 

15.neděle mezidobí – 14. 7. 2019, Moravany a Nebovidy  

- Dnes 14. 7. slavíme 15. neděli mezidobí a zítra bude památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve. 

- Zítra 15. 7. ráno v 7:00 bude sloužená dodatečná mše sv. v Moravanech. 

- Ve středu 17. 7. mše sv. nebude sloužena z důvodu výletu mládeže s otcem Mariuszem do Polska. V pátek mše bude sloužena bez změn, tzn. v 18:30. 

- Výlet mládeže do Polska, do Vysokých Tater, se uskuteční od pondělí 15. 7. do pátku 19. 7. Přihlásilo se 16 osob. Prosíme o modlitbu. Otce Mariusze bude v tom čase zastupovat farář z Ořechova, o. Krzysztof Drzazga. 

- Dnes 14. 7. odpoledne jste zváni na pouť k Panně Marii Karmelské do Syrovic. Od 14:00 – 15:00 bude procesí od kříže za Syrovicemi (směrem na Vojkovice) k soše sv. Josefa. A současně v kostele v Syrovicích proběhne modlitba růžence (14:00 – 15:00) pro ty, kteří nepůjdou s procesím. V 15:00 bude sloužena poutní mše svatá. 

 

14.neděle mezidobí – 7. 7. 2019, Moravany a Nebovidy    

- Dnes 7. 7. slavíme 14. neděle mezidobí. Ve čtvrtek je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.  

- Ve středu 10. 7. nebude v Moravanech sloužena mše sv., z důvodu poutě do Medjugorie. 

- V pátek 12. 7. mše bude sloužena bez změn, tj. v 18:30. 

- V tomto týdnu od středy 10. 7. až do 14. 7. neděle proběhne v areálu výstaviště BVV v Brně již po třinácté další ročník Katolické charismatické konference. Jak sdělují organizátoři, hlavním hostem letos bude P. Ing. ThLic. Michal Zamkovský, CSsR ze Slovenska, řeholní kněz a misionář. Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle bude hlavním celebrantem bohoslužby v neděli 14. 7. v 11:00 hodin. 

- Chci ze srdce poděkovat organizátorům Dětského dne na farní zahradě v Moravanech, který se konal v minulou neděli. 

Poděkování patří také rodinám, které přijaly pozvání a zúčastnily se programu.          

 

13.neděle mezidobí – 30. 6. 2019, Moravany a Nebovidy

- Dnes 30. 6. slavíme 13. neděle mezidobí. Ve středu bude Svátek sv. Tomáše, apoštola a v pátek Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a naší země. 

- Na slavnost sv. Cyrila a Metoděje (5. 7.) už tradičně vás zvu na poutní mši sv. do Ořechova ke kapli zasvěcené těmto světcům, v 9:00.Krása mešní liturgie je obvykle doplněna doprovodem místní dechovky, účastí hasičů ve slavnostních uniformách a účastí dětí v ořechovských krojích. Touto mší sv. začínají také ořechovské hody, které každoročně organizuje Sbor dobrovolných hasičů. Kaple se nachází uprostřed obce, na ulici Ořechovičské. 

- Na slavnost sv. Cyrila a Metoděje (5. 7.) mše sv. v Moravanech nebude sloužená. 

- Na slavnost sv. Cyrila a Metoděje (5. 7.) máte také možnost zúčastnit se Národní poutě na Velehradě. Slavnostní mše sv. bude sloužená na nádvoří před bazilikou v 10:30 a hlavním celebrantem a kazatelem bude  Mons. Charles D. Balvo, apoštolský nuncius v ČR. Slavnosti budou také přenášeny Českou televizí a Českým rozhlasem Vltava. 

- Dnes odpoledne 30. 6. se moravanské děti a jejích rodiče mohou těšit na Dětský den na farní zahradě v Moravanech. Začne v 15:00. Na programu jsou hry a odměny pro děti, a kolem 17:00 táborák pro všechny. Můžete si přinést vlastní pruty k opékání i špekáčky.

 

12. neděle mezidobí (Boží Tělo) – 23. 6. 2019, Moravany a Nebovidy     

- Dnes 23. 6. slavíme Slavnost Těla a Krve Páně. 

- Zítra 24. 6. bude Slavnost Narození Jana Křtitele. Dodatečná mše sv. bude sloužená ráno v 8:30.

- V pátek 28. 6. nás čeká Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova. 

- V sobotu 29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů. Mše bude ráno v Želešicích v 8:00. 

- Petr a Pavel jsou také patrony naší brněnské katedrály, ale pontifikální mše sv. z této slavnosti bude sloužená v neděli 30. 6. v 9:00 a bude ji mít biskup Pavel Konzbul.  

- Ve středu 26. 6. 2019 po večerní mši sv. chci opět pozvat na faru 6. třídu. Sejdeme se cca 19:20.  

- Ve čtvrtek 27. 6. proběhne v Želešicích na faře a farní zahradě Farní odpoledne pro děti k ukončení školního roku. Začne mši sv. na faře v 17:00. Zvu také děti z Moravan. 

- V neděli 30. 6. za týden se moravanské děti a jejích rodiče mohou těšit na Dětský den na farní zahradě v Moravanech. Začne v 15:00. Budou jako obvykle zajímavé hry a odměny, a kolem 17:00 táborák. Můžete si přinést vlastní pruty k opékání i špekáčky. 

 

Slavnost Nejsvětější Trojice 16. 6. 2019, Moravany a Nebovidy

- Dnes 16. 6. slavíme Slavnost Nejsvětější Trojice.

- Na tento týden připadá také Slavnost Těla a Krve Páně. V Moravanech ji budeme slavit v neděli 23. 6. za týden a po mši svaté bude dodatečná adorace Nejsvětější Svátosti. 

- V Želešicích Slavnost Těla a Krve Páně oslavíme ve čtvrtek 20. 6. v 18:00. 

- V pátek 21. 6. chci pozvat na setkání 6. a 7. třidu. Sejdeme se na faře v 19:20, hned po mši svaté. 

- V sobotu 22. 6. v kostele P. Marie Pomocnice Křesťanů v Brně – Žabovřesky uzavřou svátost manželství Veronika Šímová z Nebovid a Ondřej Bartošek. Kdo by věděl o nějaké překážce bránící tomuto sňatku, je povinen to oznámit správci farnosti. Prosím také o modlitbu za tyty snoubence. 

- V neděli 23. 6. za týden proběhne sbírka na bohoslovce. 

- V neděli 30. 6. za dva týdny se děti a jejich rodiče mohou těšit na Dětský den ve farní zahradě. Začne v 15:00. 

- V závěru příštího týdne se bude konat Festival Kefasfest v Dolních Kounicích pro mládež.Akce se uskuteční v prostorách bývalého kláštera Rosa coeli o víkendu 21. – 23. 6. 2019. Hlavními hosty letošního ročníku jsou Raego, Pavel Helan a Dominika Gurbaľová, Michal Horák, Good Work, Envej, Irnis, Adonai a další. Nebojte se pozvat i své nevěřící kamarády a přijeďte si užít křesťanskou akci, která je otevřená všem lidem, kteří chtějí zažít festival s rodinnou atmosférou v jedinečném prostoru Rosa coeli. Více informací o festivalu a online vstupenky najdete na www.kefasfest.cz a na facebooku www.facebook.com/kefasfest.

 

Slavnost seslání Ducha svatého 9. 6. 2019, Moravany a Nebovidy   

- Dnes 9. 6. Slavností seslání Ducha svatého končí doba velikonoční.  

- V tomto týdnu, od středy 12. 6. do neděle 16. 6. se bude konat pěší pouť mužů do Zlatých Hor. Kdo by chtěl se poutě zúčastnit a není ještě přihlášen, ať to co nejdříve učiní. Pouť začne ve středu mši sv. v moravanském kostele v 9:00. 

- Mše sv. ve středu kvůli pouti bude ráno v 9:00. V pátek bez změn. 

- Mše sv. v Želešicích během týdne nebudou slouženy. 

- V neděli 16. 6. za týden mše bude pro děti, s požehnáním na prázdniny. 

- Blíží se Festival Kefasfest v Dolních Kounicích pro mládež. Akce se uskuteční v prostorách bývalého kláštera Rosa coeli o víkendu 21. – 23. 6. 2019. Hlavními hosty letošního ročníku jsou Raego, Pavel Helan a Dominika Gurbaľová, Michal Horák, Good Work, Envej, Irnis, Adonai a další. Nebojte se pozvat i své nevěřící kamarády a přijeďte si užít křesťanskou akci, která je otevřená všem lidem, kteří chtějí zažít festival s rodinnou atmosférou v jedinečném prostoru Rosa coeli. Více informací o festivalu a online vstupenky najdete na www.kefasfest.cz a na facebooku www.facebook.com/kefasfest.

Součásti programu bude také v neděli 23. 6. mše sv. v 9:30 s otcem biskupem Pavlem Konzbulem.  Po mši sv. následuje koncert  smyčcového kvarteta – Aristo Quartet - složené ze zkušených profesionálních hudebníků z Brna a Kyjova, které se kromě klasických koncertů věnuje hraní a natáčení originálních úprav filmové a populární hudby.

 

7.neděle velikonoční  - 2. 6. 2018 Moravany a Nebovidy 

- Dnes 2. 6. prožíváme 7. velikonoční neděli. Za týden Slavnosti Seslání Ducha svatého konči velikonoční doba. V pondělí budeme mít svátek sv. Matěje a ve středu Svátek sv. Jana Nepomuckého. 

- Ve středu 5.6. v 17:00 v kostele budou mít setkání rodiče a děti, které letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání. 

- Ve čtvrtek 6.6. v 19:30 na faře se uskuteční setkání Ekonomické rady farnosti Moravany. 

- V sobotu 8.6. večerní adorace v moravanském kostele se bude konat o hodinu dřív, tj. od 19:00 – 20:00. Součásti této modlitby bude poslední den Noveny před Slavnosti Seslání Ducha svatého. Tuto novenu se modlíme po každé mši svaté a když není tento den mše, tak se modlitba koná bez kněze v 19:00 v kostele.

- Sbírka za týden v neděli 9.6. bude určená na charitativní účely. 

- Mši v sobotu 8.6. v Želešicích bude sloužit o. Vít Severa ze Syrovic. Mše začne o půl hodiny později než obvykle, tj. v 8:30. 

- Setkání společenství mužů proběhne za dva týdny 16. 6. v 19:00. 

 

6.neděle velikonoční 26. 5. 2019, Moravany a Nebovidy

- Dnes 26. 5. prožíváme 6. neděli velikonoční. 

- Na čtvrtek 30. 6. připadá Slavnost Nanebevstoupení Páně. Dodatečná mše v Moravanech bude sloužena v 18:30, v Želešicích v 17:00 v kostele.

- V pátek 31. 5. nás čeká Svátek Navštívení Panny Marie a v sobotu 1. 6. památka sv. Justina, mučedníka. 

- Dnes 26. 5. večer proběhne další setkání společenství mužů. Sejdeme se v 18:30. Na setkání jsou srdečně zvaní rovněž bratři, kteří se chystají v červnu (12.-16.) na pěší pouť mužů do Zlatých Hor. 

- Zítra 27. 5. v 18:00 budou mít na faře v Moravanech setkání dospělí, kteří se připravují na přijeti svátosti.  

- Za týden v neděli 2. 6. v 17:00 se v salonku Moravanské rychty uskuteční další setkání společenství manželů - tentokrát "společenství" v množném čísle, protože se setkají manželské páry z Moravan a Ořechova.  Zveme také páry, které nechodí pravidelně na tato setkání. Jako hosty jsou pozvání manželé Blažkovi a P. Stanislav Tomšíček, kteří se v královéhradecké diecézi věnují formaci manželů a pastoraci. 

Tématem setkání bude svátost manželství z pohledu nauky Jana Pavla II. (Teologie těla). Kromě přednášky se můžete těšit na společnou besedu a agapé.Na setkání můžeme přinést i vlastní občerstvení, nápoje lze zakoupit v Rychtě. 

Hlídání dětí bude zajištěno na faře, děti tam můžete před pátou hodinou odevzdat a cca v 19:00 opět vyzvednout. 

- Děkuji mnohým z vás za účast na programu Noci kostelů v Nebovidech, zejména těm, kteří se podíleli na přípravě této akce. 

 

5.neděle velikonoční 19. 5. 2019, Moravany a Nebovidy  

- Dnes 19. 5. prožíváme 5. neděli velikonoční. Zítra bude památka sv. Klementa Marie Hofbauera. Na příští neděli 26. 5. připadá Den modliteb za pronásledované křesťany. 

Naši biskupové nám k tomuto dni napsali své slovo a výzvu ke sbírce na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Sbírka se uskuteční příští neděli 26. 5.   

- Další setkání společenství mužů se bude konat v neděli 26. 5. za týden, v 18:30. 

- V neděli 26. 5. za týden bude v Želešicích slavnost prvního svatého přijímání.

- Na nástěnce je pozvání na Mariánské poutě v Žarošicích.  

- V úterý 21. 5. v 19:00 máme také pozvání na Slavnost posvěcení brněnské katedrály. Pontifikální bohoslužbu při příležitosti výročí jejího posvěcení bude slavit otec biskup Vojtěch Cikrle.  

- Tento pátek 24. 5. proběhne už 11. ročník Noci kostelů. V brněnské diecézi se do této akce zapojí 202 míst s nabídkou téměř 1 100 programů. 

V naších farnostech tentokrát nabídneme program v nebovidském kostele. Podrobnosti najdete na nástěnce, na webu farnosti Moravany a webu Noci kostelů  https://www.nockostelu.cz. Pozvěte prosím osoby, které možná nechodí pravidelně do kostela ale mohly by mít zájem o tuto akci. 

- Tento pátek 24. 5. mše sv. v Moravanech nebude sloužená. Přijměte pozvání na mši a program Noci kostelů do Nebovid. 

 

Program Noci kostelů 24. května 2019 v Nebovidech

18:00

-

18:30

Přivítání a představení Výtvarné vernisáže dětí ze ZŠ Moravany na téma života sv. Kateřiny Alexandrijské 
 

18:30

-

19:30

Přednáška Dr.Kateřiny Dvořákové a Martina Hotárka : Kostel sv. Kříže - gotické nástěnné malby, poslední výzkumy 
 

19:30

-

20:30

Večer chval 
 

 

4.neděle velikonoční 12. 5. 2019, Moravany a Nebovidy  

- Dnes 12. 5. prožíváme 4. neděli velikonoční. Je to den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.  

- Zítra v 18:00 bude se na faře konat příprava dospělých na svátosti. 

- Od tohoto pátku 17. 5. do neděle 19. 5. se bude konat farní víkend farnosti Moravany v Osové Bítýšce. Součástí programu je sobotní pěší pouť (18.5). z Osové Bítýšky do Křižanova k sv. Zdislavě patronce rodin. Vychází se ráno v 9:00 a jde se přibližně 11 km přírodou. Kolem 13:00 je v Křižanově mše sv. a modlitba za rodiny, po ní společný oběd v místní restauraci. Zájemci o oběd musejí se ale hlásit předem u manželů Kaňovských z Moravan, tel.: 603 963 388 nebo 604 338 802. Byl bych rád, kdyby na celý víkend nebo na sobotní pouť přijali pozvání i želešičti farníci.  

- Kvůli farnímu víkendu v Osové Bítýšce nebude v pátek 17. 5. setkání mládeže. 

- Setkání společenství mužů se bude konat za dva týdny v neděli 26. 5. v 18:30. 

Mimořádné sbírky do prázdnin

- V neděli za dva týdny 26. 5. proběhne v naších kostelích sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu.

- V neděli 9. 6. 2019 bude sbírka na charitativní účely.  

- V neděli 23. 6. sbírka na bohoslovce.

 

- Za necelé dva týdny v pátek 24. 5. se můžete těšit na Noc kostelů. V naších farnostech tentokrát nabídneme program v nebovidském kostele. Podrobnosti najdete na nástěnce a na webu farnosti Moravany a webu Noci kostelů  https://www.nockostelu.cz

Program Noci kostelů 24. května 2019

18:00

-

18:30

Přivítání a představení Výtvarné vernisáže dětí ze ZŠ Moravany na téma života sv. Kateřiny Alexandrijské 
 

18:30

-

19:30

Přednáška Dr.Kateřiny Dvořákové a Martina Hotárka : Kostel sv. Kříže - gotické nástěnné malby, poslední výzkumy 
 

19:30

-

20:30

Večer chval 
 

20:30

-

21:30

Mše svatá

 

 

3.neděle velikonoční 5. 5. 2019, Moravany a Nebovidy    

- Dnes 5. 5. prožíváme 3. neděli velikonoční.  

- Dnes 5. 5. odpoledne v 16:00 se můžete v Moravanech těšit na koncert duchovní hudby s názvem „Křesťanské Velikonoce v hudbě, slově a poezii“. Podrobnosti najdete na nástěnce. 

Společenství manželů se dnes nebude konat. 

- Večer 5. 5. v 17:30 vás zvu na malou oslavu mých narozenin na faře. Připraveno bude malé pohoštění a můžeme se spolu podívat na fotky z života farností, kde jsem působil. 

- Ve středu 8. 5. v liturgickou památku Panny Marie, Prostřednice všech milosti, nás ořechovská farnost zve na pouť ke ctí sv. Peregrina. Ve 14:00 vyjde průvod od pneuservisu, ul. Kyselková. V 15:00 bude mše u lesní kaple sv. Peregrina. Za nepřiznivého počasí poutní mše bude sloužená v kostele Všech svatých v Ořechově. 

- Z důvodu poutě ke ctí sv. Peregrina mše ve středu 8. 5. bude sloužená ráno v 7:30, protože asi ne všichni se chystají na pouť. 

- V pátek 10. 5. po večerní mši sv., cca 19:20 zvu na faru mládež z 6. a 7. třidy ZS. 

- Na neděli za týden 12. 5. připadá 56. světový den modliteb za duchovní povolání.

- Za necelé dva týdny od 17. 5. do 19. 5. se bude konat farní víkend farnosti Moravany v Osové Bítýšce.Součástí programu je sobotní pěší pouť (18.5). z Osové Bítýšky do Křižanova k sv. Zdislavě patronce rodin. Vychází se ráno v 9:00 a jde se přibližně 11 km přírodou. Kolem 13:00 je v Křižanově mše sv. a modlitba za rodiny, po ní společný oběd v místní restauraci. Zájemci o oběd musejí se ale hlásit předem u manželů Kaňovských z Moravan, tel.: 603 963 388 nebo 604 338 802. Byl bych rád, kdyby na celý víkend nebo na sobotní pouť přijali pozvání i želešičci farníci.  

 

2.neděle velikonoční 28.4.2019 - Moravany a Nebovidy   

- Dnes 28. 4. prožíváme 2. neděli velikonoční. „Svatý otec Jan Pavel II. si přál, aby tato neděle byla slavena jako slavnost Božího milosrdenství… Milosrdenstvím se vyjadřuje celá specifická přirozenost Boha, jeho svatost, moc pravdy a lásky. Stávejte se den po dni muži a ženami Božího milosrdenství! Milosrdenství je šatem světla, které nám Pán daroval křtem. Nesmíme dopustit, aby toto světlo zhaslo; naopak, musí v nás růst každým dnem a tak přinášet světu radostné poselství Boha.“(Benedikt XVI.)

- Dnes 28. 4. večer proběhne společenství mužů. Sejdeme se v 18:30 v kostele.  

- Zítra 29. 4. v 18:00 budou mít na faře setkání dospělí, kteří se připravuji na svátosti. 

- V pátek 3. 5. na první pátek v měsíci se bude po mši sv. v Moravanech konat adorace NS. Povede ji jako obvykle mládež.Potom setkání společenství mládeže. 

- Za týden v neděli 5. 5.  odpoledne v 16:00 se můžete v Moravanech těšit na Koncert duchovní hudby s názvem „Křesťanské velikonoce v hudbě, slově a poezii“. Plakát je na nástěnce. 

- Hned po tomto koncertu (5. 5.), cca 17:00 proběhne na faře setkání společenství manželů. 

- V úterý 8. 5. v liturgickou památku Panny Marie, Prostřednice všech milosti, nás ořechovská farnost zve na pouť ke ctí sv. Peregrina. Ve 14:00 vyjde průvod od pneuservisu, ul. Kyselková. V 15:00 bude mše u lesní kaple sv. Peregrina. Za nepřiznivého počasí poutní mše bude sloužená v kostele Všech svatých v Ořechově. 

- Májovou pobožnost a litanie k Panně Marii ve všedni dni se můžete modlit před mši svatou a v neděli po mši.  

- Vybízím vás také k modlitbě za déšť a příznivé počasí pro úrodu na polích.  

- Na závěr chci vám poděkovat za společnou modlitbu o svátcích, za úklid a výzdobu kostela, zpěvákům a scholi za krásné zpěvy, ministrantům za službu u oltáře, těm co četli čtení, a obzvlášť děkuji naším varhanícím a p. kostelníkovi. Asi 7 bratři také před svátky obětavě pracovalo na farní zahradě a při různých jiných pracích kolem fary. Jim rovněž patří velké díky za tuto práci. 

           

Svatý týden a velikonoční dny od 14.4. do 28.4. - Moravany a Nebovidy      

- Dnes 14. 4. prožíváme Květnou neděli a začínáme Svatý týden. Odpoledne v 17:00 bude křížová cesta, povedou ji senioři.  

- Ve středu 17. 4. mši sv. v Moravanech bude sloužit o. Jiří Plhoň, farář z Modřic. Budete mít možnost přistoupit ke svátosti smíření půl hodiny před mši sv. a potom ještě po mši sv., cca do 19:30.   

- Na Zelený čtvrtek 18. 4.mše svaté na Památku večeře Páně budou slouženy: v Moravanech v 19:15 a v Želešicích v 17:30. Budu rád, když bratři z ekonomické a pastorační rady přijmou pozvání k obřadu umývání nohou. 

- Na Velký pátek 19. 4. Obřady umučení Páně začnou: v Moravanech v 15:00a v 17:30 v Želešicích. Na Velký pátek začíná novena k Božímu milosrdenství (první den), pomodlíme se ji těsně před obřady, v 15:00. Ostatní dny (od 20. 4. do 27. 4.) se tuto novenu budeme modlit také v kostele vždy v 19:00. Křížová cesta na Velký pátek bude hned po obřadech.

- Velikonoční Vigilií v sobotu 20. 4. večer začne Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: v Moravanech v 22:00 a v Želešicích v 20:00.   

