Kostel sv. Kříže v Nebovidech

Nebovidský kostel je zasvěcený svátku Nalezení sv. Kříže (3. květen), avšak původní předpokládané zasvěcení pravděpodobně odpovídá svátku sv. Kateřiny Alexandrijské (25. listopad). Jednolodní stavba obdélníkového půdorysu s pravoúhlým kněžištěm nese nad západním závěrem lodi zvonici se dvěma zvony. Zvon zhotovený ke cti sv. Václava je dílem Františka Hillera z roku 1822 a další zvon zhotovený na náklady manželů Martina a Magdalény Pilátových roku 1943.


I když předpokládáme, že kostel v Nebovidech existoval již ve 13 století, písemné prameny o něm hovoří až od století čtrnáctého. Originál smlouvy mezi proboštem Janem Munkou a brněnskou kapitulou dokládá, že byl povýšen na farní roku 1329 zásluhou bratří Mikuláše a Petra z Nebovid.
Pokud se týká stavební historie památky, víme, že v počáteční fázi výstavby kostela vznikla podélná loď s neklenutým stropem a jednoduchým kněžištěm, jehož podoba nám není známa. Dochovaly se nám však typické stavební prvky z této doby jako např. kamenné zdi lodi kostela , okénka s půlkruhovými záklenky v ještě románském stylu, jižní kamenný vstupní portál.


Přibližně ve 2. třetině 14. století došlo k první gotické přestavbě. Původní kněžiště bylo zbouráno a nahrazeno podélným presbytářem s pravoúhlým závěrem zaklenutým valenou hrotovitou klenbou. Rozsah původního středověkého prostoru dnes dokládají vnější nárožní pilíře.
Ve druhé třetině 14.s století oddělil loď od kněžiště nový vítězný oblouk. Po pravé straně se za triumfálním obloukem nachází vchod do v té době přistavěné sakristie zdobený nízkým sedlovým gotickým portálkem s kamenným ostěním. Ve zdivu jižní zdi kněžiště jsou umístěny výklenky sedile obdélného tvaru s široce rozevřeným lomeným záklenkem. Dále sanktuárium s trojlistým obloukem z cihlových tvarovek. Na tzv. starou sakristii s valenou klenbou navazuje sakristie nová, plochostropá s obdélníkovým půdorysem (1936). V konci 15. století bylo nadstavěno zdivo lodi, zazděna původní okna a loď zaklenuta síťovou klenbou.

Roku 1821 byla ke kostelu přistavěna jižní předsíň a schodiště. Opravu si vyžádal požárem zničený krov a věž, jehož dnešní podoba nese letopočet 1908.

 

Fotky fresek kostela a další najdete v odkazu Událo se.