Nadcházející události

31. března
17.55, Moravany
31. března
18.30, Moravany
1. dubna
18.00, Nebovidy
2. dubna
9.00, Moravany
2. dubna
17.00, Moravany
5. dubna
18.30, Moravany
6. dubna
19.00, Moravany
7. dubna
15.00, Moravany
7. dubna
15.45, Moravany
Kalendář akcí
Všechny události

Kalendář

24 hodin pro Pána - adorace od pátečního do sobotního večera

pátek 17. března 2023, 21.00
Moravany

24 ho­din pro Pána  je pas­to­rač­ní ini­ci­a­ti­va ka­to­lic­ké církve, kte­rou vy­hlá­si­la Pa­pež­ská rada pro no­vou evan­ge­li­za­ci z pod­ně­tu pa­pe­že Fran­tiš­ka. Pa­pe­žo­vým cí­lem je vy­tvo­řit kaž­do­roč­ní tra­di­ci, kte­rá bude pro­bí­hat před 4. ne­dě­lí post­ní­ho ob­do­bí.

 

Post­ní ka­jí­cí li­tur­gii v rám­ci ini­ci­a­ti­vy „24 ho­din pro Pána“ při­po­me­nul po ne­děl­ní po­led­ní ma­ri­án­ské mod­lit­bě pa­pež Fran­ti­šek. „Příští pá­tek 17. břez­na a so­bo­tu 18. břez­na se opět koná ce­lo­cír­kev­ní ini­ci­a­ti­va ‚24 ho­din pro Pána‘: čas vě­no­va­ný mod­lit­bě, ado­ra­ci a svá­tos­ti smí­ře­ní. … Před rokem jsme v této sou­vis­los­ti uči­ni­li slav­nost­ní akt za­svě­ce­ní Ne­po­sk­vr­ně­né­mu Srd­ci Pan­ny Ma­rie a vzý­va­li dar po­ko­je. Kéž naše dů­vě­ra ne­zkla­me, kéž naše na­dě­je ne­za­ko­lísá! Pán vždy vy­sly­ší pros­by, kte­ré mu jeho lid ad­re­su­je na přímlu­vu své Mat­ky. Zů­staň­me jed­not­ní ve víře a so­li­da­ri­tě s na­ši­mi bra­t­ry a sestra­mi, kte­ří trpí v dů­sled­ku vál­ky."

 

Za­pi­so­vat na ado­ra­ci se mů­že­te ZDE

Štěpán Langášek
15. března 2023