- V neděli 21. 4. na slavnost Zmrtvýchvstání Páně a na Velikonoční pondělí 22. 4. mše sv. budou slouženy jako obvykle v neděli: v Moravanech v 9:00, Želešicích v 10:30, v Nebovidech v 14:30. Na slavnost Zmrtvýchvstání Páně dle tradice proběhne žehnání pokrmů. 

Ostatní:  

- Na Zelený čtvrtek 18. 4. ráno v 9:00 vás jménem otce biskupa Vojtěcha zvu do naší katedrály sv. Petra a Pavla na Petrově,na mši sv. se svěcením olejů a obnovou kněžských závazků (missa chrismatis). 

- Na Velký pátek 19. 4.proběhne už tradičně ve světě dobrovolná sbírka s názvem „Boží hrob“– pro křesťany ve Svaté zemi. 

- Kasičky s „Postní almužnou“se ponesou v průvodu k oltáři v druhou neděli velikonoční 28. 4. Prosím, abyste je do to doby přinesli do kostela. 

- Vzadu v kostele bude listina, na které se můžete zapsat na modlitební bdění v kostele na Bílou sobotu 20. 4. bude od 10:00  – 19:00.

- Setkání společenství můžu se uskuteční v neděli 28. 4. v 18:30.   

- Po mši sv. paní Kubová z Ostopovic bude prodávat potravinové výrobky od bratři trapistů. 

- Střeličtí hasiči zvou na pouť na Svatý Hostýn, která se uskuteční v sobotu 27. 4. Odjezd autobusu je možný z Nebovid i z Moravan. Zájemci se mohou hlásit u p. Petra Koutného z Nebovid, tel.: 731 166 814.         

– Je k dispozici nové č. Farního zpravodaje.

 

5. neděle postní, 7. 4. 2019, Moravany a Nebovidy  

- Dnes 7. 4. prožíváme 5. neděli postní doby. Za týden Květnou neděli začne Svatý týden a přímá příprava na Velikonoce. 

- Dnešní 7. 4. křížovou cestu v 17:00 povede společenství manželů s dětmi. 

Potom bude následovat setkání manželů na faře.  

Za týden14. 4. křížovou cestu boudou mít senioři.  

- V pátek 12. 4. zvu na setkání na faru 6. a 7. třídu, v 19:20. 

- Sobotu 13. 4. chci poprosit o pomoc při jarních pracích kolem fary a na farní zahradě.Práci začneme v 9:00.  

- V sobotu 13. 4. v 13:30 se bude také konat úklid kostela před svatkami. Prosíme o pomoc. 

Na sobotu 13. 4. je ještě pozvání z diecéze pro mládež:

Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v sobotu 13. 4. v Brně. Začne v 9:00 v katedrále. Mladí se mohou těšit na skvělou atmosféru, setkání s Kristem, osobnější setkání s otci biskupy a mladými lidmi. Dopolední přednášky budou na témata: klimatická změna, fake news, genetika člověka, povolání, vztahy a další. V pátek 12. 4. od 17:30 bude předprogram: mše sv., akční hra, hudební vystoupení. Přespání a snídání v sobotu je zajištěno (150 Kč). Pozvete na to své kamarády. Podrobnosti jsou na webu DCM - https://brno.signaly.cz

 

4. neděle postní, 31. 3. 2019, Moravany a Nebovidy  

- Dnes 31. 3. prožíváme 4. neděli postní doby. 

- Dnešní 24. 3. křížovou cestu v 17:00 povede mládež. 

Za týden 7. 4. křížovou cestu boude mít společenství manželů s dětmi. 

- Zítra 1. 4. v 18:00 proběhne na faře příprava dospělých na svátosti. 

- V pátek 5. 4. na první pátek v měsíci po večerní mši svaté se bude konat adorace, kterou povede mládež. Potom na faře proběhne setkání mládeže.

Pozvání z diecéze:

Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v sobotu 13. 4. v Brně. Začne v 9:00 v katedrále. Mladí se mohou těšit na skvělou atmosféru, setkání s Kristem, osobnější setkání s otci biskupy a mladými lidmi. Dopolední přednášky budou na témata: klimatická změna, fake news, genetika člověka, povolání, vztahy a další. V pátek 12. 4. od 17:30 bude předprogram: mše sv., akční hra, hudební vystoupení. Přespání a snídání v sobotu je zajištěno (150 Kč). Pozvete na to své kamarády. Podrobnosti jsou na webu DCM - https://brno.signaly.cz

V Duchovním centru sv. Františka z Pauly na Vranově u Brna se bude konat Konference o pastoraci manželů, 29. 4. – 30. 4. (pondělí a úterý). Přednášejícím bude Mons. Renzo Bonetti, prezident sdružení Famiglia Dono Grande (Rodina Velký Dar), Program je pro kněze a jejích spolupracovníky, zasvěcené osoby a manželé. Přihlašování na www.akademie.biskupstvi.cz

Pozvání na žďárské pašijev úterý 16. 4. 2019 (ve Svatém týdnu) v 20:00,                                       https://www.pasijezr.cz. 250 žďárských farníků připravuje pašijové drama Co se stalo s Ježíšem? Zájemci o cestu autobusem se mohou přihlásit do 7. 4. na adrese pozorice@dieceze.cz . Pak se zveřejní, kde a kdy se bude nastupovat. Cena za autobus je 160 Kč.

 

3. neděle postní, 24. 3. 2019, Moravany a Nebovidy  

- Dnes 24. 3. prožíváme 3. neděli postní doby. 

- Dnešní 24. 3. křížovou cestu v 17:00 povedou ženy a maminky. 

Za týden 31. 3. křížovou cestu boude mít mládež.

- Zítra 25. 3. je Slavnost Zvěstování Páně. Je to současně Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. 

- V sobotu 30. 3. v 19:00 se můžete těšit na Večer chvál. Když je večer chvál, tak se už potom nekoná tradiční sobotní adorace ve 20:00 hodin. 

Pozvání z diecéze:

Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v sobotu 13. 4. v Brně. Začne v 9:00 v katedrále. Mladí se mohou těšit na skvělou atmosféru, setkání s Kristem, osobnější setkání s otci biskupy a mladými lidmi. Dopolední přednášky budou na témata: klimatická změna, fake news, genetika člověka, povolání, vztahy a další. V pátek 12. 4. od 17:30 bude předprogram: mše sv., akční hra, hudební vystoupení. Přespání a snídání v sobotu je zajištěno (150 Kč). Pozvete na to své kamarády. Podrobnosti jsou na webu DCM - https://brno.signaly.cz

V Duchovním centru sv. Františka z Pauly na Vranově u Brna se bude konat Konference o pastoraci manželů, 29. 4. – 30. 4. (pondělí a úterý). Přednášejícím bude Mons. Renzo Bonetti, prezident sdružení Famiglia Dono Grande (Rodina Velký Dar), Program je pro kněze a jejích spolupracovníky, zasvěcené osoby a manželé. Přihlašování na www.akademie.biskupstvi.cz

Pozvání na žďárské pašije v úterý 16. 4. 2019 (ve Svatém týdnu) v 20:00, https://www.pasijezr.cz. 250 žďárských farníků připravuje pašijové drama Co se stalo s Ježíšem? Zájemci o cestu autobusem se mohou přihlásit do 7. 4. na adrese pozorice@dieceze.cz . Pak se zveřejní, kde a kdy se bude nastupovat. Cena za autobus je 160 Kč.

 

2. neděle postní, 17. 3. 2019, Moravany a Nebovidy  

- Dnes 17. 3. prožíváme 2. neděli postní doby. 

- Připomínám, že po celou postní dobu se konají v naších farnostech pobožnosti křížové cesty. V Moravanech každou neděli v 17:00 a v pátky v 17:50 před mší sv. V Nebovidech jenom v neděli ve 14:00, před mší sv. 

Dnešní 17. 3. křížovou cestu v 17:00 povedou muži. A hned potom budou mít setkání na faře.  

Za týden 24. 3. křížovou cestu připraví ženy a maminky. 

- V pondělí 18. 3. v 18:00 na faře bude příprava dospělých na svátosti. 

- V úterý 19. 3. je Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Mše bude sloužená v Moravanech v 18:30.

- Ve středu 20. 3. po mši sv., cca v 19:15 proběhne na faře další setkání Ekonomické rady Farnosti Moravany. 

- V pátek 22. 3. chci opět pozvat na setkání žáky 6. a 7. třídy. Sejdeme se po večerní mši, cca v 19:20. 

- Pani katechetka Radka Slavíková a paní Marta Tučková nám všem připravily  úkoly na postní dobu: vzadu na stolku jsou 2 košíčky. 1 košík je s úkoly pro děti z MŠ a 2 košík pro žáky ze ZŠ. Za splněné úkoly si děti a žáci ZŠ mohou dávat na nástěnku žluté kamínky. Mládež a dospěli si mohou tahat křížky s úkoly a také je dávat na nástěnku. – Některé úkoly mohou být zajímavé a možná i duchovně užitečné. Zveme k zapojení se. 

- V červenci od 15. 7. do 19. 7. se jako v předchozích létech bude konat výlet pro mládež do Polska, hlavně do Zakopaného a polských Vysokých Tater. Momentálně je přihlášeno 13 osob. Zbyly ještě dvě volna místa. Chci už objednat noclehy, proto přihlašování je možné do neděli 24. 3. příštího týdne. 

- Změnily se dva termíny konání Večerů chvál. Podrobnosti jsou na nástěnce. V tomto měsíci Večer chvál bude až v sobotu 30. 3. 

 
 

1. neděle postní, 10. 3. 2019, Moravany a Nebovidy  

- Dnes 10. 3. prožíváme 1. neděli postní doby. 

- Po celou postní dobu se budou konat v naších farnostech pobožnosti křížové cesty. V Moravanech budou každou neděli v 17:00 a v pátky v 17:50 před mší sv. V Nebovidech jenom v neděli ve 14:00, před mší sv.

Dnešní křížovou cestu v 17:00 povedou děti.Po mši sv. prosíme děti a rodiče, aby chvilku zůstali. Bude mála příprava na křížovou cestu a zkouška písníček. 

- Za týden v neděli 17. 3. křížovou cestu v 17:00 povedou mužia hned potom budou mít setkání na faře. 

- Pani katechetka Radka Slavíková nám všem připravila úkoly na postní dobu: vzadu na stolku jsou 2 košíčky. 1 košík je s úkoly pro děti z MŠ a 2 košík pro žáky ze ZŠ. Za splněné úkoly si děti a žáci ZŠ mohou dávat na nástěnku žluté kamínky. Mládež a dospěli si mohou tahat křížky s úkoly a také je dávat na nástěnku. – Některé úkoly mohou být zajímavé a možná i duchovně užitečné. Zveme k zapojení se. 

- V pátek 15. 3. po mši sv. bude mít setkání starší mládež.  

- Zveme manžele z našich farností na postní duchovní obnovu pro manželské páry v karmelitánském klášteře v Kostelním Vydří. Obnova začne ve čtvrtek večer 4. dubna a skončí v neděli 7. dubna. Povede ji karmelitán P. Serafim Jan Smejkal. Podrobné informace a přihlašování u manželů Šímových nebo otce Mariusze. Je nutné se závazně přihlásit nejpozději do 15. března, tj. už v tomto týdnu.

- S doporučením České biskupské konference bude se i letos konat dobročinná akce Postní almužna. Zapojit se do ní může každý. Jsou k tomu připraveny papírové pokladničky – postničky, které najdete na stolku vzadu kostela. Postničky mohou být v rodinách vhodným nástrojem při výchově děti k solidaritě a vnímání potřeb lidí v nouzi. Vybrané prostředky budou použity charitou Brno a oblastními Charitami. 

- Diecézní Katechetické centrum připravilo také malý Průvodce postní dobou. Máte ho také k dispozici vzadu kostela na stolku. 

- V sobotu 30. 3. se uskuteční v Telnici „Dívčí olympiáda“ modřického děkanátu. Je to nabídka pro děvčata základních škol. Je zapotřebí se přihlásit. Hlaste se prosím u p. Petry Marcinčakovédo tohoto čtvrtku 14.3. 

 

8. neděle mezidobí, 3. 3. 2019, Moravany a Nebovidy  

- Dnes 3. 3. prožíváme 8. neděli liturgického mezidobí. 

- Dnes 3. 3. v 17:00 proběhne na faře setkání manželských párů. Na setkání jsou tentokrát pozvání manželé Steigartovi z Ořechova, kteří jsou studenty studia o manželství a rodině na Vranově u Brna, které zabezpečuje Akademie kanonického ve spolupráci s Papežským institutem Jana Pavla II. v Římě. Podělí se s námi svými zkušenostmi a budou mít přednášku o rodině. Srdečně zveme. 

- V pátek 8. 3. chci pozvat na setkání na faru v 19:20 mladší mládež ze 6. a 7. třidy ZŠ. 

- Ve středu 6. 3. Popeleční středou začíná postní doba a naše příprava na Velikonoce. Popeleční středa je dnem přísného postu (půst od zdrženlivosti masa a půst „újmy“ - jen jednou za den úplné nasycení). 

- Na Popeleční středu bude sloužená mše sv. s udělováním popelce: v Želešicích v 18:00, v Moravanech v 19:15. 

- Křížové cesty v postní době se budou konat: v Moravanech každou neděli v 17:00 a v pátky v 17:50 před mší sv. V Nebovidech křížové cesty budou jenom v neděli ve 14:00, před mší sv. 

- Zveme manžele z našich farností na postní duchovní obnovu pro manželské páry v karmelitánském klášteře v Kostelním Vydří. Obnova začne ve čtvrtek večer 4. dubna a skončí v neděli 7. dubna. Povede ji karmelitán P. Serafim Jan Smejkal. Podrobné informace a přihlašování u manželů Šímových nebo otce Mariusze. Je nutné se závazně přihlásit nejpozději do 15. března. 

- Ve dnech 8. a 9. 3. (pátek – sobota) se také bude konat v kostele sv. Janů v Brně (Minoritská ulice) duchovní obnova s karmelitánem P. Vojtěchem Kodetem. Začne v pátek v 15:30 mši svatou. 

- S doporučením České biskupské konference bude se i letos konat dobročinná akce Postní almužna. Zapojit se do ní může každý. Jsou k tomu připraveny papírové pokladničky – postničky, které najdete na stolku vzadu kostela. Postničky mohou být v rodinách vhodným nástrojem při výchově děti k solidaritě a vnímání potřeb lidí v nouzi. Vybrané prostředky budou použity charitou Brno a oblastními Charitami. 

- Máme k dispozici Farní zpravodaj. Najdete v něm inspirace k lepšímu prožití postní doby, se zvláštní přílohou k tomu účelu. Jsou tam také svědectví ze života farnosti, a informace ze života diecéze. Děkuji všem, kteří se zapojili do tvorby tohoto časopisu.  

- Diecézní Katechetické centrum připravilo také malý Průvodce postní dobou. Máte ho také k dispozici vzadu kostela na stolku. 

- V sobotu 30. 3. se uskuteční v Telnici „Dívčí olympiáda“ modřického děkanátu. Je to nabídka pro děvčata základních škol. Je zapotřebí se přihlásit. Hlaste se prosím u p. Petry Marcinčakové. 

 

7. neděle mezidobí, 24. 2. 2019

- Dnes 24. 2. prožíváme 7. neděli liturgického mezidobí. 

- V pátek 1. 3. na první pátek v měsíci budu navštěvovat nemocné. Můžete je přihlásit v sakristii.   

- V pátek 1. 3. po mši sv. bude adorace NS a po ni setkání starší mládeže na faře. 

- V sobotu 2. 3. se bude konat adorace na první sobotu v měsíci v Želešicích. Mše ve všedni dny jsou tam slouženy na faře. Ve čtvrtek v 17:00 a v sobotu v 8:00. 

- Za týden v neděli 3. 3. večer v 17:00 proběhne na faře setkání manželských párů. 

- V sobotu 30. 3. se uskuteční v Telnici „Dívčí olympiáda“ modřického děkanátu. Je to nabídka pro děvčata základních škol. Je zapotřebí se přihlásit. Hlaste se prosím u p. Petry Marcinčakové. 

 

5. neděle mezidobí, 10. 2. 2019

- Dnes 10. 2. prožíváme 5. neděli liturgického mezidobí. 

V pondělí je památka Panny Marie Lurdské a světový den nemocných.  

V pátek 15. 2. na večerní mši sv. v Moravanech se budeme modlit za nemocné a budu udělovat starším osobám a všem nemocným svátost pomazání nemocných. K přijetí této svátosti je zapotřebí být ve stavu milosti posvěcující, tj. bez těžkého hříchu. 

- Ve čtvrtek 14. 2. v 19:30 proběhne na faře další setkání redakční rady farního zpravodaje. 

- V pátek 15. 2. po mši sv. se uskuteční na faře v Moravanech setkání mládeže. 

- Za týden v neděli 17. 2. v 18:30 zvu na setkání společenství mužů. Sejdeme se nejdříve v kostele. 

- Sbírka v neděli 17. 2. za týden bude na „Haléř sv. Petra“.
Tato sbírka se koná na celém světě a její výnos používá Svatý Otec pro podporu potřebných lidí z celého světa.

 

4. neděle mezidobí, 3. 2. 2019, Moravany a Nebovidy  

- Dnes 3. 2. prožíváme 4. neděli liturgického mezidobí. 

V úterý je památka sv. Agáty, panny a mučednice, 

a ve středu sv. Pavla Mikiho a druhů mučedníků. 

- Dnes večer 3. 2. se uskuteční na faře v Moravanech další setkání společenství manželů, začne v 17:00. 

- V pátek 8. 2. po večerní mši sv., cca v 19:30 chci pozvat na faru žáky z 6. a 7. třídy. Už o to usiluji po několikáté a vidím, že bez spolupráce rodičů se tato setkání nemohou konat. Proto prosím rodiče, aby na to pamatovali a svým dětem tu možnost připomněli. 

- V sobotu 9. 2. v 17:30 budou mít setkání biřmovanci. 

 

3. neděle mezidobí, 27. 1. 2019 

- Dnes 27. 1. prožíváme 3. neděli liturgického mezidobí. 

V pondělí je památka sv. Tomáše Akvinského,

ve čtvrtek sv. Jana Boska, 

a sobotu Svátek Uvedení Páně do chrámu.

- V pondělí 28. 1. v 18:00 bude na moravanské faře příprava dospělých na svátosti. 

- Ve čtvrtek 31. 1. v Želešicích v 18:30 setkání rodičů a děti, které letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání. 

- V pátek 1. 2. je první pátek v měsíci. Po mši sv. v Moravanech proběhne adorace NS, kterou povede mládež. 

- V sobotu 2. 2. po ranní mši sv. v 8:00 v Želešicích bude adorace NS na první sobotu v měsíci.  

- Za týden v neděli 3. 2. se uskuteční na faře v Moravanech další setkání společenství manželů, od 17:00. 

 

2. neděle mezidobí, 20. 1. 2019 

- Dnes 20. 1. prožíváme 2. neděli liturgického mezidobí. 

V pondělí je památka sv. Anežky Římské, 

ve čtvrtek sv. Františka Saleského, 

v pátek Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 

a v sobotu památka sv. Timoteje a Tita. 

- Dnes 20. 1. večer v 18:30 se uskuteční další setkání mužů. 

- V pátek 25. 1. v 17:00 proběhne na faře setkání členů hnutí Křesťan a práce.  

- V sobotu 26. 1. v 19:00 bude v moravanském kostele Večer chval. 

 

Neděle 13. 1. 2019 – Svátek Křtu Páně, Moravany a Nebovidy      

- Dnes 13. 1. prožíváme Svátek Křtu Páně, končí vánoční doba a začíná tzv. liturgické mezidobí.    

- Dnes 13. 1. v 16:00 se bude konat setkání společenství manželů, na moravanské faře. 

- Dnes v 18:00 se uskuteční v Nebovidech koncert skupiny VZDUŠNE ZÁMKY. Podrobné informace najdete na plakátu na nástěnce.   

- Zítra 14. 1. večer v 18:00 proběhne na faře příprava dospělých na svátosti. 

- Ve čtvrtek 17. 1. v 18:30 zvu na setkání na faru žáky 6. a 7. třídy z naši farnosti. 

- V pátek 18. 1. po mši sv. v Moravanech má setkání mládež.

- V sobotu 19. 1. se těšíme na Farní ples v Ořechově. Kdo z vás by chtěl přispět do tomboly během plesu nějakým darem, můžete to učinit do tohoto pátku 18. 1. a dar předat Vojtovi Langáškovi na ul. Květné v Moravanech, tel.: 605 540 776. 

- V sobotu 19. 1. kvůli farnímu plesu bude zrušená sobotní večerní adorace v Moravanech.  

- V neděli 20. 1. za týden mše sv. bude sloužená „pro děti“.

- V neděli 20. 1. za týden večer v 18:30 se uskuteční další setkání mužů. 

- Tříkrálová sbírka vynesla: v Moravanech 112 333, - Kč, v Nebovidech 27 818, - Kč, v Želešicích 49 173, - Kč. Ještě jednou děkuji za obětavost koledníkům. 

- Zítra 14. 1. v 15:00 bude pohřeb p. Ludmily Grycové z Moravan, naši věrné farníci od roku 1978, kdy se sem do Moravan svým manželem Milošem přistěhovali. Zemřela v uplynulé pondělí 9. 1. ve věku nedožitých 95 let.  Děkujeme Bohu za ní a za všechno dobré, kterého se nám dostalo jejím prostřednictvím. Jako zdravotní setra mnohým z farnosti obětavě sloužila. Parte je na nástěnce.              ¨

 

Neděle 6. 1. 2019 – Slavnost Zjevení Páně, Moravany a Nebovidy 

- Dnes 6. 1. prožíváme Slavnost Zjevení Páně, tradičně nazývána Svatkem Tří králů. 

- Za týden 13. 1. Svátkem křtu Páně skončí vánoční doba a začne tzv. liturgické mezidobí. 

- V neděli za týden 13. 1. večer se bude konat setkání společenství manželů. Proběhne na moravanské faře v 17:00.

- Během tohoto týdne se chystám odjet na formační setkání kněží z hnutí Fokolare. Bude mne zastupovat otec Krzysztof Drzazga, farář z Ořechova, tel.: 732 369 069.  

- V sobotu 12. 1. ráno v Želešicích místo ranní mše svaté v 8:00 se bude konat Bohoslužba Slova. 

- Na závěr chci ze srdce poděkovat koledníkům Tříkrálové sbírky, která proběhla včera v Moravanech a Želešicích… V Nebovidech se koná dnes dopoledne. 

Pozvání z diecéze: 

- Tento pátek 11. 1. od 19:00 bude ve zpěvárně v Pozořicích setkání biřmovanců a mládeže. Téma: Duchovní proudy v moderní hudbě, rozlišování dobrých a škodlivých skladeb. Host: P. Pavel Šupol. 

- Diecézní Ples mládeže 2019 se uskuteční 18. 1., v sále Milosrdných bratří na ulici Vídeňská v Brně; v 19:00 mše svatá v kostele sv. Leopolda; ve 20:00 zahájení plesu. Lístky je možné zakoupit přes internet. Více zde.

 

Neděle 30. 12. 2018 – Svátek Svaté Rodiny, Moravany a Nebovidy 

- Dnes 30. 12. Svátek Svaté Rodiny. 

- Zítra 31. 12. je památka sv. Silvestra I., a končí občanský rok 2018. V Moravanech bude sloužená dodatečná mše sv. v 19:00 a po mši během adorace poděkujeme za uplynulý rok. 

- V úterý 1. 1. 2019 na Nový rok mše budou slouženy jako v neděli: v Moravanech v 9:00, v Želešicích v 10:30 a v Nebovidech v 14:30. Tento den církev slaví jako Slavnost Matky Boží Panny Marie a už tradičně je to také Světový den modliteb za mír. 

- Ve středu 2. 1. bude památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve. 

- Ve čtvrtek 3. 1. bude po mši sv. adorace na první čtvrtek v Želešicích a pátek 4. 1. adorace na první pátek v Moravanech. 

- V sobotu 5. 1. bude se konat v Moravanech a Želešicích Tříkrálová sbírka. Požehnání koledníkům proběhne: v Želešicích v 8:45 (hned po mši), V Moravanech v 9:30. 

- Za týden v neděli 6. 1. nás čeká Slavnost Zjevení Páně, tradičně nazývána Svatkem Tří králů.  

- Na závěr chci poděkovat všem, kteří se zúčastnili bohoslužeb během uplynulého roku a svou modlitbou a skutkem se podíleli na společném dobru farnosti ...

 

3. Neděle adventní, 16. 12. 2018, Moravany a Nebovidy     

- Dnes máme 3. adventní neděli. 

- Dnes 16. 12. večer proběhne v Moravanech další setkání společenství mužů. Sejdeme se nejdříve v kostele v 17:30 a potom setkání bude pokračovat na faře.  

- V pátek 21. 12. bude mši sv. sloužit otec Krzysztof Drzazga, farář z Ořechova. Budete mít možnost přistoupit u něj ke svátosti smíření, a to před mši a po mši. 

- V sobotu 22. 12. otec Krzysztof bude zpovídat v Želešicích na faře (Farní 138) od 8:30 – 9:30. 

- Otec Mariusz bude dodatečně zpovídat v sobotu 22. 12. během adorace od 20:00 – 21:00. 

- Poslední možnost přijmout svátost smíření bude v neděli 23. 12. v Modřicích na faře od 17:00. Bude tam zpovídat několik kněží z modřického děkanátu. 

- Betlémské světlo si budete moci opatřit v tomto kostele za týden v neděli 23. 12., v čase od mši svaté až do 16:00. A v pondělí 24. 12. od 10:00 – 13:00. V pondělí 24. 12. do oběda bude mít k dispozici betlémské světlo také rodina Kořenkova, ul. Května 8. 

- Program vánočních bohoslužeb je na farním webu, nástěnce a ve farním Zpravodaji. 

- Na Slavnost Narození Páně 25. 12. proběhne koncert v Nebovidech, v 18:00. Vystoupí p. Jana Chaloupková – soprán a doprovázet ji bude a moderovat koncert p. Jan Král. 

- Na koncert v moravanské scholy se můžete těšit na Štěpána 26. 12., v kostele  Moravanech v 18:00.  

- Otec biskup nám napsal dopis ohledně adoračního dne. 

 

2. Neděle adventní, 9. 12. 2018, Moravany a Nebovidy    

- Dnes máme 2. adventní neděli. Ve čtvrtek bude památka sv. Lucie a v pátek sv. Jana od Kříže. 

- Dnes 9. 12. v 17:00 se uskuteční na faře další setkání společenství manželů. Hlídání děti je zajištěno. Téma setkání: „Komunikace v manželství.“ 

- Ve čtvrtek 13. 12. bude mít setkání ekonomická rada moravanské farnosti, v 19:00. 

- V pátek 14. 12. zvu na setkání na faru mládež od 8 třídy do střední školy – prvního ročníků. Sejdeme se v 19:30. 

- V sobotu 15. 12. proběhne v 19:00 Večer chval.

- V neděli 16. 12. za týden budou mít setkání muži. Začne v 19:00 v kostele v Moravanech. 

- Za týden 16. 12. po mši bude už tradičně možnost nakoupit potravinové produkty od bratři trapistů z Nového Dvora. Tímto způsobem podpoříme jejích mnišský život a budeme moci počítat s jejích modlitbami.  

 

1. Neděle adventní, 2. 12. 2018, Moravany a Nebovidy        

- Dnešní nedělí 2. 12. začíná advent nového církevního roku. Zítra je památka sv. Františka Xaverského, v pátek sv. Ambrože a v sobotu Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. 

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie je patronátní svátek kostela v Želešicích, protože kostel nosí jméno Neposkvrněného početí Panny Marie.   Poutní mše svatá bude tam sloužená v sobotu 8. 12. v 17:00.Hlavním celebrantem bude Mons. ThLic. Václav Slouk, farář, děkan brněnský a kanovník Královské stoliční kapituly svatého Petra a Pavla v Brně. 

Po slavnostní liturgii v kostele půjdeme společně průvodem na faru, kde bude posvěcená nově zřízená kaple Božího milosrdenství. Na Slavnost se připravujeme modlitbou noveny na přímluvu Panny Marie a v den slavnosti se jí společně zasvětíme. 

- Ve středu 5. 12. po mši sv. se děti mohou těšit na Mikuláše. Mše ve středu je v Moravanech pravidelně v 18:30. 

- Mše ve středu 5. 12. bude obětovaná za zem. otce Aloise Perníčku, který před léty působil v naši farnosti. 

- Vzhledem k tomu, že o. Alois Pernička od roku 2010 až do své náhle smrti působil ve farnosti Horní Slatina, poslední rozloučení s ním bude nejprve v této farnosti, a to v pátek 7. 12. ve 14:30. Pohřben ale bude v Telči do kněžského hrobu, po mši sv. v místním kostele Matky Boží v Telči. 

Farnost Modříce zajišťuje autobus na sobotu na pohřeb do Telče. Pojede i přes Moravany a Nebovidy. Je zapotřebí se předem přihlásit. Podrobnosti jsou na nástěnce a vzadu kostela na stolku nebo v odkazu Aktuálně.

- V pátek 7. 12. na první pátek v měsíci budu navštěvovat nemocné. Můžete je přihlásit v sakristii nebo telefonicky.

Po mši v pátek proběhne adorace, kterou povede mládež. Zvu na ní zejména mládež. 

- V neděli 9. 12. za týden v 17:00 se uskuteční na faře další setkání společenství manželů.  

 

34. neděle, Ježíše Krista Krále – 25. 11. 2018, Moravany a Nebovidy   

- Dnešní nedělí 25. 11., Slavností Ježíše Krista Krále, končí stávající liturgický rok. Příští nedělí začíná advent dalšího církevního roku. 

Doba adventu je časem naší duchovní přípravy na Vánoce. Každoročním prožíváním adventu a slavením adventní liturgie, církev zpřítomňuje očekávání starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše a zároveň oživuje touhu po jeho druhém příchodu na konci časů, ale rovněž do našeho vlastního života.

Prožít plodně adventní dobu znamená nově se setkávat s Bohem, který nabízí naplněný život a cestu dál. Znamená vycházet mu v ústrety, obracet se k němu, pozvedat k němu své oči, smířit se s ním a s těmi, kdo jsou kolem nás a odhazovat všemožnou zbytečnou přítěž, která nám znemožňuje jít po jeho cestách. 

- Ve čtvrtek 29. 11. v 19:30 proběhne na faře v Moravanech setkání redakční rady Farního zpravodaje. Hledáme další osoby, které by se chtěly podílet na tvorbě tohoto občasníku.      

- Děkuji osobám, které se v uplynulém týdnu zapojily do modlitby během adoračního dne naší farnosti. 

- Od příští neděle 2. 12. se spouští na webu www.farníples.cz předprodej vstupenek na už tradiční Farní Ples farností Moravany a Ořechov. Ze zkušenosti víme, že většina vstupenek se prodá už během prvního týdne. Kdo o tom uvažuje, ať to račí pohlídá. Chceme dát přednost faru společenství.  

- Za necelé dva týdny, v sobotu 8. 12., budeme slavit v želešické farnosti Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Je to patronátní svátek kostela v Želešicích, protože kostel nosí jméno Neposkvrněného početí Panny Marie.   Po slavnostní liturgii v kostele půjdeme společně průvodem na faru, kde bude posvěcená nově zřízená kaple Božího milosrdenství. Hlavním celebrantem bude Mons. ThLic. Václav Slouk, farář, děkan brněnský a  kanovník Královské stoliční kapituly svatého Petra a Pavla v Brně. 

Na Slavnost se můžete připravit modlitbou noveny na přímluvu Panny Mari a v den slavnosti se jí společně zasvětíme. Novenu najdete ji na stolku vzadu kostela. 

 

33. neděle v mezidobí – 18. 11. 2018, Moravany a Nebovidy 

- Dnes 18. 11. prožíváme 33. neděli liturgického mezidobí. Příští neděli 25. 11., Slavností Ježíše Krista Krále, končí letošní liturgický rok.

Během týdne budeme mít následující svátky: ve středu památku Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, ve čtvrtek sv. Cecílie a v sobotu večer se budeme modlit na přímluvu sv. Kateřiny Alexandrijské, patronky nebovidského kostela. 

- V sobotu 24. 11. v 18:00 bude tedy v Nebovidech sloužená poutní mše sv., mše při svíčkách, jak to už máme v tradici. Liturgii bude doprovázet schola ze Želešic. 

- Na tento týden připadají adorační dny v Moravanech a Želešicích. 

Adorační den v Moravanech bude v pondělí 19. 11. Začneme v 15:00 výstavem NS a modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství. Adorace potrvá až do mše svaté, která bude sloužená v 19:30. Na stolku uprostřed kostela se můžete zapsat na půlhodinové modlitební bdění v čase, který se vám bude hodit. Bylo by dobře, aby Pán Ježíš nebyl sám do mše svaté. 

- Dnes 18. 11. večer v 19:00 se uskuteční setkání společenství mužů.

- V pondělí 19. 11. v 18:00 proběhne na faře pravidelná příprava dospělých na svátosti. Proto mše na závěr adoračního dne bude sloužená tak pozdě. 

- Adorační den v Želešicích bude v pátek 23. 11. od 13:00 – 17:30.  

- Ve čtvrtek 22. 11. v 19:00 se uskuteční na faře setkání pastorační rady moravanské farnosti.  

- V pátek 23. 11. v 19:15 bude mít další setkání mladší mládež. Jako naposledy mohou přijít i šesťáci ale doporučují to spíše mládeží od 7. třídy až do prvních tříd střední školy.  

- V sobotu 24. 11. odpoledne proběhne setkání mládeže modřického děkanátu.Bude se konat v Újezdě u Brna, od 13:00. Více informaci najdete na nástěnce a webu farnosti Újezd u Brna: https://m.farnostujezdubrna.cz/news/setkani-mladeze-modrickeho-dekanatu/

- Sbírka z příští neděle 25. 11. bude určená na opravy fary, případně na pořízení úplně nového topení v nebovidském kostele. Děkuji za vaše dary! 

 

32. neděle v mezidobí – 11. 11. 2018, Moravany a Nebovidy 

- Dnes 11.11. prožíváme 32. neděli liturgického mezidobí. V pondělí je památka sv. Josafata, v úterý sv. Anežky České a v sobotu sv. Alžběty Uherské. 

- Dnes 11.11. v 13:30 zazní v celé ČR kostelní zvony a připomeneme si 100 let od konce 1. světové války. Bylo to přesně v 11 hod. 11.11. 1918. Pamatujme prosím o modlitbě za naši vlast a za mír ve světě.  

- Jsou ještě k dispozici stolní kalendáře na příští rok za 70 Kč, jejich koupí podpoříme stavbu kostela v Brně - Lesné. Jsou velmi hezké, pokud by pochyběly, tak to nahlaste prosím v sakristii a objednám další. 

- Mše sv. ve středu 14. 11. nebude sloužená. V pátek 16. 11. mše zůstává bez změn. 

- V sobotu 17. 11. se můžete těšit na další Večer chval, v 19:00. 

 

31. neděle v mezidobí – 4. 11. 2018, Moravany a Nebovidy 

- Dnes 4. 11. prožíváme 31. neděli liturgického mezidobí. V pátek bude Svátek Lateránské baziliky a v sobotu památka sv. Lva Velikého papeže a učitelé církve. 

- Dnes 4. 11. odpoledne po mši sv. v Nebovidech, přibližně v 15:20, se půjdeme společně pomodlit za zemřelé na nebovidský hřbitov.  

- Dnes 4. 11. večer v 17:00 se uskuteční na faře v Moravanech další setkání společenství manželů. Hlídání děti bude zajištěno.

 - V pátek 9. 11. hned po mši sv., v 19:15 chci pozvat na faru na setkání mladší mládež ze základní školy, od 6. do 9. třidy. 

- V sobotu 10. 11. se bude v Telnici konat Děkanátní ministrantská olympiáda. Podrobnosti o programu jsou na nástěnce.

- Máme k dispozici další číslo Farního zpravodaje. Najdete v něj např. inspiraci k modlitbě za zemřelé, typ na dobrou knihu k přečtení, článek o službě akolyty ve farnosti, slovo papeže Františka či program farních akci na nejbližší měsíc. Děkuji redakci časopisu za velmi užitečné příspěvky pro duchovní formaci a zvu ke spolupráci další farníky. 

- Připomínám, že plnomocné odpustky, přivlastněné duším v očistci, se může získávat až do 8. listopadu. Podmínky jsou v F. zpravodaji.  

- Jsou ještě k dispozici stolní kalendáře na příští rok, jejich koupí podpoříme stavbu kostela v Brně- Lesné. Jsou velmi hezké, pokud by pochyběly, tak to nahlaste prosím v sakristii a objednám další. 

 

30. neděle v mezidobí – 28. 10. 2018, Moravany a Nebovidy 

- Dnes 28. 10. prožíváme 30. neděli liturgického mezidobí. Dnes si také připomínáme 100 let republiky, děkujeme Bohu za existenci našeho samostatného státu a prosíme za šťastnou budoucnost naší země.    

- Ve čtvrtek 1.11. nás čeká Slavnost Všech svatých. Mše v Moravanech bude sloužena v neobvyklém čase v 19:15. V Želešicích mše bude jako každý čtvrtek v 18:00. 

- V pátek 2.11. se slaví liturgická Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše budou slouženy jak na Slavnost Všech svatých, tj. v Moravanech v 19:15, a v Želešicích v 18:00.    

- Po páteční mši, 2.2., půjdeme se pomodlit na moravanský hřbitov za naše zemřelé.

- V pátek 2. 2., po modlitbě na hřbitově, cca v 20:30 proběhne na faře setkání společenství mládeže.  

- V Nebovidech společná modlitba na hřbitově za zemřelé se bude konat za týden po nedělní mši sv., 4. 11., cca v 15:20.  

- Příští neděli 4. 11. mši sv. v Moravanech a Želešicích bude sloužit P. Pavel Kafka, biskupský delegát pro materiální zajištění pastorace v br. diecézi. Bude mít možnost se dozvědět něco více o projektu fondu PULS a rád zodpoví na vaše otázky ohledně hospodaření s penězi v rámci diecéze. 

- Za týden v neděli 4. 11. večer se uskuteční další setkání společenství manželů, na moravanské faře v 17:00. 

- Každé druhé pondělí v 18:00 se koná na faře v Moravanech příprava dospělých na svátosti: křest, biřmování, eucharistií a svátost smíření. O první adventní neděli 2. 12. se uskuteční přijetí kandidátu na křest do katechumenátu – přibližně ročního období přípravy na tuto svátost. Informujte prosím osoby nepokřtěné o takové možnosti přípravy, případně i zájemce o další svátosti.  

- Sbírka na misie vynesla v Moravanech 7 314 Kč, v Nebovidech 1 380 Kč.     

- V sakristii jsou k dispozici stolní kalendáře na příští rok, jejich koupí podpoříme stavbu kostela v Brně- Lesné. Je to mimořádná edice s vtipy, stojí 70 Kč za kus. Vhodné na dárek i pro mladší osoby. 

- V sobotu 10.11. proběhne v Telnici Ministrantská olympiáda. Info nástěnka.  

- Dnes 28. 10. je poslední říjnová neděle. Odpoledne v 16:30 vás zvu ke společné modlitbě svatého růžence do kostela v Moravanech.          

                              

28. neděle mezidobí,  21. 10. 2018,  Moravany a Nebovidy 

- Dnes 21. 10. slavíme Světový den misií, který je u nás známý pod názvem Misijní neděle. Světový den misií se na celém světě slaví jako den modlitby a podpory misií v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa. Proto se také dnes koná sbírka na misie. 

- Sbírkaza týden bude na farní investice. Děkuji za dosavadní dary!   

- Dnes 21. 10. v 19:00 proběhne na faře v Moravanech setkání společenství mužů. Sejdeme se nejdříve v kostele, ale pokud to bude kolidovat s nacvičováním zpěvu naši scholi, tak se přesuneme rovnou na faru. 

- Po mši sv. bude opět zkoušet minischola. Bude se nacvičovat písníčky na dětské mše a časem i na vánoční koncert. Je to pravidelně po každé nedělní mši. Předem děkujeme rodičům za spolupráci a pomoc

- V sobotu 27.10. se můžete těšit na Večer chval. Začnou v moravanském kostele v 19:00.   

 

28. neděle mezidobí,  14.10. 2018,  Moravany a Nebovidy 

- Prožíváme 28. neděli liturgického mezidobí. V liturgickém kalendáři máme v pondělí památku sv. Terezie od Ježíše (též zvané Terezie z Ávily), ve středu sv. Ignáce Antiochijského a ve čtvrtek svátek sv. Lukáše. 

Za týden v neděli 21.10. oslavíme Světový den misií, který je u nás známý pod názvem Misijní neděle. Světový den misií se na celém světě slaví jako den modlitby a podpory misií v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa. Proto se bude také konat sbírka na misie. Během mši sv. děti půjdou misijním průvodem s dary.  

- Dnes 14.10. v 17:00 se uskuteční na faře v Moravanech setkání společenství manželů. Zveme srdečně i nové manželské páry. Hlídání děti bude zajištěno. 

- Za týden v neděli 21. 10. v 19:00 proběhne také na faře v Moravanech setkání společenství mužů. Sejdeme se nejdříve v kostele, ale pokud to bude kolidovat s nacvičováním zpěvu naši scholi, tak se přesuneme rovnou na faru. 

- Za týden v neděli 21. 10. mše bude sloužená pro děti.  

- Ve čtvrtek 18.10. v 19:30 bude mít setkání na faře v Moravanech redakční rada farního zpravodaje.  

- Dne 20.10. 2018 ve Strážnici v kostele sv. Martina hodlají uzavřít svátost manželství Irena Hadačová ze Strážnice a Josef Staša z Moravan. Kdo by věděl o nějaké překážce bránící sňatku, je povinen to oznámit na faře. 

- Po mši sv. bude opět zkoušet minischola. Bude se nacvičovat písníčky na dětské mše a časem i na vánoční koncert. Je to pravidelně po každé nedělní mši. Předem děkujeme rodičům za spolupráci a pomoc.   

 

27. neděle mezidobí,  7. 10. 2018,  Moravany a Nebovidy 

- Prožíváme 27. neděli liturgického mezidobí. V liturgickém kalendáři máme dnes také památku Panny Marie Růžencové. 

Papež František během měsíce října vybízí všechny věřící k intenzivnější – osobní i společné – modlitbě růžence za jednotu církve proti Zlému, působícímu vzdálení od Boha a rozdělení křesťanského společenství. „Panna Maria zůstala pod křížem, i když se apoštolové – až na jednoho – rozutekli. Ona nám pomůže, abychom i my pod Ježíšovým křížem setrvali.“Proto papež dále žádá, abychom po každé modlitbě růžence připojili také nejstarší mariánskou modlitbu Pod ochranu tvou a modlitbu Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým… 

- Za týden v neděli 14. 10. v 17:00 se bude konat na faře v Moravanech setkání společenství manželů. Zveme srdečně i nové manželské páry. Hlídání děti bude zajištěno. 

- Dne 20. 10. 2018 ve Strážnici v kostele sv. Martina hodlají uzavřít svátost manželství Irena Hadačová ze Strážnice a Josef Staša z Moravan. Kdo by věděl o nějaké překážce bránící sňatku, je povinen to oznámit na faře. 

- Dnes 7.10. po mši sv. začne zkoušet minischola. Bude se nacvičovat písníčky na dětské mše a časem i na vánoční koncert. Bude to pravidelně po každé nedělní mši. Předem děkujeme rodičům za spolupráci a pomoc.   

- Setkání děti, rodičů a katechetů v Rajhradu, které se mělo dnes 7. 10. odpoledne konat, bylo zrušené.

 

26. neděle mezidobí,  30. 9. 2018, Moravany a Nebovidy 

- Dnes 30. 9. prožíváme 26. neděli liturgického mezidobí. Zítra je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, v úterý Svatých andělů strážných a ve čtvrtek sv. Františka z Assisi.

- Máme první týden v měsíci: v pátek 5. 10. bude adorace po mši svaté v Moravanech, povede ji mládež. 

A v Želešicích bude adorace v čtvrtek 4. 10. a v sobotu 6. 10., také po mši sv. 

- Tuto sobotu 6. 10. začíná už příprava na biřmování. Přihlásilo se asi 17 osob. Setkání budou probíhat na faře v Moravanech, obvykle v 18:00, ale tuto sobotu se sejdeme v 19:00.  

- Za týden v neděli 7.10. po mši sv. začne zkoušet minischola. Budou se nacvičovat písničky na dětské mše sv. a časem i na vánoční koncert. Bude to pravidelně po každé nedělní mši. Předem děkujeme rodičům za spolupráci a pomoc.    

- Chci ještě jednou mnohým z našeho společenství poděkovat za přípravu slavnosti sv. Václava, zejména za bohaté pohoštění po mši svaté na farní zahradě. Za ty dobrůtky k jídlu a pití. Mám z toho radost, srdečně děkuji!  

- V neděli 7. 10. se uskuteční setkání děti, rodičů a katechetů v Rajhradu, od 14.30 asi do 17.00 hod. Cílem je umožnit dětem navštěvujícím náboženství setkání s dalšími dětmi modřického děkanátu, a zážitek společenství při tematicky zaměřených hrách. Letošním tématem bude historie svátku Panny Marie Růžencové. Loňská akce byla úspěšná, zúčastnilo se kolem 100 dětí. Můžete přihlašovat skupinky dětí od 1. do 9. třídy ZŠ s doprovodem dospělých. Informaci, zda se vaše farnost zúčastní, zašlete prosím do 27. 9. 2018 na adresu pastorační asistentky děkanství paní Moniky Hoffmannové: hoffmannova.monika@seznam.cz. Pokud by se chtěl někdo zapojit do akce jako dobrovolník, ať se rovněž přihlásí na uvedenou adresu. Na nástěnce najdete plakát a program. 

 

25. neděle mezidobí,  23. 9. 2018,  Moravany a Nebovidy 

- Dnes 23. 9. prožíváme 25. neděli liturgického mezidobí. Ve čtvrtek bude památka sv. Vincence z Pauly, v pátek Slavnost sv. Václava a v sobotu Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela – archandělů. 

- V pátek na svátek sv. Václava 28. 9. bude sloužena v Moravanech poutní mše sv. v 10:00. Hlavním celebrantem bude Mons. ThLic. Václav Slouk, farář a děkan brněnský, kanovník Královské stoliční kapituly svatého Petra a Pavla v Brně. Budeme vděční za váš příspěvek k pohoštění na farní zahradě. A děti chci poprosit, aby nezapomněly si přinést na mši zvonečky, budeme je potřebovat na průvodu s obětními dary. 

- Kdo nezvládne přijít na mši na sv. Václava v pátek, má možnost se zúčastnit liturgie z této slavnosti ve čtvrtek 20. 9. večer v 18:00 v Želešicích. 

- Dnes 23. 5. večer v 18:30 proběhne setkání společenství mužů V Moravanech. Sejdeme se nejdříve v kostele v 18:30 a potom setkání bude pokračovat na faře. 

- Ve středu 26. 9. na závěr večerní mše sv. bude možnost uctívání ostatků sv. Zdislavy patronky rodin a budeme se modlit za požehnání pro naše rodiny. 

- Za týden v neděli 30. 9. sbírka bude určena na práce kolem fary. 

- Dnešní 23. 9. sbírka je do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze.Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi. (Více informací najdete na stránce  ). Otec biskup Vojtěch nám k tomu napsal list, který za chvíli přečtu. Po mši sv. budou ministranti u vchodu do kostela rozdávat letáky tykající se informaci o zmíněném fondu.  

- Přihlásilo se asi 17 osob na biřmování. A první setkání biřmovanců proběhne za necelé dva týdny v sobotu 6. 10. v 19:00 na faře v Moravanech. 

- Za dva týdny v neděli 7. 10. se uskuteční setkání děti, rodičů a katechetů v Rajhradu, od 14.30 asi do 17.00 hod. Cílem je umožnit dětem navštěvujícím náboženství setkání s dalšími dětmi modřického děkanátu, a zážitek společenství při tematicky zaměřených hrách. Letošním tématem bude historie svátku Panny Marie Růžencové. Loňská akce byla úspěšná, zúčastnilo se kolem 100 dětí. Můžete přihlašovat skupinky dětí od 1. do 9. třídy ZŠ s doprovodem dospělých. Informaci, zda se vaše farnost zúčastní, zašlete prosím do 27. 9. 2018 na adresu pastorační asistentky děkanství paní Moniky Hoffmannové: hoffmannova.monika@seznam.cz. Pokud by se chtěl někdo zapojit do akce jako dobrovolník, ať se rovněž přihlásí na uvedenou adresu. Na nástěnce najdete plakát a program. 

 

24. neděle mezidobí,  16. 9. 2018, Moravany a Nebovidy 

- Dnes 16. 9. prožíváme 24. neděli liturgického mezidobí.

- Odpoledne 16. 9. v 14:30 bude sloužena v Nebovidech poutní mše sv. na Svátek Povýšení svatého Kříže, protože v Nebovidech máme kostel sv. Kříže.   

- Ve čtvrtek 20. 9. bude památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučeníků. V pátek 21. 9. svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty. 

- Ve čtvrtek 20. 9. v 19:30 proběhne na faře setkání ekonomické rady moravanské farnosti. 

- V sobotu 22. 9. místo večerní tiché adorace se můžete těšit na první poprázdninový Večer chval. Začne v 19:00. 

- V neděli 23. 9. za týden v 18:30 se uskuteční další setkání společenství mužů. 

- Příští neděli 23. 9. bude sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi. Více informací najdete na stránce zde

- Výuka náboženství bude probíhat ve škole ve středu: 

1. třída v 12:30, 2. třída v 13:00, a děti z 2.,3., a 4. třídy, které byly letos u prvního sv. přijímání budou mít náboženství v 15:00.  

Přihlášky na náboženství najdete vzadu v kostele na stolku a u paní katechetky Radky Slavíkové ve škole.  

 

23. neděle mezidobí,  9. 9. 2018, Moravany a Nebovidy 

- Dnes 9. 9. máme 23. neděli liturgického mezidobí (cyklus čtení B). 

 Svátky v týdnu: čtvrtek 13. 9. Pam. sv. Jana Zlatoústého, pátek 14. 9. Svát. Povýšení svatého Kříže, sobota 15. 9. Pam. Panny Marie Bolestné

- Dnes 9. 9. večer v 17:00 proběhne na faře organizační setkání společenství manželů.Prosím, aby přišly manželské páry, které by byly ochotné aktivně se zapojit do programů těchto setkání v novém školním roce.  

- Zítra 10. 9. v 18:00 proběhne na faře v Moravanech příprava dospělých na svátosti. 

- V neděli 16. 9. za týden bude v Nebovidechsloužená odpoledne v 14:30 poutní mše sv. na Svátek Povýšení svatého kříže, protože v Nebovidech máme kostel sv. Kříže.   

- Výuka náboženstvíbude probíhat ve škole a ve středu: 

1. třída v 12:30, 2. třída v 13:00, a děti z 2.,3., a 4. třídy, které byly letos u prvního sv. přijímání budou mít náboženství v 15:00.  

Přihlášky na náboženství najdete vzadu kostela na stolku a u paní katechetky Radky ve škole.  

 

22. neděle mezidobí,  2. 9. 2018, Moravany a Nebovidy 

- Dnes 2. 9. máme 22. neděli liturgického mezidobí. Zítra je památka sv. Řehoře Velikého, a v sobotu Svátek Narození Panny Marie. 

- Ve čtvrtek 6. 9. v 19:15 zvu na setkání na faru pastorační radu moravanské farnosti. 

- Na tento pátek 7. 9. připadá první pátek v měsíci. Po mši sv. se bude konat adorace Nejsvětější svátosti. Adoraci povede mládež a zvu na ní hlavně mládež.

- V sobotu 8. 9. v Ořechově v kostele Všech sv. v 10:30 hodlají uzavřít svátost manželství Vojtěch Langášek z Moravan a Petra Jedličková z Ořechova. Kdo by věděl o nějaké překážce bránící sňatku, je povinen to oznámit na faře.

- V sobotu 8. 9. se také budou konat v naši obci Krojované slavnosti. Součásti programu bude mše svatá v moravanském kostele v 13:30, za obec a požehnání účastníkům hodů.   

- V neděli 9. 9. za týden mše bude sloužena pro děti. Pomodlíme se za požehnání pro děti a učitele v novém školním roce, požehnám dětem a učitelům, a rád bych také přijal k ministrantské službě další chlapce. Prosím o spolupráci paní katechetku Radku a rodiče. 

- Za týden v neděli 9. 9. večer v 17:00 proběhne na faře organizační setkání společenství manželů. Prosím, aby přišly manželské páry, které by byly ochotné aktivně se zapojit do programů těchto setkání v novém školním roce. 

- Výuka náboženství bude probíhat ve škole a jen ve středu: 

PaedDr. Radka Slavíková bude učit nejmladší děti:  1. třída v 12:30 a 2. třída v 13:00. 

Starší děti, které byly letos u prvního sv. přijímání bude učit o. Mariusz Sierpniak, středa 15:00 – 15:45, také ve škole. 

Přihlášky na náboženství najdete vzadu kostela na stolku a u paní katechetky Radky ve škole.  

 

21. neděle v mezidobí – 26.8.2018 – Moravany a Nebovidy 

- Dnes slavíme 21 .neděli v liturg. mezidobí . Dnešní sbírka je určena na opravy farní budovy 

- Svátky v příštím týdnu:  pondělí památka sv. Moniky, v úterý sv. Augustina, ve středu Umučení sv. Jana Křtitele

- Mše sv. v příštím týdnu:  ve středu v 18.30 – úmysl není zapsán                                                                  

   Pátek 31.8. v 18.30 – za snoubence (Vojtěcha Langáška a Petru Jedličkovou)

   Neděle 2.9. v 9.00 – za +. rodinu Slavíkovu a Ruschkovu a živé rodiny

- V neděli 9.9 bude mše sv. za školní děti, studenty, jejich učitele a vychovatele,  děti si mohou přinést školní potřeby a brašny k požehnání

- V pátek 31.8. v 15.30 v kostele Všech svatých v Ořechově se bude konatpohřeb P. Bohuslava Bláhy, dlouholetého faráře v ořechovských farnostech

- V sobotu 1.9. 2018 se ve Žďáru n. Sázavou koná již 15. Diecézní pouť rodin. Program je na plakátku na nástěnce před kostelem. 

- Farnost Ořechov Vás ve čt. 20. 9. 2018 zve na pouť do Číhoště a Třeště. Číhošť je známá jako působiště komunisty umučeného P. Josefa Toufara, v Třešti je stálá expozice betlémů. Cena zájezdu je 350,- Kč. Přihlásit se můžete v sakristii kostela anebo u pí. Leony Steingartové. Zatím jsou volná místa. 

- O. Mariusz se zítra vrátí z dovolené, koncem týdne nám poslal pozdrav a požehnání od hrobu papeže Jana Pavla II. ze Svatopetrské baziliky v Římě

- Přejeme všem dětem krásný poslední prázdninový týden

- Děkujeme otci Janu Pacnerovi  za výpomoc v našem kostele a odsloužení mše.sv.

 

20. neděle mezidobí,  19. 8. 2018, Moravany a Nebovidy 

- Dnes 19. 8. máme 20. neděli lit. mezidobí. V pondělí bude památka sv. Bernarda, v úterý sv. Pia X., ve středu Panny Marie Královny a v pátek svátek sv. Bartoloměje. 

- Ve středu 22. 8. – z důvodu dovolené – nebude sloužená mše svatá v Moravanech.   

V pátek 24. 8. mše bude sloužená jako obvykle, v 18:30. 

- Od úterý 21. 8. do pondělí 27. 8. příštího týdne budu na dovolené. Během mé nepřítomnosti mě bude zastupovat farář z Ořechova, o. Krzysztof Drzazga, tel.: 732 369 069. 

- Sbírka za týden v neděli 26. 8. bude určená na práce kolem farní budovy. 

- V sobotu 8. 9. 2018 v Ořechově v kostele Všech sv. hodlají uzavřít svátost manželství Vojtěch Langášek z Moravan a Petra Jedličková z Ořechova. Kdo by věděl o nějaké překážce bránící sňatku, je povinen to oznámit na faře.

 

19. neděle mezidobí  12. 8. 2018 Moravany a Nebovidy

- Dnes máme 19. neděli lit. mezidobí. V úterý bude památka sv. Maximiliána Kolbeho a ve středu Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. 

Mše budou během týdne jako obvykle: tzn. ve středu a v pátek v 18:30.

- Dnes se v Želešicích koná tzv. Květinová pouť s žehnáním květin u příležitosti svátku Nanebevzetí Panny Marie. 

V kostele jsou už naaranžovány kytice ze stovek růží, květin a dalších darů přírody. Tuto unikátní květinovou výzdobu si mohou zájemci prohlédnout celý den. Odpoledne v 15:00 se můžete těšit na koncert duchovní hudby. 

- Ve středu 15. 8. se uskuteční v bazilice na Starém Brně Pouť k Panně Marii Svatotomské. Podrobnosti jsou na plakátu.  

- Konají se oslavy „Dne Brna – mezi dvěma vrchy“ a potrvají celý týden do soboty 18. 8.Řada akcí je během té doby připravena na několika místech Brna. Program také probíhá v areálu Petrova. 

- Děkuji za modlitbu během mé dovolené. 

 

18. neděle v mezidobí 5.8.2018 – Moravany a Nebovidy

- svátky v příštím týdnu:  - pondělí 6.8. – svátek Proměnění Páně, středa 8.8. – památka sv. Dominika,   čtvrtek 9.8. – svátek sv.Terezie Benedikty od Kříže, v pátek 10.8. – svátek sv. Vavřince , v sobotu 11.8. – památka sv. Kláry, příští neděle 12.8. – 19.neděle v mezidobí

- do 9.8. bude O.Mariusz ještěna dovolené, větší část strávil v Lisieux, v  době jeho nepřítomnosti jej zastupuje O. Krzysztof Drzazga, farář v Ořechově, tel. 732 369 069

- mše sv. v příštím týdnu :- ve středu mše svatá zde v kostele nebude sloužena, v pátek v 18.30 hod - mše sv. jako obvykle, úmysl zatím není zapsán, příští neděle – v 9.00 mše sv. – za +. syna Jana, rodiče a živé rodiny

- v sobotu 11.8. začíná farní tábor pro děti, příjezd účastníků na faru v Bedřichově v odpoledních hodinách, ostatní informace  rodiče všech dětí dostali, případně se obraťte na Miloše Švestku ml. a Terezu Jeřábkovou

- příští neděli  12.8. se koná v Želešicích tradiční Květinová pouť, na kterou jsme srdečně zváni, kromě mše sv. se žehnáním květin se bude v odpoledních hodinách konat koncert duchovní hudby místní scholy. Plakát je na nástěnce. 

- Platí pozvánka na letošní oslavy „Dne Brna – mezi dvěma vrchy“– ve dnech 11.8 – 18.8. , je připravena řada zajímavých akcí na Petrově i jinde po Brně

- Také jsme zváni na pouť k Panně Marii Svatotomské v bazilice na Starém Brně, která se koná ve středu 15.8. , příprava na tuto slavnost začne již v neděli 12.8. Podrobnosti na plakátu na nástěnce.

- Děkujeme O. Josefu Vlčkovi za výpomoc v našem kostele 

- Přejeme všem (a hlavně našim dětem) požehnané prázdninové dny 

 

17. a 18. neděle mezidobí  29.7. – 11. 8. 2018  Moravany a Nebovidy 

- Od pondělí 30. 7. do 9. 8. otec Mariusz bude na dovolené. 

Během jeho nepřítomností ho bude zastupovat o. Krzysztof Drzazga, farář z Ořechova, tel.: 732 369 069. 

Mše v Moravanech a Nebovidech budou slouženy jako obvykle kromě středy, kdy mše sv. nebude 

1.8. středa  18:30 

Moravany 

není mše 

3.8. pátek  18:30

Moravany 

mše 

5.8. neděle 9:00 

Moravany 

mše

5.8. neděle 14:30

Nebovidy 

mše 

8.8. středa  18:30 

Moravany 

není mše

10.8. pátek 18:30 

Moravany

mše

12.8. neděle 9:00

Moravany

mše

12.8. neděle 14:30

Nebovidy

mše

 

- V neděli 12. 8. se tradičně bude konat v Želešicích Květinová pouť–  s žehnáním květin u příležitosti svátku Nanebevzetí Panny Marie. 

V kostele budou naaranžovány kytice ze stovek růží, květin a dalších darů přírody. Tuto unikátní květinovou výzdobu si mohou zájemci prohlédnout celý den. Odpoledne se můžete těšit na duchovní hudby  koncert. Podrobnosti najdete na plakátu zde

- Ve středu 15. 8. se uskuteční v bazilice na Starém Brně Pouť k Panně Marii Svatotomské. Příprava na tuto slavnost začne už v neděli 12.8. Podrobnosti jsou na plakátu v kostele nebo zde.  

- Letošní oslavy „Dne Brna – mezi dvěma vrchy“ budou netradiční a potrvají celý týden od 11. 8. do 18. 8.Řada akcí je během té doby připravena na několika místech Brna, v areálu Petrova proběhne zajímavý program, včetně exotické ochutnávky u sester misionářek Donum Dei.

 

16.neděle mezidobí 22.7.2018 

- Dnes 22. 7. prožíváme 16. neděli v mezidobí. 

V pondělí je svátek sv. Brigity, ve středu svátek sv. Jakuba a ve čtvrtek památka sv. Jáchyma a Anny. 

- Od pondělí 23. 7. do pátku 27. 7. jedeme s mládeží (13 osob) do Polska do Vysokých Tater. Prosíme o modlitbu. 

- Všechny mše během týdne budou slouženy jako obvykle: v Moravanech ve středu a v pátek v 18:30, v Želešicích ve čtvrtek v 18:00 a v sobotu v 8:00.  

Během mé nepřítomností mě bude zastupovat o. Krzysztof Drzazga, farář z Ořechova, tel.: 732 369 069. 

 

15.neděle mezidobí 15.7.2018, Moravany a Nebovidy

- Dnes 15. 7. prožíváme 15. neděli v mezidobí. Mše během týdne budou jako obvykle: ve středu a pátek v 18:30. 

- Mám zvláštní pozvání pro ženy a děvčata. Z olomoucké katedrály sv. Václava vyrazila včera, 14. července, pouť s ostatky sv. Markéty a přes jižní Moravu a Slovensko 21. července dorazí po devíti dnech do dolnorakouského Marcheggu. Hlavní motto putování se sv. Markétou zní „Pouť za důstojnost a poslání ženy“. 

Na devíti zastaveních se budou podílet různá společenství žen a každé z nich bude mít vlastní téma, vycházející ze života sv. Markéty. Nejde jen o modlitební pouť, ale jednotlivé skupiny připravují i řadu přednášek, kulatých stolů a setkání. Někteří účastníci se do akce zapojí jen ve svém místě, jiní absolvují celou zhruba dvousetkilometrovou trasu s ostatky. 

Chci tedy pozvat naše milé ženy a děvčata (nebo maminky s dcerami) na část této velké pouti, tj. na pěší pouť v úterý 17. července ze Starého Města na Velehrad (cca 8 km). Tento úsek pouti si vzalo na starost hnutí Modlitby matek z ČR a Slovenska, s tématem „Čistota srdce a lidská láska“. 

 

14.neděle mezidobí 8.7.2018 

- Dnes 8. 7. prožíváme 14. neděli v mezidobí a ve středu je svátek sv. Benedikta. 

- V pátek 13. 7. a 13. 8. se koná Marianská pouť v Žarošicích. Na nástěnce je plakát. 

- Ve dnech 11. až 15. července 2018 se pod heslem: „Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci“ (Ef 6,10) koná v Brně 28. ročník Katolické charismatické konference. Zahraničním hostem je letos P. René Luc. Na konferenci můžete přijet i bez přihlášení a vše potřebné vyřídíte na registraci v pavilonu „F“. Místo konání KCHK - Výstaviště Brno. 

- Po prázdninách - v sobotu 6. 10. 2018 – začne příprava na přijetí svátosti biřmování. Prosíme zájemce, aby se co nejdříve závazně hlásili u otce Mariusze nebo u p. Jiřího Šimy z Nebovid – tel.: 602 600 217. Na stole vzadu v kostele je také seznam, kde je možné se zapsat. Kandidáti k biřmování musí být starší 15 - ti let. Samotné biřmování se bude konat na podzim 2019. 

 

13.neděle mezidobí i Sl. Sv. Cyrila a Metoděje, Moravany a Nebovidy, 1.7.2018 

- Dnes 1. 7. prožíváme 13. neděli v mezidobí. 

Na čtvrtek 5. 7. připadá Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy. Mši sv. budu sloužit v Ořechově (Ořechovičkách) u kaple zasvěcené těmto světcům, v 9:00. Chtěl jsem vás všechny pozvat právě do Ořechova na pouť. Je to nejbližší od nás místo zasvěcené těmto věrozvěstům. Mše sv. v Moravanech a Želešicích tento den nebude sloužena. Bylo by hezké, kdybyste se případně domluvili a posloužili autem těm, kteří se nemají, jak dostat do Ořechova.  

- Sbírka na bohoslovce vynesla 3 850 Kč, v Nebovidech 2 150 Kč. Srdečně děkuji dárcům!  

- 13. července (v příštím týdnu) a 13. srpna se koná Mariánská pouť v Žarošicích. Na nástěnce je plakát. 

- Po prázdninách - v sobotu 6. 10. 2018 – začne příprava na přijetí svátosti biřmování. Prosíme zájemce, aby se co nejdříve závazně hlásili u otce Mariusze nebo u p. Jiřího Šimy z Nebovid – tel.: 602 600 217. Na stole vzadu v kostele je také seznam, kde je možné se zapsat. Kandidáti k biřmování musí být starší 15 - ti let. Samotné biřmování se bude konat na podzim 2019. 

 

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele - 24. 6. 2018, Moravany a Nebovidy 

- Dnes 24. 6. prožíváme Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, v čtvrtek bude památka sv. Ireneje a v pátek Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů. 

- Pěší poutě mužů na Sv. Kopeček se zúčastnilo 23 bratři. Prošli jsme za 3 a půl dne přibližně 110 km. Pamatovali jsme na vás v modlitbě a děkujeme za vaši modlitbu. 

- Ve čtvrtek 28.6. mše sv. v Želešicích bude sloužena mimořádně v 17:00 hod. na želešické faře. Bude z formuláře ze Slavnosti sv. Petra a Pavla. Po mši sv. zveme všechny(děti a dospělé) na farní odpoledne, které se bude konat na farní zahradě. Můžete se těšit na společné pobesedování se zpěvem a občerstvením a na hrátky - tvoření podle příběhů králů Davida a Šalamouna. Na nástěnce najdete plakát. 

- Po prázdninách - v sobotu 6. 10. 2018 – začne příprava na přijetí svátosti biřmování. Prosíme zájemce, aby se co nejdříve závazně hlásili u otce Mariusze nebo u p. Jiřího Šimy z Nebovid – tel.: 602 600 217. Na stole vzadu v kostele je také seznam, kde je možné se zapsat. Kandidáti k biřmování musí být starší 15-ti let. Samotné biřmování se bude konat na podzim 2019. 

- V kostele sv. Michala (Dominikánské náměstí, Brno) lze shlédnout zajímavou výstavu „Matka Tereza světlo v temnotě dneška“. Otevřeno: úterý až sobota  10-12 a 14-17 hod. Mimo uvedené časy je možné navštívit také před a po bohoslužbách.  Výstava bude přístupná do 1. 7. 2018. 

 

11. neděle mezidobí - 17. 6. 2018, Moravany a Nebovidy 

- Dnes 17. 6. prožíváme 11. neděli v mezidobí. Ve čtvrtek bude památka sv. Aloise Gonzagy a za týden v neděli Slavnost Narození sv. Jana Křtitele. 

- Kvůli pěší pouti mužův tomto týdnu mše sv. ve středu bude sloužená v 15:00 a v pátek mši musím zrušit, protože nemám zástup a budu s muži na pouti. Prosím, abyste se v pátek jako obvykle sešli a nejlépe v 18:30 sami pomodlili růženec za požehnání pro naši farnost, zejména za posilu v utrpení pro nemocné.  

- Od středy 20. 6. do neděle 24. 6. se bude konat pouť mužů na Svatý Kopeček. Začne mši sv. v Moravanském kostele v 15:00. Kdo se nemůže zúčastnit celého programu a chtěl by se připojit v průběhu poutě, může kontaktovat p. Jiřího Šimu a ten poskytne potřebné informace, tel.: 602 600 217. 

- V sobotu 23. 6. v 9:00 přijmou při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně z rukou otce biskupa Vojtěcha Cikrleho kněžské svěcení čtyři jáhni a jáhenské svěcení tři kandidáti.

- Sbírka za týden (24.6.) bude určena na bohoslovce.

- Po prázdninách - v sobotu 6. 10. 2018 – začne příprava na přijetí svátosti biřmování. Prosíme zájemce, aby se co nejdříve závazně hlásili u otce Mariusze nebo u p. Jiřího Šimy z Nebovid – tel.: 602 600 217. Na stole vzadu v kostele je také seznam, kde je možné se zapsat. Kandidáti k biřmování musí být starší 15 - ti let. Samotné biřmování se bude konat na podzim 2019. 

- Sedmý ročník festivalu Kefasfest se uskuteční o víkendu 22. až 24. června 2018 v areálu bývalého kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích. Podrobnosti jsou na plakátu a na webu.

- V kostele sv. Michala (Dominikánské náměstí, Brno) lze shlédnout zajímavou výstavu „Matka Tereza světlo v temnotě dneška“. Otevřeno: úterý až sobota  10-12 a 14-17 hod. Mimo uvedené časy je možné navštívit také před a po bohoslužbách. Výstava bude přístupná do 1. 7. 2018. 

- Chci vyjádřit moji radost z děti, které dnes přistoupily k prvnímu sv. přijímání.  A ze srdce chci poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě této slavnosti. 

 

10. neděle mezidobí - 10. 6. 2018, Moravany a Nebovidy 

- Dnes 10. 6. prožíváme 10. neděli v mezidobí. Zítra je památka sv. Barnabáše a ve středu sv. Antonina. 

- V pátek 15. 6. večer hned po mši sv. bude dodatečně zpověď.Chci tak dát příležitost přistoupit ke svátosti smíření rodičům a příbuzným děti, které půjdou k prvnímu sv. přijímání. 

- V sobotu 16. 6. v 10:00 budou mít zpověď dětipřed prvním sv. přijímáním.  Potom bude následovat liturgická zkouška, abychom si nacvičili průběh nedělního obřadu. Po zkoušce ještě bude další možnost přistoupit ke zpovědi pro rodiče a příbuzné.  

- V sobotu 16. 6. večer se můžete těšit na další Večer chval. 

- Od 20. 6. – 24. 6. se bude konat pouť mužů na Svatý Kopeček. Začne mši sv. v Moravanském kostele v 15:00. Kdo se nemůže zúčastnit celého programu a chtěl by se připojit v průběhu poutě, může kontaktovat p. Jiřího Šimu a ten poskytne potřebné informace, tel.: 602 600 217. 

- Děkuji Míši Langáškové a mládeži za skvělou přípravu dětského dne. Děkuji také ostatním farníkům za přípravu liturgie Božího Těla na farní zahradě. 

- Sbírkaza týden 17. 6. bude na opravu farya v neděli 24. 6. za dva týdny na bohoslovce.

- Za týden v neděli 17. 6. proběhne v naši farnosti první sv. přijímání 12 – ti dětí. Z důvodu konání této slavnosti budou změněny hodiny sloužení mše:  v Želešicích v 9:00  a  v Moravanech v 10:30.  

- Po prázdninách - v sobotu 6. 10. 2018 – začne příprava na přijetí svátosti biřmování. Prosíme zájemce, aby se co nejdříve závazně hlásili u otce Mariusze nebo u p. Jiřího Šimy z Nebovid – tel.: 602 600 217. Na stole vzadu v kostele je také seznam, kde je možné se zapsat. Kandidáti k biřmování musí být starší 15 - ti let. Samotné biřmování se bude konat na podzim 2019. 

- Sedmý ročník festivalu Kefasfestse uskuteční o víkendu 22. až 24. června 2018 v areálu bývalého kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích. Podrobnosti jsou na plakátu a na webu.

 

9. neděle mezidobí – Boží Tělo, 3. 6. 2018, Moravany a Nebovidy 

 - Dnes 3. 6. prožíváme Slavnost Těla a Krve Páně. V úterý bude památka sv. Bonifáce, v pátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a v sobotu památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie. 

- Dnes 3. 6. odpoledne se děti mohou těšit na Indiánský farní dětský den. Na farní zahradě od 15:30. Dětský den společně zakončíme táborákem s rodiči od 17:00. Občerstvení a pruty s sebou.

- Ve čtvrtek 7. 6. v 19:30 proběhne na faře v Moravanech setkání redakce farního zpravodaje. Kdo by se chtěl podílet na tvorbě tohoto písma, je srdečně zván.  

- V pátek 8. 6. se bude konat na faře v Želešicích další setkání mládeže, od 19:30. 

- Srdečně děkuji všem, kteří pomohli připravit dnešní slavnost Božího Těla na farní zahradě a všem, kdo pomáhali při liturgii.   

Změna času sloužení mše svaté v neděli 17. 6. (za dva týdny) v Moravanech a Želešicích! 

Z důvodu konání slavnosti prvního sv. přijímání v Moravanech mše budou slouženy:  v Želešicích v 9:00  a  v Moravanech v 10:30. 

- Po prázdninách - v sobotu 6. 10. 2018 – začne příprava na přijetí svátosti biřmování. Prosíme zájemce, aby se co nejdříve závazně hlásili u otce Mariusze nebo u p. Jiřího Šimy z Nebovid – tel.: 602 600 217. Na stole vzadu v kostele je také seznam, kde je možné se zapsat. Kandidáti k biřmování musí být starší 15 - ti let. Samotné biřmování se bude konat na podzim 2019. 

 

Slavnost Nejsvětější Trojice - 27. 5. 2018 Moravany a Nebovidy 

- Dnes 20. 5. prožíváme Slavnost Nejsvětější Trojice. Ve středu bude památka svaté Zdislavy, ve čtvrtek Slavnost Těla a Krve Páně a v pátek památka sv. Justina. 

- Slavnost Božího Těla oslavíme: 

v Moravanechza týden v neděli 3. 6. Za příznivého počasí bohoslužba se bude konat na farní zahradě v 8:30. V případě deště v kostele, ale také v 8:30.  

v Želešicích oslavy Božího Těla proběhnou ve čtvrtekv 18:00. Protože v neděli 3. 6. tam bude první svaté přijímání 9ti děti. 

- Za týden v neděli 3. 6.se děti mohou těšit na Indiánský farní dětský den. Na farní zahradě od 15:30. Dětský den společně zakončíme táborákem s rodičiod 17:00. Občerstvení a pruty s sebou. Bude zapotřebí připravit farní zahradu na Boží Tělo a na dětský den. Kdo by mohl pomoci se sekáním trávy a ostatními pracemi, může se přihlásit u p. Pavla Kořenka v sakristii nebo u p. Jiřího Šimy.   

- Ve středu 30. 5. v 16:00 bude v Nebovidech pohřeb p. Evy Walterové.

- Ve středu 30. 5. bude to přesně 20 let, co jsem přijal kněžské svěcení. Na večerní mši sv. v Moravanech v 18:30 poděkuji Bohu za tento dar a za všechny moje bývalé a současné farníky. 

- V sobotu 2. 6. ve 14:00 se uskuteční slavnostní otevření nové budovy Sportovní a společenské haly Nebovidy. 

- Dnes 27. 5. večer v 19:00 proběhne další setkání společenství mužů.

- Po prázdninách - v sobotu 6. 10. 2018 – začne příprava na přijetí svátosti biřmování. Prosíme zájemce, aby se co nejdříve závazně hlásili u otce Mariusze nebo u p. Jiřího Šimy z Nebovid – tel.: 602 600 217. Na stole vzadu v kostele je také seznam, kde je možné se zapsat. Kandidáti k biřmování musí být starší 15ti let. Samotné biřmování se bude konat na podzim 2019. 

 

Slavnost Seslání Ducha svatého - 20. 5. 2018 Moravany a Nebovidy 

- Dnes 20. 5. prožíváme Slavnost Seslání Ducha svatého a konči velikonoční doba. Ve čtvrtek nás čeká Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze a v sobotu památka sv. Filipa Neriho. Za týden v neděli bude Slavnost Nejsvětější Trojíce. 

- V úterý 22. 5. odpoledne v 15:30 se bude konat v moravanském kostele pohřeb p. Františka Dohnala z Modřic, otce paní Zlatky Švestkové z naši farnosti.  

- V pátek 25. 5. v Želešicích v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie proběhne Noc kostelů. Želešičci farníci nás srdečně zvou. Program začne v 18:00. 

Podrobnější program: 18:00 zahájení hudbou – děti hraji pro radost, 18:30 z historie kostela - komentovaná prohlídka, 19:00 start hravě – naučné stezky Bystré očko, 19:30 život farnosti ve fotografiích – promítání, 20:30 perličky a střípky z historie kostela – co jste asi neviděli, 21:00 na slovíčko – rozhovor s otcem Mariuszem, 21:30 večerní ztišení – modlitba, 22:00 ukončení programu. - V průběhu večera budou probíhat i další aktivity: vyhlídka z kostelní věže na večerní obec, ochutnávka mešního vína, prohlídka varhan – zkuste si na ně zahrát.  

- Večerní mše sv. v pátek v Moravanech bude sloužena bez změn, to znamená v 18:30. Kvůli noci kostelů se ruší páteční setkání mládeže v Želešicích. 

- V sobotu 26. 5. se můžete těšit na další Večer chval. Začne v 19:00 v moravanském kostele. 

- Za týden v neděli 26. 5. mše bude sloužená pro děti. 

- Za týden v neděli 26. 5. večer se v 19:00 bude konat setkání společenství mužů. 

- Sbírka příští neděli 26. 5. bude určená na opravu moravanské fary, zejména opravu střechy a komínů. 

- Po prázdninách - v druhé polovině říjná – chceme začít pravidelnou přípravu na přijetí svátosti biřmování. Vzhledem k tomu, že příprava začne společným víkendem v mládežnickém centru v Osové Bítýšce - a je tam zapotřebí hodně dopředu rezervovat noclehy - prosíme zájemce, aby se co nejdřív závazně hlásili u otce Mariusze nebo u p. Jiřího Šimy z Nebovid – tel.: 602 600 217. Kandidáti k biřmování musí mít ukončených 15 let života.   

 

7.neděle velikonoční  - 13. 5. 2018 Moravany a Nebovidy 

- Dnes 13. 5. prožíváme 7. velikonoční neděli. Za týden Slavnosti Seslání Ducha svatého konči velikonoční doba. V pondělí budeme mít svátek sv. Matěje a ve středu Svátek sv. Jana Nepomuckého. 

- Ve středu 16.5. v 17:00 v kostele budou mít setkání rodiče a děti, které letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání. 

- Ve čtvrtek 17.5. v 19:30 na faře se uskuteční setkání Ekonomické rady farnosti Moravany. 

- V sobotu 19.5. večerní adorace v moravanském kostele se bude konat o hodinu dřív, tj. od 19:00 – 20:00. Součásti této modlitby bude poslední den Noveny před Slavnosti Seslání Ducha svatého. Tuto novenu se modlíme po každé mši svaté a když není tento den mše, tak se modlitba koná bez kněze v 19:00 v kostele.

- Sbírka za týden v neděli 20.5. bude určená na charitativní účely. 

- Mši v sobotu 19.5. v Želešicích bude sloužit o. Vít Severa ze Syrovic. Mše začne o půl hodiny později než obvykle, tj. v 8:30. 

- Setkání společenství mužů proběhne za dva týdny 27. 5. v 19:00. 

Za necelé dva týdny v pátek 25. 5. se bude konat mezinárodní Noc kostelů, do které se letos zapojí želešická farnost. 

Program v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Želešicíchzačne v 18:00. Podrobnější program: 18:00 zahájení hudbou – děti hraji pro radost, 18:30 z historie kostela - komentovaná prohlídka, 19:00 start hravě – naučné stezky Bystré očko, 19:30 život farnosti ve fotografiích – promítání, 20:30 perličky a střípky z historie kostela – co jste asi neviděli, 21:00 na slovíčko – rozhovor s otcem Mariuszem, 21:30 večerní ztišení – modlitba, 22:00 ukončení programu. - V průběhu večera budou probíhat i další aktivity: vyhlídka z kostelní věže na večerní obec, ochutnávka mešního vína, prohlídka varhan – zkuste si na ně zahrát.  

 

6.neděle velikonoční  - 6. 5. 2018 Moravany 

- Dnes 6. 5. prožíváme 6. velikonoční neděli. 

- Ve čtvrtek 10. 5. bude Slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše bude sloužená ráno v 7:30 v Moravanech a 18:00 v Želešicích. 

- Ve středu 9. 5. v 19:15 zvu na faru Pastorační radu moravanské farnosti. 

- Od pátku 11. 5. do neděle 13. 5. proběhne v Osové Bítýšce víkend pro rodinyz naších farnosti. Součásti programu je sobotní 12. 5. pěší pouť do Křižanova ke sv. Zdislavě patronce rodin. Vychází se z Osové Bítýšky v 9:00 a cca 13:30 bude sloužená mše sv. v místním kostele. Zájemci o oběd po mši sv. se musí předem objednat. 

- Kvůli farní pouti do Křižanova nebude sloužená ranní mše sv. v sobotu 12. 5.v Želešicích. 

- V úterý 8. 5. se bude konat pouť k cti sv. Peregrina u lesní kaple v Ořechově. 

Ze Želešic se vyrazí na pouť od fary ve 13:30. Z Moravan ve 13:00 od kostela. Z Ořechovave 14:00 od pneuservisu (Kyselková ul.).  

- Máme k dispozici další číslo farního časopisu. Děkuji těm, co psali příspěvky. 

- Májové pobožnosti: litanie k Panně Marii před každou mši svatou. 

 

5.neděle velikonoční 29 .4. 2018 

- Dnes 29. 4. prožíváme 5. velikonoční neděli. Ve středu nás čeká liturgická vzpomínka sv. Atanáše a ve čtvrtek svátek sv. Jakuba.  

- Ve čtvrtek 3. 5. bude v Želešicích pohřeb p. Jaroslava Matonohy, v 15:00 hod. Nebude tedy sloužená v Želešicích večerní mše svatá. 

- Na první pátek 4. 5. v Moravanech a na první sobotu 5. 5. v Želešicích se bude konat po mši sv. adorace Nejsvětější svátosti. 

- Na sobotu 5. 5. je pozvání pro ministranty. 

Bude se konat Diecézní pouť ministrantů do Vranova u Brna. Pouť začíná putováním ze sedmi kostelů v okolí Vranova. Ministranti putují po jednotlivých děkanátech. Po krátkém úvodu vycházejí ministranti na cca 7 kilometrů dlouhou trasu. V průběhu cesty jsou připraveny aktivity a soutěže. Skupina ministrantů z Ořechova vyjíždí autobusem v 7:15 ze zastávky u kostela v Modřicích (autobus č. 510). Pokud by naši ministranti měli zájem, mohou se k nim připojit. Ale nejlépe kontaktujte prosím předem vedoucího ministrantů Viktora Steingarta z Ořechova, tel.: 777 984 797. 

- Máme k dispozici další číslo farního časopisu (ke stažení zde). Děkuji těm, co psali příspěvky. 

- Májové pobožnosti: v Želešicích po nedělní mši svaté budeme zpívat litanie k Panně Marii. 

 

4.neděle velikonoční 22 .4. 2018 

- Dnes 22. 4. prožíváme 4. neděli velikonoční, tzv. Neděli Dobrého pastýře a církev nás už tradičně zve k intenzivnější modlitbě za duchovní povolání. 

- Zítra 23. 4. je Svátek sv. Vojtěcha. Mše sv. bude sloužena večer v 18:30 v Moravanech. 

- Ve čtvrtek 26. 4. v 19:00 na faře v Želešicích budou mít setkání rodiče a děti, které letos přistoupí k prvnímu sv. přijímání.

- V pátek 27. 4. bude mít na faře v Želešicích setkání mládež z obou farnosti, v 19:30.  

- Sbírka v neděli 29. 4. za týden bude určena na práce na faře (Želešice – kaple Božího milosrdenství, Moravany – oprava fasády a schody za farou). 

 

 3.neděle velikonoční 15.4.2018 

- Dnes 15. 4. prožíváme 3.neděli velikonoční. 

- Dnes 15. 4. večer proběhne v Moravanech společenství mužů, začne modlitbou v kostele v 18:30. 

- Ve čtvrtek 19. 4. v 19:00 se bude konat na faře v Želešicích setkání pastorační rady farnosti Želešice. 

- V pátek 20. 4. v 17:15 v Moravanech budou mít setkání rodiče a děti, které letos přistoupí k prvnímu sv. přijímání. 

- V sobotu 21. 4. večer se můžete těšit na další Večer chval v Moravanech, v 19:00. Když je Večer chval, tak se už potom nekoná sobotní večerní adorace.  

- Dnešní 15. 4. sbírka rozhodnutím ČBK bude věnovaná jako naše gesto pomoci obyvatelům zemí Středního a Blízkého východu, kteří po návratu začínají znovu budovat svoje domovy. 

- Děkuji moravanským farníkům za včerejší brigádu na farní zahradě.  

 

2.neděle velikonoční 8.4.2018 - Svátek B. milosrdenství, Moravany a Nebovidy

- Dnes 8. 4. prožíváme 2.neděli velikonoční. „Svatý otec Jan Pavel II. si přál, aby tato neděle byla slavena jako slavnost Božího milosrdenství: ve slovu "milosrdenství" spatřoval shrnuté a pro naši dobu nově interpretované celé tajemství Vykoupení. Milosrdenství klade meze zlu. Milosrdenstvím se vyjadřuje celá specifická přirozenost Boha, jeho svatost, moc pravdy a lásky. Stávejte se den po dni muži a ženami Božího milosrdenství! Milosrdenství je šatem světla, které nám Pán daroval křtem. Nesmíme dopustit, aby toto světlo zhaslo; naopak, musí v nás růst každým dnem a tak přinášet světu radostné poselství Boha.“ (Benedikt XVI.)

- Dnes 8. 4. večer proběhne na faře společenství manželů, od 17:00. 

- Zítra 9. 4. je Slavnost Zvěstování Páně. Večer v 18:30 bude sloužená v Moravanech mše sv. 

- Ve čtvrtek 12. 4. se bude konat na faře v Moravanech další setkání rady farního zpravodaje, v 19:30. 

- V pátek 13. 4. zvu na setkání mládež. Sejdeme se jako obvykle na faře v Želešicích, v 19:30. 

- Příští neděli mše sv. bude pro děti a proběhne také představení kandidátů – děti, které letos přistoupí k prvnímu sv. přijímání. Prosím také děti, aby po mši sv. chvíli ještě zůstaly na nacvičování zpěvu na příští týden. 

- Sbírka příští neděli rozhodnutím ČBK bude věnovaná jako naše gesto pomoci obyvatelům zemí Středního a Blízkého východu, kteří po návratu začínají znovu budovat svoje domovy. Přečtu vám nyní výzvu ČBK k této sbírce … 

- Tuto sobotu 14. 4. od 8:30 chci velmi poprosit ochotné může a ženy o pomoc na farní zahradě. V plánu je jarní úklid, úprava zahrady, řezání stromů, bourání schodů, zarovnání túji. S sebou rukavice, hrábě, nůžky, pilku, kdo to nemá daleko tak kolečko, krumpáč a lopatu :-). 

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - 1.4.2018, Moravany a Nebovidy    

- Dnes 1. 4. prožíváme Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

- Zítra 2. 4. na Velikonoční pondělí mše sv. budou slouženy jako v neděli, v 9:00 Moravany, v 10:30 Želešice a 14:30 Nebovidy.

- V pátek 6. 4. na první pátek v měsíci budu navštěvovat nemocné. Můžete je přihlásit v sakristii. Po mši bude adorace NS a 8. den noveny před Svátkem Božího milosrdenství.

- V sobotu 7. 4. večerní adorace bude o hodinu dřív než obvykle, tj. v 19:00 a bude to naše modlitební bdění a poslední den noveny před Svátkem Božího milosrdenství.

- Za týden v neděli 8. 4. nás čeká Svátek Božího milosrdenství, den spjatý se zvláštními odpustky, které Bůh přislíbil prostřednictvím sv. sestry Faustyny. Ve Slavkovicích se budou konat poutní slavnosti. Podrobnosti najdete na nástěnce.

- Za týden v neděli 8. 4. se ponesou k oltáři kasičky s postní almužnou. Můžete je přinést do kostela.

- Večer v neděli 8. 4. za týden proběhne na faře společenství manželů, od 17:00.

- Přeji vám požehnané Velikonoce a děkuji za společnou modlitbu o svátcích, za úklid a výzdobu kostela, zpěvákům a scholy za krásné zpěvy, ministrantům za službu u oltáře, těm co četli čtení, a obzvlášť děkuji varhaníkům a kostelníkům. Ti vždycky v tomto čase odvedou největší práci.     

 

Květná neděle 25. 3. 2018 a velikonoční dny - Moravany a Nebovidy 

- Dnes 25. 3. prožíváme Květnou neděli a začínáme Svatý týden. Odpoledne v 17:00 bude křížová cesta. 

- Ve středu 28. 3. mši sv. v Moravanech bude sloužit o. Krzysztof Drzazga, farář z Ořechova. Budete mít možnost přistoupit ke svátosti smíření půl hodiny před mši sv. a potom ještě po mši sv.  

- Na Zelený čtvrtek 29. 3. mše svaté na Památku večeře Páně budou slouženy: v Moravanech v 19:00 a v Želešicích v 17:30. Budu rád, když bratři z ekonomické a pastorační rady přijmou pozvání k obřadu umývání nohou. 

- Na Velký pátek 30. 3. Obřady umučení Páně začnou: v Moravanech v 19:00 a v 17:30 v Želešicích. Na Velký pátek v 15:00 bude dodatečně modlitba noveny k Božímu milosrdenství (první den) a 18:00 Křížová cesta (hodinu před obřady).  

- Velikonoční vigilií v sobotu 30. 3. večer začne Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: v Moravanech v 21:15 a v Želešicích v 19:00.  

- V neděli 1. 4. na slavnost Zmrtvýchvstání Páně mše sv. budou slouženy jako obvykle v neděli. Dle tradice proběhne také žehnání pokrmů. 

- Na Velikonoční pondělí 2. 4. mše sv. budou slouženy jak v neděli: v Moravanech v 9:00, Želešicích v 10:30, v Nebovidech v 14:30. 

Ostatní: 

- Na Zelený čtvrtek 29. 3. ráno v 9:00 vás jménem otce biskupa Vojtěcha zvu do naší katedrály sv. Petra a Pavla na Petrově, na mši sv. se svěcením olejů a obnovou kněžských závazků (tzv. „missa chrismatis“). Je to jediný den v roce, kdy se všichni kněží z diecéze spolu se svým biskupem modlí a děkují Bohu za dar kněžství.

- Na Velký pátek 30. 3. proběhne už tradičně ve světě dobrovolná sbírka s názvem „Boží hrob“ – pro křesťany ve Svaté zemi. Sbírka bude vybíraná do košíku vzadu v kostele.

- Sbírka z Neděle Zmrtvýchvstání Páně 1. 4. bude určena na opravu fasády farní budovy a práce s tímto spjaté. 

- Kasičky s „Postní almužnou“ se ponesou v průvodu k oltáři v druhou neděli velikonoční 8. 4. (Neděle Božího milosrdenství). Prosím, abyste je do to doby přinesli do kostela. 

– Na Velký pátek 30. 3. začíná Novéna k Božímu milosrdenství. Tento den bude v 15:00 a všechny následující dny vždy v 19:00, v kostele. 

- Vzadu v kostele bude listina, na které se můžete zapsat na modlitební bdění na Bílou sobotu 31. 3. Bude od 10:00  – 18:00.  

- V pondělí 26. 3. v 15:00 bude v Nebovidech pohřeb paní Ludmily Vidrmertové. 

 

5. neděle postní 18. 3. 2018, Moravany a Nebovidy  

- Dnes 18. 3. prožíváme 5. neděli postní doby. 

- Zítra 19. 3. je Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Za týden už nás čeká Květná neděle a začíná Svatý týden. Můžete přinést k posvěcení ratolesti.  

- Dnes 18. 3. v 17:00 proběhne v kostele křížová cesta, kterou povede mládež.   

- Dnes 18. 3. v 19:00 se uskuteční na faře další setkání společenství mužů.  

- Zítra 19. 3., na Slavnost sv. Josefa, bude v Moravanech soužená dodatečná mše sv. v 18:30, tj. jako obvykle ve všední dni.

- V pátek 23. 3. v 19:30 na faře v Želešicích bude setkání mládeže, pokud se mládež domluví a dá mi předem vědět, že chce toto setkání.  

- Mládež má také pozvání na tuto sobotu 24. 3. Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v Brně. Začíná v 8:30 hodin v katedrále. Podrobnosti na webu:  https://brno.signaly.cz/dcm/

- V sobotu odpoledne v 13:30 se bude konat úklid našeho kostela před svátky. Bylo by dobré, aby se do této práce zapojily i další osoby, které to ještě nikdy nedělaly. Práci koordinuje p. Marta Svobodová. Velmi děkuji za vaši obětavost a tuto službu farnosti. 

- V sobotu 24. 3. večer 19:00 proběhne Večer chvál.  

- Za týden v neděli 25. 3. po mši svaté se budou fotit děti, které letos přistoupí k prvnímu sv. přijímání, v neděli 15. 4. je chceme slavnostně představit farnosti a začneme se za ně modlit po mši sv. 

 

5. neděle postní 18. 3. 2018, Moravany a Nebovidy  

- Dnes 18. 3. prožíváme 5. neděli postní doby. Zítra 19. 3. je Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Za týden už nás čeká Květná neděle a začíná Svatý týden. Můžete přinést k posvěcení ratolesti.  

- Dnes 18. 3. v 17:00 proběhne v kostele křížová cesta, kterou povede mládež.   

- Dnes 18. 3. v 19:00 se uskuteční na faře další setkání společenství mužů.  

- Zítra 19. 3., na Slavnost sv. Josefa, bude v Moravanech soužená dodatečná mše sv. v 18:30, tj. jako obvykle ve všední dni.

- V pátek 23. 3. v 19:30 na faře v Želešicích bude setkání mládeže, pokud se mládež domluví a dá mi předem vědět, že chce toto setkání.  

- Mládež má také pozvání na tuto sobotu 24. 3. Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v Brně. Začíná v 8:30 hodin v katedrále. Podrobnosti na webu:  https://brno.signaly.cz/dcm/

- V sobotu odpoledne v 13:30 se bude konat úklid našeho kostela před svátky. Bylo by dobré, aby se do této práce zapojily i další osoby, které to ještě nikdy nedělaly. Práci koordinuje p. Marta Svobodová. Velmi děkuji za vaši obětavost a tuto službu farnosti. 

- V sobotu 24. 3. večer 19:00 proběhne Večer chvál.  

- Za týden v neděli 25. 3. po mši bude se fotit děti, které letos přistoupí k prvnímu sv. přijímání a v neděli 15. 4. je chceme slavnostně představit farnosti a začneme se za ně modlit po mši sv. 

 

4. neděle postní 11. 3. 2018, Moravany a Nebovidy   

- Dnes 11. 3. prožíváme 4. neděli postní doby.

- Ve středu 14. 3. proběhne setkání ekonomické rady farnosti Moravany. Sejdeme na faře hned po mši sv., cca v 19:15.

- V pátek 16. 3. v 17:15 chci pozvat na moravanskou faru rodiče a děti, které letos přistoupí k prvnímu sv. přijímání.

- Příští neděli 18. 7. budou mít setkání muži. Sejdeme se v 19:00 na faře.  V 17:00 bude jako obvykle v neděli křížová cesta a potom zkouška scholi.

- Od pátku 16. 3. do příští neděle 18. 3. jedenáct manželských párů z naších farnosti se chystá na duchovní obnovu do Kostelního Vydří k otcům karmelitánům na duchovní obnovu. Doprovázejme je svou modlitbou.

- Velmi vám děkuji za zapojení se do iniciativy 24 hodin pro Pána. Hodně lidi, starších a mladších, z obou farnosti se zúčastnilo adorace v Moravanech a Želešicích.

- Příští neděli 18. 3. paní Kubova z Ostopovic bude prodávat potravinové výrobky bratři trapistů z Nového Dvora.

- Česká biskupská konference nás vyzývá k modlitbám za čínské křesťany, kteří v ČR v roce 2016 požádali o azyl, a nyní se rozhoduje o jejich další budoucnosti. Prosme, aby se jim dostalo spravedlivého vyřešení jejich situace.

Pozvání pro mládež už za necele dva týdny:  Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v sobotu 24. března 2018 v Brně. Začínáme v 8:30 hodin v katedrále. Na co se můžeš na setkání těšit? Na skvělou atmosféru, na setkání s Kristem, na osobnější setkání s otci biskupy, na mladé lidi, jako jsi ty, na setkání nad zajímavými tématy, např.: Jak se vyznat ve svých myšlenkách?; Misionáři ve Východním Timoru; Jak dozrát do identity muže a ženy?; Žít svůj život naplno. Jako přednášející dopoledních přednášek a workshopů přislíbily účast zajímavé osobnosti. Pokud máš čas a chuť, přijeď již v pátek 23. března 2018, od 17.30 hod se uskuteční předprogram (mše svatá, křížová cesta, chvály či muzikál). Přespání z pátka na sobotu pro předem přihlášené účastníky předprogramu zajištěno. Poplatek za nocleh 150 Kč. Pozvěte své kamarády na toto setkání.  Podrobnosti k předprogramu, dopoledním sku­pi­nám a workshopům a také jízdní řády speciálně vypravených autobusů do Brna budou aktualizo­vány na webu:  https://brno.signaly.cz/dcm/

 

3. neděle postní 4. 3. 2018, Moravany a Nebovidy     

- Dnes 4. 3. prožíváme 3. neděli postní doby.

- Dnes 4. 3. odpoledne v 17:00 bude v kostele křížová cesta a povede ji společenství manželů s dětmi. Po skončení modlitby v kostele se přesuneme na faru na přátelské setkání a rozjímání. Děti tentokrát si manželé pohlídají sami. 

- V pondělí 5. 3. v 18:00 proběhne na moravanské faře další příprava dospělých na svátosti.

- Podle výzvy papeže Františka se také letos uskuteční iniciativa 24 hodin pro Pána, která se má konat každoročně z pátku na sobotu před 4. nedělí postní. V letošním roce jsou to dny 9. a 10. března. Je to tedy už v tomto týdnu. Zvu vás k zapojení se do této iniciativy.

V Brně bude v pátek 9. 3. v kostele sv. Maří Magdalény (Masarykova ulice) od 9:00 do 20:00 hodin možnost zpovědi. Současně bude vystavena eucharistie. Od 20:00 do 22:00 hodin pak proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla Nikodémova noc (viz https://www.nikodemovanoc.cz), tj. chvíle ztišení, modlitby a další možnosti přijmout svátost smíření.

- V sobotu 10. 3. se bude konat v Telnici Dívčí děkanátní olympiáda. Z farnosti Moravany se prozatím přihlásilo 6 děvčat. Mám z toho radost. Pokud by ale ještě byl zájem, kontaktujte prosím p. Petru Marcinčákovu, která se ujala organizace této akce za naši farnost, tel.: 723 964 479. 

- Za týden v neděli 11. 4. mše bude sloužená pro děti.

- Setkání pastorační rady bylo domluvené na příští neděli ale na prosbu některých členů rády ji přesuneme na středu 7. 3. v tomto týdnu, hned po mši svaté v 19:15.

- Sbírka tzv. Haléř sv. Petra z minulé neděle 25. 2. vynesla v Moravanech 4 533 Kč, v Nebovidech 1 292 Kč.

- Křížové cesty se konají: V Moravanech každou neděli v 17:00 a v pátky v 17:45 před mší sv. V Nebovidech křížové cesty budou jenom v neděli ve 14:00, také před mší sv.

 

2. neděle postní 25. 2. 2018, Moravany a Nebovidy    

- Dnes 25. 2. prožíváme 2. neděli postní doby.

- Dnes 25. 2. odpoledne v 17:00 bude v kostele křížová cesta a povedou ji matky z hnutí Modlitby matek.

- V pátek 2. 3., na první pátek v měsíci, budu navštěvovat nemocné. Můžete je přihlásit po mši sv. v sakristii.  

- Za týden v neděli 4. 3. proběhne další setkání společenství manželů. Nejdříve se sejdeme v 17:00 v kostele na křížové cestě a potom na faře.

- Postní doba je také příležitostí vrátit se ke staré postní praxi almužny pro lidi v nouzi. Proto podobně jak vloni budeme moci z toho, co jsme si odřekli (omezením sladkostí, kávy, kouření, alkoholu, zábavy a jiným nadbytečných věcí) na tento účel přispět do připravených charitou skládacích papírových schránek, které si můžete odnést domů a potom vrátit v prvním týdnu po Velikonocích. Podrobnosti o tomto projektu najdete na nástěnce, schránky jsou vzadu v kostele. 

- Připomínám, že máme k dispozici další č. Farního zpravodaje. Najdete v něm svědectví ze života farnosti, články, které vás mohou inspirovat k lepšímu prožití postní doby, účetní závěrku za uplynulý rok 2017, program velikonočních bohoslužeb i informace o tom, co nás čeká. Děkuji těm, co psali do tohoto časopisu.

- Křížové cesty se konají: V Moravanech každou neděli v 17:00 a v pátky v 17:45 před mší sv. V Nebovidech křížové cesty budou jenom v neděli ve 14:00, také před mší sv.

- Přiští neděli 4. 3. sbírka bude určena na opravu fasády farní budovy a ostatní práce s tímto spjaté.

 

1. neděle postní 18. 2. 2018, Moravany a Nebovidy    

- Dnes 18. 2. prožíváme 1. neděli postní doby. Postní doba je časem obrácení (Benedikt XVI.) a není časem smutku, nýbrž vede k obnovení našeho vztahu k Ježíši Kristu, který je naším „pokojem a radostí“.

- Dnes 18. 2. odpoledne v 17:00 bude v kostele křížová cesta (povedou ji muži) a hned po ní bude následovat na faře setkání společenství mužů.

- V pátek 23. 2. proběhne na faře v Želešicích setkání mládeže, začne v 19:30.

- V sobotu 24. 2. odpoledne a večer nás čeká duchovní obnova v moravanském kostele. Povede ji o. Jiří Brtník, farář z Tvarožné. Od 16:00 – 17:00 budete mít možnost přistoupit u něj ke svátosti smíření. Současně v tom čase se od 16:00 se bude konat modlitba křížové cesty. V 17:15 přednáška, přibližně v 18:00 mše sv. a od 19:00 se můžete těšit na další Večer chval.

- Pravidelná postní sbírka tzv. Haléř sv. Petra proběhne za týden v neděli 25. 2. Výtěžek sbírky bude, tak jako každý rok, odeslán Svatému otci, aby mohl jménem celé církve pomoci lidem v nouzi.

- Postní doba je také příležitostí vrátit se ke staré postní praxi almužny pro lidi v nouzi. Proto podobně jak vloni budeme moci z toho, co jsme si odřekli (omezením sladkostí, kávy, kouření, alkoholu, zábavy a jiným nadbytečných věcí) na tento účel přispět do připravených charitou skládacích papírových schránek, které si můžete odnést domů a potom vrátit v prvním týdnu po Velikonocích. Podrobnosti o tomto projektu najdete na nástěnce, schránky jsou vzadu v kostele. 

- Máme k dispozici další č. Farního zpravodaje. Najdete v něm svědectví ze života farnosti, články, které vás mohou inspirovat k lepšímu prožití postní doby, účetní závěrku za uplynulý rok 2017, program velikonočních bohoslužeb i informace o tom, co nás čeká. Děkuji těm, co psali do toho to časopisu.

- Křížové cesty se konají: V Moravanech každou neděli v 17:00 a v pátky v 17:45 před mší sv. V Nebovidech křížové cesty budou jenom v neděli ve 14:00, také před mší sv.

- Svatý otec ustanovil tento pátek 23. 2. jako zvláštní den modliteb a půstu za mír ve světě a vyzval všechny lidi dobré vůle, aby se k němu připojili. Modlitební úmysl se týká všech zemí trpící válečnými konflikty a násilím, obzvláště pak Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu.

 

6. neděle mezidobí 11. 2. 2018, Moravany a Nebovidy     

- Dnes 11. 2. prožíváme 6. neděli liturgického mezidobí. Ve středu 14. 2. Popeleční středou začíná postní doba a naše příprava na Velikonoce. Popeleční středa je dnem přísného postu (půst od zdrženlivosti masa a půst „újmy“ - jen jednou za den úplné nasycení).

- Na Popeleční středu bude sloužená mše sv. s udělováním popelce: v Želešicích v 17:30, v Moravanech v 19:00.

- Křížové cesty se budou konat: V Moravanech každou neděli v 17:00 a v pátky v 17:45 před mší sv. V Nebovidech křížové cesty budou jenom v neděli ve 14:00, také před mší sv.

- Dnes 11. 2. večer v 17:00 proběhne na faře setkání společenství manželů. Hlídání dětí je zajištěno.

- Za týden v neděli 18. 2. mše sv. bude sloužená pro děti.

- Za týden v neděli 18. 2. večer se uskuteční setkání společenství mužů. Sejdeme se nejdříve v 17:00 v kostele na modlitbě křížové cesty a potom na moravanské faře.

- Na nástěnce jsou už zveřejněny velikonoční bohoslužby, duchovní obnovy v postní době a nabídka zpovědi před svátky - více Bohoslužby_Velikonoce_2018op.pdf (88,2 kB)

 

5. neděle v mezidobí – 4. 2. 2018 Moravany a Nebovidy

- Dnes 4. 1. prožíváme 5. neděli liturgického mezidobí. V pondělí bude památka sv. Agáty, v úterý sv. Pavla Mikiho a v sobotu sv. Scholastiky.  

- V pátek 9. 2. po mši sv. v Moravanech budu hromadně udělovat svátost pomazání nemocných všem starším osobám a ostatním nemocným, kteří to budou potřebovat.

- V pátek 9. 2. v 19:30 proběhne také další setkání mládeže na faře v Želešicích.

- Za týden v neděli 11. 10. se bude konat setkání společenství manželů, v 17:00.

Možná je ještě aktuální pozvání z centra pro mládež na tento týden:

Zveme děti a mládež ve věku 12-18 let na jarní prázdniny na MAMRE do Osové Bítýšky. Čeká nás tu spousta her, duchovního programu, noví kamarádi a to vše ve znamení krále Davida. Začátek je v neděli  4. a konec v pátek 9. února. Cena je 800kč. Přihlašujte se na: mamre@seznam.cz Více informací je na plakátku nebo webových stránek MAMRE.

 

4. neděle v mezidobí – 28. 1. 2018 Moravany a Nebovidy

- Dnes 28. 1. prožíváme 4. neděli liturgického mezidobí. Ve středu bude památka sv. Jana Boska a v pátek Svátek Uvedení Páně do chrámu.    

- Na pátek 2. 2. připadá také první pátek v měsíci. V Moravanech po mši sv. z formuláře ze Svátku Uvedení Páně do chrámu, se bude konat prvo-páteční adorace Nejsvětější svátosti.

Pozvání z centra pro mládež: Zveme děti a mládež ve věku 12-18 let na jarní prázdniny na MAMRE do Osové Bítýšky. Čeká nás tu spousta her, duchovního programu, noví kamarádi a to vše ve znamení krále Davida. Začátek je v neděli  4. a konec v pátek 9. února. Cena je 800kč. Přihlašujte se na: mamre@seznam.cz Více informací je na plakátku nebo webových stránek MAMRE.

 

3. neděle mezidobí – 21. 1. 2018 Moravany a Nebovidy

- Dnes prožíváme 3. neděli liturgického mezidobí. Ve středu bude památka sv. Františka Saleského, ve čtvrtek svátek Obrácení sv. Pavla a v pátek památka sv. Timoteje a Tita.   

Probíhá týden modliteb (18. 1. - 25. 1) za jednotu křesťanů.  Křesťané z různých církví se společně modlí za vzájemnou jednotu. Mottem tohoto týdne jsou slova, která zpívali Izraelité po vysvobození z otroctví: Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle (Ex 15,6).

- Dnes 21. 1. večer se uskuteční na faře v Moravanech setkání společenství mužů, v 18:30.

- Ve čtvrtek 25. 1. bude setkání pastorační rady moravanské farnosti, od 19:30.

- V pátek 26. 1. chci pozvat na setkání mládež, proběhne na faře v Želešicích od 19:30. 

- V sobotu 27.1. v 19:00 se můžete těšit na další Večer chvál v moravanském kostele. 

- Za týden v neděli 28. 1. bude sloužená mše sv. pro děti.

 

2. neděle mezidobí – 14. 1. 2018 Moravany a Nebovidy

- Dnes prožíváme 2. neděli liturgického mezidobí. Ve středu bude památka sv. Antonína a ve čtvrtek Panny Marie – Matky jednoty křesťanů.

Od tohoto čtvrtka 18. 1. až příštího čtvrtka 25. 1. se koná Týden za jednotu křesťanů. Křesťané z různých církví se chtějí společně modlit za vzájemnou jednotu. Mottem týdne jsou slova, která zpívali Izraelité po vysvobození z otroctví: Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle (Ex 15,6).

V rámci farního společenství se na tento úmysl pomodlíme příští neděli 21. 1. na mši svaté, ale vybízím vás také k osobním modlitbám.

- Dnes 14. 1. večer v 17:00 proběhne na faře v Moravanech setkání společenství manželů.

- V pátek v 17:15 se uskuteční na faře setkání dětí z moravanské farnosti, které chtějí v tomto roce přistoupit k prvnímu sv. přijímání. Na setkání zvu také jednoho z rodičů.   

- V sobotu 20. 1. nás čeká Farní ples v ořechovské orlovně. Začne v 19:30 a sál bude už otevřený od 19:00. Budeme velmi vděční, když i letos – podobně jako vloni – přispějete nějakými dary do tomboly. Můžete je předat Vojtovi Langáškovi z Moravan nejpozději do čtvrtka 18. 1. , tel.:  605 540 776. 

- Za týden v neděli 21. 1. proběhne na faře v Moravanech setkání společenství mužů, v 18:30.

- Tříkrálová sbírka vynesla: v Moravanech 104 024 Kč, v Nebovidech 24 207 Kč, v Želešicích 49 558 Kč.

 

 Svátek Křtu Páně – 7. 1. 2018

- Dnes 7. 1. slavíme Svátek Křtu Páně. Končí vánoční doba a začíná první týden tzv. liturgického mezidobí.

- Ve středu 10. 1. v 20:00 na faře v Moravanech proběhne další setkání redakční rady farního časopisu. Pořád se hledají spolupracovníci do redakce.

- V pátek 12. 1. večer se uskuteční setkání mládeže na faře v Želešicích, v 19:30.

- V sobotu 13. 1. 2018 se můžete těšit na vánoční koncert v kostele svatého Kříže v Nebovidech, v 17:00. Vystoupí vokální seskupení VZDUŠNÉ ZÁMKY (Hana Crháková, Lucie Jurůjová, Alena Mrózková, Pavel Vorel, jako host: Vlasta Rončkevičová – violoncello)

- Za týden v neděli 14. 1. se bude konat na faře v Moravanech další setkání společenství manželů, v 17:00. Předběžně plánované na tento den setkání pastorační rady farnosti Moravany se uskuteční v jiném termínu.

- Děkuji koledníkům Tříkrálové sbírky za obětavost a pěkné koledování…  

 

2.neděle vánoční – Svátek Svaté Rodiny,  31.12.2017

- Dnes slavíme Svátek Svaté Rodiny - Ježíše, Marie a Josefa.

Dnes 31. 12. večer na adoraci v Moravanech poděkujeme za starý rok. Adorace se bude konat od 20:00 – 21:00.

- Zítra 1. 1. 2018 na Nový rok se slaví Slavnost Matky Boží Panny Marie, mše budou slouženy jak v neděli: 9:00 Moravany, 10:30 Želešice, v 14:30 Nebovidy.

- Mše během týdne (ve středu a pátek v Moravanech a ve čtvrtek v Želešicích) se nemění.

- Mše sv. v sobotu 6. 1. na Slavnost Zjevení Páně (Tří králů) v Želešicích bude jako obvykle v 8:00 (po ní požehnám koledníkům tříkrálové sbírky). 

- V Moravanech 6. 1. na Slavnost Zjevení Páně (Tří králů) mše bude sloužená večer v 18:30. A hned po této mši proběhne pravidelná sobotní adorace, tichá bez doprovodu cca 30 min. Adorace od 20:00 už se nebude konat.

- Tříkrálová sbírka v Moravanech a Želešicích proběhne dopoledne v sobotu 6. 1. 2018.

Požehnání 6. 1. koledníkům:  Želešice v 9:00,  Moravany 9:30.

- Sobotu 13. 1. 2018 se můžete těšit na vánoční koncert v kostele svatého Kříže v Nebovidech, v 17:00. Vystoupí vokální seskupení VZDUŠNÉ ZÁMKY (Hana Crháková, Lucie Jurůjová, Alena Mrózková, Pavel Vorel, jako host: Vlasta Rončkevičová – violoncello)

- V neděli 14. 1. 2018 proběhne na faře v Moravanech další setkání společenství manželů, v 17:00.

 

 

4. neděle adventní 24. 12. 2017 a vánoční bohoslužby do 7. 1. 2018  

- Dnes 24. 12. 2017 prožíváme 4. adventní neděli. Večerní a noční bohoslužby už budou patřit vánočním oslavám.

Dnes 24. 12. večer v 17:00 začneme oslavu Slavnosti Narození Páně v Želešicích. A noční vánoční mše svatá bude sloužená v Moravanech v 23:00.

- V pondělí 25. 12. na Narození Páně a úterý 26. 12. na Svátek sv. Štěpána mše sv. budou slouženy jako obvykle v neděli a o slavnostech: v 9:00 v Moravanech, v 10:30 v Želešicích a v 14:30 v Nebovidech.

- Ve středu 27. 12. mše svatá v Moravanech nebude sloužená. V pátek 29. 12. mše bude bez změn, v 18:30.

- Ve čtvrtek 28. 12. a v sobotu 30. 12. nebude mše sloužená v Želešicích.

- Za týden v neděli 31. 12. na Svátek Svaté Rodiny během každé mše svaté manželé budou mít možnost obnovit své manželské sliby.

Po mši svaté (31. 12) v Želešicích a v Nebovidech se bude konat děkovná adorace za uplynulý rok.

V Moravanech (31. 12.) poděkujeme za starý rok večer na adoraci od 20:00 – 21:00.                                      

Bohoslužby od 1. 1. – 7. 1. 2018

- 1. 1. 2018 na Nový rok se slaví Slavnost Matky Boží Panny Marie, mše budou slouženy jak v neděli: 9:00 Moravany, 10:30 Želešice, v 14:30 Nebovidy.

- Mše během týdne (ve středu a pátek v Moravanech a ve čtvrtek v Želešicích) se nemění.

Mše sv. v sobotu 6. 1. na Slavnost Zjevení Páně (Tří králů) v Želešicích bude jako obvykle v 8:00 a v Moravanech večer v 18:30. A hned po této mši proběhne pravidelná sobotní adorace, tichá bez doprovodu cca 30 min. Adorace od 20:00 už se nebude konat.

- Na sv. Štěpána 26.12. v Moravanech prozradíme, za koho jsme se v adventu modlili, a předáme si symbolické dárečky, - s tím, že prosím, abyste nezapomněli podepsat, komu dárek patří a případně kdo jej věnuje. 

- Je k dispozici Betlémské světlo.  

- V neděli 25. 12. po hlavní vánoční bohoslužbě v Želešicích v 10.30  se můžete těšit na společné zpívání koled u jesliček.

- Na sv. Štěpána 26. 12. v 18:00 se můžete těšit na vánoční koncert Moravanské scholy v kostele v Moravanech. 

- Tříkrálová sbírka v Moravanech a Želešicích proběhne dopoledne v sobotu 6. 1. 2018.

Požehnání 6. 1. koledníkům: Želešice v 9:00, Moravany 9:30.

- V neděli 7. 1. 2018 proběhne na faře v Moravanech další setkání společenství manželů, v 17:00.

- Chci srdečně poděkovat sestrám a bratřím, mladším a starším, že opět tak krásně připravili kostel na vánoční svátky… . Ministrantům… kostelníkům… schole…

- Přeju požehnané, milosti plné sváteční dny.   

- Možnost návštěvy betlémů:

 • Moravany  25. 12. od 14:00 – 17:00,  26. 12. od 13:00 – 15:00.                                                       
 • Želešice  25. 12. od 14:30 – 16:00,  26. 12. od 14:30 – 16:00.
 • Nebovidy  25. 12. od 15:30 – 16:30,  26. 12. od 15:30 – 16:30.

 

3.neděle adventní – 17. 12. 2017,   Moravany a Nebovidy

- Dnes 17. 12. prožíváme 3. adventní neděli. Začíná už přímá liturgická příprava na Slavnost Narození Páně, které oslavu začneme už za týden v neděli večer. 

- Dnes 17. 12. večer se uskuteční setkání společenství mužů. Začne až v 19:00 v kostele, protože před tím bude nacvičovat zpěv naše schola.

- Zítra 18. 12. v 17:00 proběhne na faře příprava dospělých na svátosti.

- Ve středu 20. 12. půl hodiny před mší sv. (18:00 - 18:30) a potom po mši sv. (19:00 – 20:00) budete mít možnost přistoupit ke svátosti smíření u otce Krzysztofa Drzazgy, faráře z Ořechova.

Otec Krzysztof bude také zpovídat ve čtvrtek 21. 12. v kostele v Želešicích. Opět před mší svatou (17:30 – 18:00) a po mši sv. (18:30 - 19:30).

- V pátek 22. 12. mládež bude mít předvánoční setkání na faře v Želešicích, od 19:30.  

- Za týden v neděli 24. 12. budou dopoledne mše svaté z 4. adventní neděle ( 9:00 v Moravanech, 10:30 v Želešicích) a večerní a noční bohoslužba už bude sloužená z mešního formuláře Slavnosti Narození Páně (17:00 v Želešicích, 23:00 v Moravanech).

Podrobný program dalších vánočních bohoslužeb je na nástěnce a na farním webu.

- Děti si mohou vzít další úkoly na poslední týden adventu a za splněné úkoly přilepit na nástěnku andílka.

- Po mši sv. si budete moci zakoupit klášterní trapistické potravinové produkty. Bude je prodávat maminka jednoho z bratří trapistů, p. Kubová.  (Jak tomu bylo vloni). Jejích zakoupením podpoříme život a působení řeholní komunity trapistů v Novém Dvoře. Můžeme počítat s jejich modlitbou.

- Jsou k dispozici také vánoční oplatky 20 Kč za kus.

 

2.neděle adventní – 10. 12. 2017,   Moravany a Nebovidy

- Dnes 10. 12. prožíváme 2. adventní neděli. Ve středu bude lit. památka sv. Lucie a v pátek sv. Jana od Kříže. Za týden v 3. adventní nedělí začíná už přímá příprava na Slavnost Narození Páně.

- Dnes večer 10. 12. v 17:00 proběhne na faře v Moravanech setkání společenství manželů. Hlídání děti je zajištěno.

- V sobotu ráno v 8:00 bude jako obvykle mše svatá v Želešicích, před ní a po ní budete mít možnost přistoupit ke svátosti smíření (u otce Mariusze). Jinak zpověď probíhá ještě před každou mši svatou.

- V sobotu 16. 12. se můžete těšit na další Večer chvál, od 19:00. Pravidelná tichá večerní adorace se kvůli „chválám“ nebude konat.    

- Za týden v neděli 17. 12. večer se uskuteční setkání společenství mužů. Začne až v 19:00 v kostele, protože před tím bude nacvičovat zpěv naše schola.

- Chci vám srdečně poděkovat za páteční společnou oslavu Slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie v Želešicích. Zejména naší milé scholi za nádherný doprovod liturgie.

- Vánoční bohoslužby už jsou na nástěnce a také najdete tam další možností, kdy  přistoupit ke zpovědi před svátky. 

 

1.neděle adventní – 3. 12. 2017 Moravany a Nebovidy

- Dnes 3. 12. prožíváme 1. adventní neděli.

- V pátek 8. 12. je Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. V Želešicích je kostel zasvěcený Neposkvrněnému početí Panny Marie, proto bude tam sloužená poutní mše svatá, večer v 18:00. Během liturgie bude zpívat schola z Moravan. Všechny farníky zvu do Želešic na tuto slavnost a po obřadech v kostele proběhne na faře agapé, ne které nás zvou želešičtí farníci.

-  V pátek 8. 12. mše sv. v Moravanech bude výjimečně ráno v 7:30, kvůli večerním oslavám v Želešicích. Večer tedy nebude.

- Na tento pátek 8. 12. připadá také setkání mládeže z naších farnosti, které se běžné koná na faře v Želešicích. Zvu mládež, aby se tentokrát připojila k poutní mši v Želešicích a potom k oslavám na faře s celou farnosti.

- V pondělí 4. 12. v 18:00 se uskuteční na faře příprava na svátosti pro dospěle osoby.

- Ve středu 6. 12. po mši sv. v Moravanech zveme děti na setkání se sv. Mikulášem.

Ve středu 6. 12. po mši a „Mikuláši“ proběhne setkání Ekonomické rady moravanské farnosti.

- Tuto sobotu 9. 12. nás čekají dvě akce souběžně:

Mládež má pozvání na děkanátní setkání mládeže v Pozořicích. Hlavním hostem bude P. Marek Orko Vácha. (přednáška, svědectví, vorkshopy, mše a mnoho dalšího). Program začíná v 13:30 a je na nástěnce. 

V Moravanech se bude konat duchovní obnova pro naše farnosti s P. Janem Pacnerem, vojenským kaplanem, pověřeným také pastorací vysokoškolské mládeže a anglicky mluvících.  Téma: „Neboj se narovnat“ (Lk 13, 10-17). Od 15:00 možnost přijetí svátosti u o. Pacnera, 16:30 přednáška, 17:30 mše sv., 18:30 adorace NS.

- Pravidelná ranní mše sv. v sobotu 9. 12. v 8:00 v Želešicích bude bez změn.

- Setkání společenství manželů proběhne v neděli 10. 12. za týden na faře v Moravanech v 17:00.

- Vánoční bohoslužby už jsou na nástěnce a také najdete tam další možností přistoupit ke zpovědi před svátky, nejenom při duchovní obnově s o. Pacnerem. Zpovídat bude dodatečně ještě o. Krzysztof z Ořechova. 

- Pozvání z diecéze: V pátek 8. 12. v Brně v se bude konat mariánský průvod světla na Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie a skončí mši svatou v katedrále na Petrově s o. biskupem Vojtěchem. Plakát je na nástěnce.

 

 Slavnost Ježíše Krista Krále, 26.11.2017, Moravany a Nebovidy 

- Dnes 26. 11. prožíváme poslední neděli v starém liturgickém roce a v neděli 3. 12. za týden začíná doba adventní nového liturgického roku. 

Ve středu je svátek sv. Ondřeje, apoštola.

- V pátek 1. 12., na první pátek v měsíci, budu navštěvovat nemocné. Možná jsou ve farnosti starší nemocné osoby, ke kterým ještě nechodím, tak budu rád, když mi k nim připravíte cestu a domluvíte návštěvy.

- V pátek 1. 12. po mši svaté v Moravanech bude adorace, kterou povede mládež.

- V sobotu 2. 12. ráno v 8:00 v Želešicích bude mše sv. a po ní modlitba k Panně Marii na první sobotu v měsíci.

- V sobotu 2. 12. v 10:00 bohoslužbou s o. biskupem Vojtěchem v katedrále na Petrově vyvrcholí letošní jubilejní rok naší diecéze a poděkujeme Bohu za 240. výročí založení Biskupství brněnského.

- V neděli 10. 12. za týden proběhne v Moravanech další setkání společenství manželů, na faře od 17:00.

- V uplynulý pátek byla v Nebovidech „mše při svíčkách“ ke cti sv. Kateřiny. Chci srdečně poděkovat panu Milanovi Mojžíšovi a několika dalším osobám za přípravu liturgie a pohoštění.  

- Sbírka za týden v neděli 3. 12.  bude opět určená na hromosvod na střeše farní budovy a ostatní práce s tímto spjaté, protože pořád jsme ještě nevybrali dostatečnou částku peněz na tento účel. Chybí cca 10 tisíc. 

 

33. neděle v mezidobí, 19.11.2017, Moravany a Nebovidy

- Dnes 19. 11. prožíváme 33. neděli liturgického mezidobí.

Každoročně se v 33. neděli v liturgickém mezidobí v České republice slaví Den Bible. Záměrem je podpořit biblický apoštolát v našich zemích. V tento den probíhá v katolických kostelích také sbírka. Její výnos je rozdělen na dvě části: 75% připadne České biblické společnosti a 25% Českému katolickému biblickému dílu. Vzadu v kostele je košíček, do kterého můžete na tento účel finančně přispět.

Kardinál Dominik Duka, který je předsedou správního výboru ČKBD, nám napsal ke Dni Bible dopis…

- Dnes 19. 11. máme v naší farnosti adorační den. Modlitební bdění před Nejsvětější svátostí začne hned po této mši sv. a skončí v 18:30. Vzhledem k tomu, že je dnes Den Bible, doporučuji, abyste s sebou vzali na adoraci Bibli. Vzadu na stolečku je rozpis modlitby na celé odpoledne, můžete se tam zapsat a v konkrétním čase se ujmout modlitební služby.

- Večer 19. 11. budou mít také setkání muži. Sejdeme se nejdříve v tomto kostele na adoraci v 18:00. V 18:30 bude ukončení adoračního dne a přesuneme se na faru.

- Každé druhé pondělí se koná příprava dospělých na křest. Zítra 20. 11. v 18:00 bude další setkání, na faře v Moravanech.

- Ve čtvrtek 23. 11. zvu v 19:30 na faru všechny osoby, které by byly ochotné nějakým způsobem pomoci s redakcí zpravodaje pro naši farnost. Bude také zapotřebí, aby se někdo ujal tisku a potom zpravodaj poskládal, je s tím trochu práce. Kdo nemá odvahu psát, může pomoci i jiným způsobem.

- V pátek 24. 11. v 16:30 zvu opět na faru děti, které se připravují na první svaté přijímání a rodiče (nebo jednoho z rodičů).  

- V pátek 24. 11. nebude sloužená mše sv. v Moravanech, ale všechny farníky zvu v 18:00 na slavnostní bohoslužbu do Nebovid na už tradiční mši sv. při svíčkách ke cti sv. Kateřiny Alexandrijské, nepsané patronky nebovidského kostela, které pravděpodobně byl původně tamější (zdejší) kostel zasvěcen. Liturgii bude doprovázet schola ze Želešic.

- V pátek 24. 11. se nebude konat setkání mládeže. Mládež má možnost zúčastnit se předadventní duchovní obnovy s o. Vojtěchem Kodetem v Pozořicích. Program začíná večer v 18:00. Plakát s informacemi je na nástěnce.  

- V sobotu 25. 11. večer v 19:00 proběhne v moravanském kostele další Večer chval.

- V neděli 26. 11. za týden Slavností Ježíše Krista Krále končí starý liturgický rok. Mše sv. bude zaměřená pro děti.

- Srdečně děkuji za chlebíčky, cukroví a jiné dobrůtky, které jste ve středu přinesli na děkanátní setkání kněží.  

 

32. neděle v mezidobí, 12.11.2017, Moravany a Nebovidy

- Dnes 12. 11. prožíváme 32. neděli liturgického mezidobí. V pondělí je památka sv. Anežky České a v pátek sv. Alžběty Uherské. Za týden v neděli bude se slavit Den Bible.

- Dnes 12. 11. večer bude na faře setkání Pastorační rady moravanské farnosti, v 19:00.

- Ve středu 15. 11. proběhne na faře děkanátní setkání kněží. Přijde přibližně 20 osob. Kdo by mohl pomoci s občerstvením, prosím, aby dal vědět v sakristii panu Pavlovi Kořenkovi. Jedná se o snídáni a pak o oběd. Obědu se zúčastní cca 15 osob. Takové setkání u nás je jednou za rok.  

- Za týden v neděli 19. 11. naše farnost má adorační den. Odpoledne od 14:00 až do 18:00 se můžete zapsat na bdění před Nejsvětější svátostí. Rozpis je vzadu na stolečku. Vzhledem k tomu, že je to Den Bible, doporučuji, abyste s sebou vzali na adoraci Bibli.

 - Za týden v neděli 19. 11. budou mít také setkání muži. Sejdeme se v moravanském kostele na adoraci v 18:00. V 18:30 bude ukončení adoračního dne a přesuneme se na faru.

- Pokud máte zájem o křesťanské stolní kalendáře na příští rok, přihlaste se prosím v sakristii, a podle skutečné potřeby je zakoupím.

 

31. neděle v mezidobí, 5.11.2017, Moravany a Nebovidy

- Dnes 5.11. prožíváme 31. neděli liturgického mezidobí. Ve čtvrtek je Svátek posvěcení Lateránské baziliky, v pátek památka sv. Lva Velikého a v sobotu sv. Martina Tourského.                                                                       

Dnes 5. 11. proběhne společná modlitba na našich hřbitovech:

V Moravanech odpoledne v 16:30

V Nebovidech hned po odpolední mši sv. cca v 15:30

V Želešicích hned po mši sv. cca 11:20

- Dnes po modlitbě na hřbitově proběhne na faře setkání společenství manželů, cca v 17:00.

- V pátek 10.11. zvu na setkání mládež. Bude se konat opět na faře v Želešicích v 19:30. Domluvte se prosím mezi sebou, kdo s kým pojede.

- Za týden v neděli 12. 11. večer v 19:00 se uskuteční na faře setkání Pastorační rady moravanské farnosti.

- Během tohoto týdne budu v Polsku. Chci se pomodlit nad hroby mých příbuzných. Zastupovat mě bude o. Krzysztof, farář z Ořechova, tel.: 732369069.  

- Pokud máte zájem o křesťanské stolní kalendáře na příští rok, přihlaste se prosím v sakristii, a podle skutečné potřeby je zakoupím.

Biskupství brněnské hledá pro správu budov pracovníka údržby, nástup možný od prosince. Termín přihlášek, náplň činnosti a předpoklady na uchazeče jsou na internetových stránkách Biskupství brněnského.

 

30. neděle v mezidobí, 29. 10. 2017, Moravany a Nebovidy 

- Dnes 29. 10. prožíváme 30. neděli liturgického mezidobí.      

- Ve středu 1. 11. nás čeká Slavnost Všech svatých. V Moravanech bude sloužena mše sv. v 19:15 a v Želešicích v 18:00.  

- Ve čtvrtek 2. 11. se bude slavit liturgická Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – lidově Dušičky neboli Památka zesnulých. V Moravanech bude mše sv. 19:15 a v Želešicích v 18:00. 

- V pátek 3. 11. je první pátek v měsíci a budu navštěvovat nemocné. Můžete je přihlásit v sakristii nebo telefonicky, 604 345 370.

Po mši svaté v pátek 3. 11. se bude konat adorace Nejsvětější svátosti, kterou povede mládež.   

- Setkání společenství manželů proběhne příští neděli 5. 11. odpoledne na faře, hned po modlitbě za zemřelé na hřbitově cca v 17:00.

- Pokud máte zájem o stolní kalendáře na příští rok, přihlaste se prosím v sakristii, a podle skutečné potřeby je zakoupím.

- Chci ze srdce poděkovat bratřím, kteří včera 28. 10. tak obětavě pracovali při montáži hromosvodu kolem farní budovy.

- Zpověď před Památkou zesnulých se koná pravidelně půl hodiny před každou mší svatou ve všední dny a v neděli. Lze se také osobně domluvit v jiném čase.

 

Společná modlitba na hřbitovech:

V Moravanech v neděli 5. 11. za týden, odpoledne v 16:30

V Nebovidech v neděli 5. 11. za týden, hned po odpolední mši sv. cca v 15:30

V Želešicích v neděli 5. 11. za týden, hned po mši sv. cca 11:20

 

Biskupství brněnské hledá pro správu budov pracovníka údržby, nástup možný od prosince. Termín přihlášek, náplň činnosti a předpoklady na uchazeče jsou na internetových stránkách Biskupství brněnského.

 

29. neděle v mezidobí, 22. 10. 2017, Moravany a Nebovidy

- Dnes prožíváme Světový den modliteb za misie, v České republice známý pod názvem Misijní neděle, a koná se sbírka na podporu misijních oblastí. V celé církvi se začal poprvé slavit v roce 1926.

- V sobotu 28. 10. bude svátek sv. Šimona a Judy apoštolů.

- V pátek 27. 10. se bude konat společenství mládeže. Začne mší sv. v Moravanech v 18:30 a od 19:30 bude pokračovat setkáním na želešické faře. 

- V sobotu 28. 10. se můžete těšit na další Večer chval, od 19:00 v moravanském kostele.

- Za týden v neděli 29. 10. bude dále sbírka na nový hromosvod na faře a nákup nových přenosných mikrofonů.

- Chci ze srdce poděkovat bratřím, kteří včera 21. 10. (i přes nepříznivé počasí) tak obětavě pracovali při montáži hromosvodu kolem farní budovy.

Žel, práci se ještě nepodařilo dokončit, a proto chci poprosit o další brigádu i v tomto týdnu v sobotu 28. 10., začneme opět v 8:30. Se sebou krumpáč a lopatu na kopání.

- Děkuji rodičům, kteří včera byli se svými dětmi v Rajhradě, využili příležitosti setkání s dětmi z jiných farností a podpořili svou přítomností tuto akci.

 

28. neděle v mezidobí, 15. 10. 2017, Moravany a Nebovidy

- Dnes 15. 10. prožíváme 28. neděli v mezidobí.

- Dnes večer 15. 10. večer v 18:30 proběhne setkání společenství mužů, sejdeme se nejdříve v kostele v Moravanech.   

- V pátek 13. 10. v 17:15 zvu na faru v Moravanech děti z 3. třídy a jejich rodiče (alespoň jednoho z rodičů). Bude to první setkání v rámci přípravy na první sv. přijímání na jaře v příštím roce. 

- Tuto sobotu 21. 10 v 8.30h zvu ochotné muže na brigádu na farní zahradu. Potřebujeme udělat výkop na hromosvod kolem farní budovy. Vezměte s sebou prosím ryč, úzkou lopatu, krumpáč … .                   

- Také na tuto sobotu 21. 10. je pozvánka z děkanství:  Děkanství modřické zve kněze, katechetky a katechety s jejich žáky na setkání „Jeden den v Rajhradě“.  Setkání proběhne od 9:30 asi do 14:00 hodin. Cílem je umožnit dětem navště­vujícím náboženství setkání s dalšími dětmi modřického děkanátu, zážitek společenství při mši svaté a při tematicky zaměřených hrách. Letošním tématem bude 240 let diecéze, děti se dozví něco o své diecézi a poznají její zajímavá místa. Informaci, zda se vaše farnost zúčastní, zašlete prosím do 13.10.2017 na adresu pastorační asistentky děkanství paní Moniky Hoffmannové: hoffmannova.monika@seznam.cz.

- Za týden 22. 10. je Misijní neděle a sbírka bude určena na podporu misi.  Slavnostní však mši s modlitbou za misie uděláme teprve v neděli za dva týdny 29. 10., protože naše schola (to je hodně osob) bude za týden zpívat na Národním setkání hnutí Modlitby matek v Brně. 

 

27. neděle v mezidobí, 8. 10. 2017, Moravany a Nebovidy

- Dnes 8. 10. prožíváme 27. neděli v mezidobí.

Dnes 8. 10. večer se můžete těšit na přednášku pořádanou hnutím Křesťan a práce na téma „Spiritualita práce“ od Bolka Vraného, člena skupiny pro sociální otázky při ČBK. Proběhne v Moravanech v kostele od 18:00.

 - Za týden v neděli 15. 10. mše sv. bude zaměřená pro děti.

- Za týden v neděli 15. 10. večer v 18:30 proběhne setkání společenství mužů.

 - V sobotu 21. 10 (za téměř dva týdny) zvu ochotné muže na brigádu na farní zahradu. Potřebujeme udělat výkop na hromosvod kolem farní budovy. Vezměte se sebou prosím ryč, lopatu, krumpáč … .

Pozvánka: Děkanství modřické zve kněze, katechetky a katechety s jejich žáky na setkání „Jeden den v Rajhradě“. Toto setkání se uskuteční v sobotu 21.10.2017 od 9.30 hod asi do 14 hodin. Cílem je umožnit dětem navště­vujícím náboženství setkání s dalšími dětmi modřického děkanátu, zážitek společenství při mši svaté a při tematicky zaměřených hrách. Letošním tématem bude 240 let diecéze, děti se dozví něco o své diecézi a poznají její zajímavá místa. Informaci, zda se vaše farnost zúčastní, zašlete prosím do 13.10.2017 na adresu pastorační asistentky děkanství paní Moniky Hoffmannové: hoffmannova.monika@seznam.cz.

- Dnes se při liturgii čte Výzva České biskupské konference k nadcházejícím volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR …

 

26. neděle v mezidobí, 1. 10. 2017, Moravany a Nebovidy

- Dnes 1. 10. prožíváme 26. neděli v mezidobí. V pondělí je památka Svatých andělů strážných, ve středu sv. Františka z Assisi a v sobotu Panny Marie Růžencové.

Dnes 1. 10. večer v 17:00 proběhne na faře v Moravanech setkání pro manželské páry. Hlídání dětí bude zajištěno.

- Na tento týden připadá první pátek 6. 10. v měsíci. Po večerní mši svaté se bude konat výstav Nejsvětější svátosti a adorace, kterou povede mládež. Potom na faře setkání mládeže.

- V pátek 6. 10. budu také navštěvovat nemocné, můžete je po mši sv. přihlásit v sakristii nebo telefonicky na tel. 604 345 370.

- Připomínám, že kromě pátku je také sloužená mše sv. během týdne i ve středu, ve stejném čase v 18:30. V Želešicích sloužím mši sv. ve čtvrtek v 18:00 a v sobotu ráno v 8:00. Každý první čtvrtek v měsíci a na první sobotu v měsíci je v Želešicích výstav Nejsvětější svátosti s vedenou adorací.

Pozvánka: Děkanství modřické zve kněze, katechetky a katechety s jejich žáky na setkání „Jeden den v Rajhradě“. Toto setkání se uskuteční v sobotu 21.10.2017 od 9.30 hod asi do 14 hodin. Cílem je umožnit dětem navště­vujícím náboženství setkání s dalšími dětmi modřického děkanátu, zážitek společenství při mši svaté a při tematicky zaměřených hrách. Letošním tématem bude 240 let diecéze, děti se dozví něco o své diecézi a poznají její zajímavá místa. Informaci, zda se vaše farnost zúčastní, zašlete prosím do 13.10.2017 na adresu pastorační asistentky děkanství paní Moniky Hoffmannové: hoffmannova.monika@seznam.cz.

-V neděli 8. 10. v 18h za týden se můžete těšit na přednášku pořádanou hnutím Křesťan a práce na téma „Spiritualita práce“ od Bolka Vraného, člena skupiny pro sociální otázky při ČBK. Proběhne večer na faře v Moravanech.

 

24. neděle v mezidobí, 17. 9. 2017 Moravany a Nebovidy

- Dnes 17. 9. prožíváme 23. neděli v mezidobí. Ve středu je památka sv. Kim Tae-gona, ve čtvrtek Svátek sv. Matouše a v sobotu sv. Pia z Pietralčiny.

Dnes 17. 9. odpoledne v 14:30 v Nebovidech bude sloužená poutní mše na Svátek Povýšení svatého Kříže.

Dnes 17.9. večer proběhne na faře v Moravanech setkání společenství mužů, v 19:00. Jsou zvaní i bratři ze Želešic.

- Ve středu 20. 9. nebude v Moravanech sloužená mše svátá.

- Příští neděli 24. 9, bude sloužená mše sv. pro děti.

- Výuka náboženství ve škole v Moravanech se bude konat ve středu. Mladší děti bude učit p. katechetka Radka Slavíková (první skupina 12:30 – 13:00, druhá skupina-starší 13:00 - 13:45), starší děti povede p. katecheta Pavel Šimonek (4. a 5. třída, od 15:00 do 15:45). Zahájení výuky od 20.9.

- Po mši svaté se budeme modlit zásvětnou modlitbu k Panně Marii sv. papeže Jana Pavla II., je k dispozici v kostele.

- Příští neděli 24. 9. bude v brněnské diecézi sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi. (Více informací najdete na fond.biskupstvi.cz, nebo na letáčcích vzadu v kostele). O částku, kterou za týden přispějete, se pak sníží výše příspěvku z naší farnosti, který farnost má odvést na biskupství do konce roku za každého návštěvníka bohoslužeb.

- Za dva týdny bude sbírka na mimořádné potřeby farnosti: potřebujeme prioritně zaplatit hromosvod a koupit nový přenosný mikrofon, protože starý odešel. Poslední sbírka z minulého měsíce na tento účel vynesla v Moravanech 4 300 Kč a v Nebovidech 930 Kč. Na hromosvod a mikrofon dohromady potřebujeme 38 000 Kč. Budu vděčný za pomoc. Dary lze předat p. Pavlu Kořenkovi v zákristii. Děkuji dvěma osobám, které už na tento účel přispěly individuálním darem.

- Jste srdečně zváni na slavení Jubilea Fatimy do brněnské katedrály dnes 17. 9. odpoledne. V 15.00 tam bude modlitba růžence a zasvěcení Panně Marii, v 16.30 mše svatá celebrovaná pomocným biskupem o. Pavlem Konzbulem a v 18.00 hodin následuje slavnostní průvod Brnem se sochou Panny Marie z Fatimy.

V sobotu 30. 9. v  17:00 se bude konat jubilejní program v Žarošicích a v neděli 1. 10. ve Křtinách u Brna. Vyvrcholení Jubilea Fatimy proběhne pak 7. 10. 2017 v Koclířově, se zasvěcením ČR Panně Marii. 

 

23. neděle v mezidobí, 10. 9. 2017 Moravany a Nebovidy

- Dnes 10. 9. prožíváme 23. neděli v mezidobí. Ve středu je památka sv. Jana Zlatoústého, ve čtvrtek Svátek Povýšení svatého Kříže, v pátek památka Panny Marie Bolestné a v sobotu sv. Ludmily.

Dnes 10. 9. večer v 19:00 zvu na faru pastorační radu.

- Na tento čtvrtek 14. 9. připadá Svátek Povýšení svatého Kříže, ale poutní mše svatá v kostele sv. Kříže v Nebovidech bude sloužená teprve v neděli za týden 17. 9., v obvyklém čase v 14:30. 

- Za týden v neděli 17.9. večer se bude na faře v Moravanech konat setkání společenství mužů, v 19:00.

- Výuka náboženství ve škole v Moravanech se bude konat ve středu. Mladší děti bude učit p. katechetka Radka Slavíková (první skupina 12:30 – 13:00, druha skupina-starší 13:00 - 13:45), starší děti povede p. katecheta Pavel Šimonek (4. a 5. třída, od 15:00 do 15:45). Zahájeni výuky od 20.9.

- Jste srdečně zváni na slavení Jubilea Fatimy do brněnské katedrály v neděli 17. září 2017. Dopoledne v 10.15 hodin bude přivítání sochy Panny Marie z Fatimy a mše svatá. Odpoledne v 15.00 modlitba růžence a zasvěcení, v 16.30 mše svatá celebrovaná pomocným biskupem Pavlem Konzbulem a v 18.00 hodin následuje slavnostní průvod Brnem se sochou Panny Marie z Fatimy.

Podrobný program slavení Jubilea Fatimy v brněnské diecézi (je i na nástěnce):

      neděle 17. 9.   10:15     Brno, katedrála – přivítání sochy Panny Marie Fatimské

                             10:30     mše sv., celebruje diecézní poutní referent R. D. Milan Vavro

                             12:00     blok modliteb a meditací farností, hnutí a komunit

                             15:00     program slavnostního setkání diecéze v katedrále, růženec

                             16:30     hlavní mše sv. celebruje pomocný biskup Mons. Pavel Konzbul a kněží      brněnské diecéze (s sebou albu a bílou štolu)

                             18:00     Znamení úcty - slavnostní průvod se sochou Panny Marie

  sobota 30. 9.   17:00     Žarošice

   neděle 1. 10.   10:30     Křtiny u Brna

- Po každé mši svaté přes dva týdny se budeme modlit zasvětnou modlitbu k Panně Marii sv. papeže Jana Pavla II., je k dispozici v kostele.

 

22. neděle v mezidobí, 3. 9. 2017, Moravany

- Dnes 3. 9. prožíváme 22. neděli v mezidobí.

V pátek bude svátek Narození Panny Marie.

- Dnes 3. 9. v 17:00 chci pozvat na moravanskou faru manžele, kteří by se chtěli aktivně podílet na přípravě dalších setkání společenství manželů. Mohli bychom společně udělat reflexi nad dosavadním programem těchto setkání a zamyslet se nad jejich průběhem do budoucna.

První poprázdninové setkání celého společenství manželů bude až 1. 10. 2017, v 17:00.

- Zítra 4. 9. v 15:00 bude mít v moravanském kostele pohřeb p. Jiří Makovička z Moravan.

Úmysly mši svatých:

- v pátek 8. 9. jako poděkování Panu Bohu za přijatá dobra skrze ruce Panny Marie

- Výuka náboženství ve škole se bude konat ve středu. 1.třída 12:30 – 13:00, 2. a 3.třída 13:00 - 13:45, 4. a 5. třída 15:00 - 15:45.

- Setkání ekonomické rady se v tomto týdnu nebude konat.

- Rád navštívím nemocné, pokud mi je nahlásíte v sakristii.

- Děkuji organizátorům táboru „seňor“ ve Volfířově. 

 

21. neděle v mezidobí, 27. 8. 2017, Moravany

- Dnes 27. 8. prožíváme 21. neděli v mezidobí.      

V pondělí bude lit. památka sv. Augustina a v úterý Umučení sv. Jana Křtitele.

- Na pátek 1. 9. není objednaný úmysl mše sv.

- Příští neděli 3. 9. se budeme modlit za naši farnost, zejména za školní děti, studenty a učitele, kteří začínají nový školní rok. Udělím také požehnání dětem a učitelům.   

- V pátek 25. 8. zemřel p. Jiří Makovička z Moravan a rozloučíme se s ním na pohřební mši sv. v kostele v Moravanech v pondělí 4. 9. v 15:00.

- Už tuto sobotu 2. 9. se bude konat Diecézní pouť rodin do Žďáru n. Sázavou.

Z ořechovských farností pojede autobus. Je možnost vzít s sebou i kočárek (nahlaste při přihlašování). Program: 9:20 Ranní slovo – o. Roman Kubín, 10:00 mše sv. – hl. celebrant o. biskup Vojtěch Cikrle, 12:00 programy pro každého něco na hlavním podiu, v zámeckém nádvoří, zámecké zahradě, 15:30 zakončení pouti, návrat domů v cca 17:00. Přihlásit se můžete telefonicky 777674936 (L. Steingartová), případně v zákristii hned po této mši sv.  

- Za týden v neděli 3. 9. v 17:00 chci pozvat na moravanskou faru manžele, kteří by se chtěli aktivně podílet na přípravě dalších setkání společenství manželů. Mohli bychom společně udělat reflexi nad dosavadním programem těchto setkání a zamyslet se nad jejich průběhem do budoucna.

První poprázdninové setkání celého společenství manželů bude až 1. 10. 2017, v 17:00. 

- Rád navštívím nemocné, pokud mi je nahlásíte v sakristii. 

 

20. neděle v mezidobí, 20. 8. 2017, Moravany

- Dnes 20. 8. prožíváme 20. neděli v mezidobí.      

V pondělí bude lit. památka sv. Pia X., a v úterý Panny Marie Královny a Svátek sv. Bartoloměje.

- V pátek 25. 8. mše sv. bude sloužena za zem. rodiče Švestkovy a Barešovy, a za živé rodiny.

- Příští neděli 27. 8. se budeme modlit za živou a zemřelou rodinu Ogorkowu        a Uřičářovu.

- Od tohoto pátku 25. 8. mše svatá v pátky bude sloužená v 18:30. Od září bude také sloužená dodatečná mše sv. ve středu, v 18:30.

- Sbírka za týden v neděli bude určena na pokračování v opravách fary. Obec přispěla na opravu fasády 180 000 Kč, za co zastupitelům obce velmi děkujeme. Oprava fasády nás nakonec bude stát 222 338 Kč (byly provedené další nutné práce), a dodatečně hromosvod cca 30 000 Kč. Děkuji za dosavadní dary a budeme potřebovat ještě další finanční pomoc. Z naších běžných sbírek to nezaplatíme. 

- Od pondělí 21. 8. do pátku 25. 8. 15 osob z našich farností pojede na poutní a poznávací zájezd do Polska. Během mé nepřítomnosti se můžete obracet na faráře z Ořechova, o. Krzysztofa Drzazgu, tel. 732 369 069.      

- Za dva týdny, v sobotu 2. 9. se bude konat Diecézní pouť rodin do Žďáru n. Sázavou. Ořechovská farnost chce objednat autobus a jet společně, pokud budou zájemci. Je možnost vzít s sebou i kočárek (nahlaste při přihlašování). Program: 9:20 Ranní slovo – o. Roman Kubín, 10:00 mše sv. – hl. celebrant o. biskup Vojtěch Cikrle, 12:00 programy pro každého něco na hlavním podiu, v zámeckém nádvoří, zámecké zahradě, 15:30 zakončení pouti, návrat domů v cca 17:00. Přihlásit se můžete telefonicky  777674936 (L. Steingartová), případně v zákristii. Podrobnosti najdete na nástěnce. 

 

18. neděle v mezidobí – Svátek Proměnění Páně, 6. 8. 2017 Moravany

- Dnes 6. 8. prožíváme Svátek Proměnění Páně.     

V úterý bude památka sv. Dominika, ve středu Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, ve čtvrtek Svátek sv. Vavřince a v pátek památka sv. Kláry.

- Včera 5. 8. začal v Bedřichově letní tábor pro děti. Skončí v sobotu 12. 8. Obejměme prosím naši modlitbou děti a organizátory tábora, aby vše dobře proběhlo a děti měly z toho i duchovní užitek. 

- Sbírka z minulé neděle 30. 7. na hromosvod na farní budově vynesla 5 891 Kč.

- V neděli 13. 8. za týden při příležitosti oslav Nanebevzetí Panny Marie se bude konat v Želešicích tradiční žehnání květin. Slavnost bude zahájená mší svatou v 10:30. A v 15:00 se můžete těšit na mariánskou pobožnost a vystoupení hudební skupiny Fatima z Ořechova. Nádhernou květinovou výzdobu si lze prohlédnout od 9:00 do 19:00. Akci finančně podporuje Obec Želešice.

- Na začátku září v sobotu 2. 9. se bude konat Diecézní pouť rodin do Žďáru n. Sázavou. Ořechovská farnost chce objednat autobus a jet společně, pokud budou zájemci. Je možnost vzít s sebou i kočárek (nahlaste při přihlašování). Program: 9:20 Ranní slovo – o. Roman Kubín, 10:00 mše sv. – hl. celebrant o. biskup Vojtěch Cikrle, 12:00 programy pro každého něco na hlavním podiu, v zámeckém nádvoří, zámecké zahradě, 15:30 zakončení pouti, návrat domů v cca 17:00. Přihlásit se můžete telefonicky  777674936 (L. Steingartová), případně v zákristii. Podrobnosti najdete na nástěnce.

 

14. neděle v mezidobí - 9.7.2017, Moravany

- dnešní mši sv. sloužil O. Jan  Pacner.  Děkujeme za službu.

- v úterý 11. 7. je svátek sv.  Benedikta ,  opata, patrona Evropy

- v pátek 14 .7. bude mše sv. v 18.00 hod, Sloužit bude O. Krzystof  Drzazga, farář v Ořechově, který zastupuje O. Mariusze  po celou dobu jeho dovolené.  

- v sobotu 15.7.  večerní tichá adorace  20.00-21.00 hod

- v neděli  16.7. mše sv. v 9.00 hod

 

13. neděle v mezidobí - 2. 7. 2017, Moravany

- Dnes 2. 7. prožíváme 13. neděli v mezidobí.  

- Na středu 5. 7. připadá Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů, patronů Evropy, ale i naší země. V Ořechově tento den mše svatá už tradičně bude sloužena v Ořechovičkách u kaple zasvěcené těmto patronům, v 9:00. Za velmi nepříznivého počasí v kostele Všech svatých. Je to poutní mše svatá, proto zvu na ni i moravanské farníky.

- V Želešicích mše sv. na Slavnost sv. Cyrila a Metoděje bude jako v neděli, tzn. v 10:30.

- V tento sváteční den 5. 7. v 16:30 bude v Mikulčicích (okr. Hodonín) sloužena slavnostní bohoslužba za přítomnosti českých a moravských biskupů. Hlavním celebrantem bude brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle, kazatelem brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul.

Několikadenní slavnosti se také budou konat na Velehradě. Hlavní poutní mše sv. 5. 7. bude tam sloužena v 10:30 a bude ji mít J. Em. Marc kardinál Ouellet, prefekt Kongregace pro biskupy.

- Program bohoslužeb v ořechovských farnostech po celou dobu prázdnin zůstane bez změn.

- V Moravanech mše sv. v neděli bude pravidelně v 9:00, a v Želešicích v 10:30.

- Obec Nebovidy nás zve na slavnostní poklepání základního kamene Sportovní a společenské haly v Nebovidech. Bude to na místě stavby v pátek 7. 7. v 17:00.

- Od této středy 5. 7. začíná v Brně 28. ročník Katolické charismatické konference, končí v neděli 9. 7. Motto konference bude: "Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového Ducha" (Ez 36,26) Zahraničním hostem bude: P. Daniel Ange.

Hlavní program proběhne v moderním pavilónu F na brněnském výstavišti BVV. Záštitu nad konferencí převzal brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle. Program konference tvoří přednášky, adorace, neformální setkání, společná modlitba a bohoslužby.

Kdo by se chtěl zúčastnit programů této konference, měl by se přihlásit. Podrobnosti najdete na webu a na nástěnce.

- Příští neděli 9. 7. budu mít dovolenou. Během mé nepřítomnosti můžete se obracet na o. Krzysztofa Drzazgu z Ořechova, tel.: 732 369 069.  

- Na závěr bych velmi rád za sebe a za naše společenství manželů ze srdce poděkoval všem, kteří pečovali o děti během nedělních setkání. Bez nich by to nebylo možné uskutečnit. Alespoň jedenkrát to byli: Ema Novotná, Ivana Horáková, Blanka Moravcová, Prokop Maša, Olda Langášek, Vojta Šíma, Jindra Jedlička, Viktor Steingart, snad na nikoho jsem nezapomněl. Dále chci obzvlášť poděkovat těm, kteří se podíleli se na pečování o děti vícekrát. Byli to Míša Langášková, Bára Kořenková, Bára a Peťa Jeřábkovy, Verča, Magda a Klára Šímovy, Maruška Polcarová, Peťa a Helča Jedličkovy, Terka Hendrychová a Vojta Langášek. Těmto (co vícekrát pečovali o děti) patří jako symbolické poděkování dárkový poukaz Karmelitánského nakladatelství. Chci vás nyní poprosit, abyste šli dopředu, a přijali od manželů tuto malou pozornost, jako výraz jejich vděčnosti za vaši pomoc.